PL EN


2018 | 1(21) | 199-209
Article title

ZALECENIA ŻYWIENIOWE A PRIORYTETY W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Authors
Content
Title variants
EN
NUTRITION RECOMMENDATIONS AND PRIORITIES IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH IN THE EUROPEAN UNION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono czynniki wpływające na zdrowie człowieka oraz rolę prawidłowego żywienia dla jego zachowania. Omówiono zalecenia żywieniowe dla mieszkańców Europy, które są formułowane przez organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką wyżywienia ludności: Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Przedstawiono zalecenia żywieniowe w Polsce, które są opracowywane przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Są one upowszechniane w formie graficznej w celu łatwiejszego ich przyswojenia przez konsumentów. Wskazano na przejawy pogarszania się jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce oraz zalecenia w profilaktyce chorób niezakaźnych w UE.
EN
The paper presents factors affecting human health and the role of proper nutrition for its behavior. Nutritional recommendations for the inhabitants of Europe are discussed, which are formulated by international organizations dealing with the issues of board: the World Health Organization (WH0) and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Nutritional recommendations in Poland, which are prepared by the Institute of Food and Nutrition (IŻŻ), were presented. They are disseminated in graphic form in order to facilitate their assimilation by consumers. The symptoms of deterioration of food quality and safety in Poland as well as recommendations in the prevention of non-communicable diseases in the EU were pointed out.
Year
Volume
Pages
199-209
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • Berger S., Dokąd zmierzasz człowieku, jeśli jesz i siedzisz?, „Przemysł Spożywczy” 2003, 1.
 • Double Pyramid 2014. Diet and environmental impact, BCFN, Milan2014.
 • Gertig H., Gawęcki J., Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2007.
 • Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, WHO, Geneva2004.
 • Golinowska S., Przedmiot ekonomii zdrowia, [w:] Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, red. S. Golinowska, PWN, Warszawa 2015.
 • Kołłajtis-Dołowy A., Schlegel-Zawadzka M., Upowszechnianie wiedzy o żywieniu, [w:] Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, red. J. Gawęcki, W. Roszkowski, PWN, Warszawa 2009.
 • Kowalska I., Przemiany demograficzne na progu XXI wieku – wyzwaniem dla ochrony zdrowia, [w:] Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką, red. V. Korporowicz, SGH, Warszawa 2004.
 • Kunachowicz H. et al., Wartość odżywcza produktów spożywczych i typowych potraw, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 • Kwasek M., Międzynarodowe zalecenia żywieniowe, „Przemysł Spożywczy” 2016, 12(70).
 • Omieciuch J., Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce, „Społeczeństwo i Ekonomia Society and Economics” 2016, 2(6).
 • Pławska B., Zjawisko podwójnej jakości w UE, Materiały konferencyjne XLVIII Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa 2017.
 • Przysławski J., Dieta śródziemnomorska. Specyficzne sposoby odżywiania się niektórych grup ludności, [w:] H. Gertig, J. Przysławski, Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wyd.Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 • Robertson A. et al., Food and health in Europ: a new basis for action, WHO Regional Publications. European Series No. 96, WHO, Copenhagen 2004.
 • Śmiechowska M., Autentyczność jako kryterium zapewnienia jakości żywności, „Ann. Acad. Med. Gedan.” 2013, 43.
 • Waszkiewicz-Robak B., Kulik K., Bazarnik M., Żywność funkcjonalna szansą rozwoju nauki o żywności i żywieniu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności, [w:] Trendy w żywieniu człowieka, red. M. Karwowska, W. Gustaw, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2015.
 • Wrześniewska-Wal I., Zdrowie publiczne w regulacjach Unii Europejskiej, „Postępy Nauk Medycznych” 2016, 29(5).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77f78909-381d-4644-919d-c79ea910a18f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.