PL EN


2013 | 4/2013 (44) | 87-100
Article title

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – w stronę nowej metodologii

Authors
Content
Title variants
EN
Cultural heritage management – towards a new methodology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka zarządzania dziedzictwem jest stosunkowo nowym obszarem w nauce. Nie dość, że samo pojęcie dziedzictwa kulturowego zaczęło krystalizować się dopiero w latach 70. XX w., to w dodatku jest ono wielowymiarowe i wielodyscyplinarne. To nowe w przestrzeni społecznej i kulturowej zjawisko, dynamicznie rozwijające się i zyskujące coraz większe znaczenie (np. w odniesieniu do rozwoju regionów) wymaga wypracowania nowych, efektywnych narzędzi zarządzania. W prezentowanym tekście przedstawiono pogląd, zgodnie z którym nie powinno się dążyć do nadmiernej ekonomizacji dziedzictwa kulturowego, dostrzegając w nim przede wszystkim medium służące budowaniu kapitału kulturowego, polepszaniu relacji międzyludzkich oraz wypracowywaniu zysku społecznego, wymykającego się rachunkowi ekonomicznemu (np. poprzez zwiększanie świadomości i tożsamości kulturowej).
EN
The problem of cultural heritage is a relatively new field in science. Not only did the notion of ‘cultural heritage’ begin to crystallize itself in the 70’s of the 20th century, but it is also multidimensional and multidisciplinary. This phenomenon, new in social and cultural space, developing in a dynamic way and gaining importance (e.g. with reference to the development of regions), requires developing new effective tools of management. In the following text an opinion is presented, according to which we should not aim at the excessive economization of cultural heritage, and treat it mainly as a medium which serves building cultural capital, improving human relations and elaborating social profit, which exceeds economic calculations (e.g. by constructing cultural identity).
Year
Issue
Pages
87-100
Physical description
Dates
published
2013-11-30
Contributors
 • Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Antoniak, P., Cherka, M., Elżanowski, F.M. i Wąsowski, K.A. (2010). Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Warszawa: a Wolters Kluwer business.
 • Drela, M. (2006). Własność zabytków. Warszawa: C. H. Beck.
 • Gaweł, Ł. (2011). Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Grecka-Żołyńska, A. (2006). Ochrona zabytków w Polsce. Zbiór podstawowych aktów prawnych z krótkim komentarzem. Poznań: Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej.
 • Gutowska, K. i Kobyliński, Z. (red.). (1999). Zabytki i społeczeństwo. Warszawa: Res Publica Multiethnica.
 • Howard, P. (2003). Heritage. Management, Interpretation, Identity. London–New York: Continuum.
 • Kobyliński, Z. (2000). Zarządzanie dziedzictwem kulturowym a koncepcja ekorozwoju. W: K. Gutowska (red.), Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym. Warszawa: Res Publica Multiethnica.
 • Murzyn, M.A. i Purchla, J. (red.). (2007). Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 • Purchla, J. (red.). (2009). Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Rada Ministrów. (2008). Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009–2015, Załącznik do uchwały nr 240/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r.
 • Słoczyński, H.M. (2000). Matejko. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Tomaszewski, A. (2000). Dziedzictwo i zarządzanie. W: K. Gutowska (red.), Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym. Warszawa: Res Publica Multiethnica.
 • Węgrzyniak, R. (1995). Dramaty Wyspiańskiego w Krokewer jidysz teater. W: J. Michalik i E. Prokop-Janiec (red.), Teatr żydowski w Krakowie. Studia i materiały. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7804c905-b788-4691-ad9a-395b978f243f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.