Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 31-37

Article title

ADHD – żywioł podczas lekcji przyrody

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Children with ADHD on the science lesson

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiąże się z trudnościami poznawczymi oraz zaburzeniami zachowania w ważnych aspektach życia, które można przypisać zarówno problemom kontroli impulsów, nadpobudliwości, jak i zaburzeniom uwagi. Praca z uczniem z ADHD jest zatem wyzwaniem dla nauczyciela. Istnieją jednak zasady, dzięki którym można ułatwić takiemu uczniowi naukę. Warto zastosować różne metody czy środki dydaktyczne, tak aby każdy uczeń, mimo zróżnicowanych kanałów percepcji, wyniósł z lekcji jak najwięcej. Lekcje przyrody wydają się idealne, aby zapewnić uczniowi różne bodźce i dzięki temu wykorzystać w pełni jego potencjał. Wystarczy wyjść na szkolne boisko, przynieść odpowiednie pomoce naukowe i z pewnością lekcje będą ciekawsze, nie tylko dla dzieci z ADHD, ale dla wszystkich uczestników zajęć. Artykuł ma na celu wskazanie na ważność starannego przygotowania lekcji przyrody, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania ucznia z ADHD w klasie.
EN
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is associated with cognitive difficulties and behavioral problems in important aspects of life that can be attributed to both the problems of impulse control, hyperactivity and attention disorders. Working with students with ADHD is therefore a challenge for the teacher. However, there are rules, so you can facilitate such student learning. It used a variety of methods and teaching aids, so that every student, despite the different channels of perception, was the lesson as much as possible. The lessons of nature seem to be ideal to provide the student a variety of stimuli and thus make full use of its potential. Just step on the school playground, bring appropriate teaching aids and certainly lessons are interesting, not only for children with ADHD, but for all the participants. Article aims to show the validity of careful preparation lessons of nature, which will contribute to a better functioning of a student with ADHD in the classroom.

Year

Issue

4

Pages

31-37

Physical description

Dates

published
2013-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-78114dcc-1749-4055-8ff3-b217744e01a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.