Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 4(10) | 73-91

Article title

Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna?

Authors

Content

Title variants

EN
Is the Active Approach to Labour Market Policy Effective?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje rozważania na temat skuteczności aktywnej polityki rynku pracy. Punktem wyjścia dla przeprowadzonych przez autora analiz były międzynarodowe badania empiryczne w obszarze ALMP. Pierwszym celem analizy było opisanie kierunków zmian zachodzących w polityce rynku pracy - przejścia od welfare state do welfare to work. Drugim celem było zaprezentowanie typów działań podejmowanych w ramach wdrażania ALMP w krajach UE. Trzecim - próba precyzyjnego określenia skutków wdrażanej aktywnej polityki rynku pracy oraz jej wpływu - zarówno pozytywnego, jak i negatywnego na rynek pracy.
EN
The article presents a reflection on the effectiveness of an active labor market policy. The analysis was inspired by various international empirical studies in the field of ALMP. The main objective of the study was to describe the direction of changes in labor market policies - the transition from the 'welfare state' to the 'welfare to work' approach. Secondly, the author wanted to describe the methods of implementation of ALMPs in the EU countries. Finally, the article is also an attempt to determine precisely the effects of the implemented active labor market policies - their positive and/or negative impact on the labor market.

Contributors

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

References

 • Bednarski M. (1996). Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce, narzędzia i instytucje. Warszawa: IPISS.
 • Bellmann L., Jackman R. (1996). "The impact of labour market policy on wages, employment and labour market mismatch", w: G. Schmid i in. (red.) International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation. Cheltenham: Edward Elgar, s. 725-746.
 • Blanchard O., Wolfers J. (2000). "Shocks and institutions and the rise of European unemployment: the aggregate evidence", Economic Journal, nr 110, s. 1-33.
 • Blundell R., Dias M. C., Meghir C. (2001). "Evaluating the employment impact of a mandatory job search assistance program", The Institute for Fiscal Studies WP01/20.
 • Boni M. (2004). Elastyczność polskiego rynku pracy, w: M. Boni (red.), 2004, "Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu?", Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 73.
 • Boni M. (2007). Politycy nie widzą problemów rynku pracy, wywiad dla money.pl, 30.04.2007.
 • Calmfors L. (1994). "Active labour market policy and unemployment: A framework for the analysis of crucial design features", OECD Economic Studies, nr 22.
 • Calmfors L., Forslund A., Hemstrom M. (2002). "Does active labour market policy work? Lessons from the Swedish Experiences", IFAU - Institute for Labour Market Policy Evaluation, Working Paper, nr 4, Uppsala.
 • Council Recommendation (EC). (2000) on the implementation of Member States employment policies (Official Journal L 052, 25/02/2000 P. 0032 - 0040, 2000/164/EC).
 • Council Recommendation (EC). (2003) on the implementation of Member States' employment policies (Official Journal L 197 of 05.08.2003, 2003/579/ EC).
 • Cockx B., Dejemeppe M. (2000). Duration and Calendar Time Dependence of the Exit Rate out of Unemployment in Belgium. Is it True or Spurious?, Discussion Papers (IRES - Institut de Recherches Economiques et Sociales) 2000003, Universite catholique de Louvain, Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES).
 • Decyzja Rady z 15 lipca 2008 roku, dot. wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich, 2008/618/WE.
 • Dziemianowicz W., Hausner J., Szlachta J. (2000). "Restrukturyzacja ośrodków monokulturowych na przy kładzie Mielca", Polska Regionów, nr 23. Warszawa: IBnGR.
 • Employment Outlook (2005). OECD.
 • Employment Outlook (2007). OECD.
 • Esping-Andersen G. i in. (2001). A new welfare architecture for Europe?, Report submitted to the Belgian Presidency of the European Union.
 • Fay R. G. (1996). "Enhancing the effectiveness of active labour market policies: evidence from programme evaluations in OECD countries", OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, nr 18, OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs.
 • Góra M., Sztanderska U. (2006). Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy - Przewodnik. Warszawa: MPiPS, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
 • Grubb D. (1994). "Direct and indirect effects of active labour market policies in OECD countries, in The UK Labour Market", w: R. Barrell (red.), The UK Labour Market: Comparative Aspects and Institutional Developments. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Grubb D., Martin J. (2001). "What works and for whom: a review of OECD countries, experiences with Active Labour Market Policies", IFAU - Office of Labour Market Policy Evaluation Working Paper, nr 14.
 • Hausner J. (2007). Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju. Krakow: MSAP.
 • Hausner J., Laurisz N., Mazur S. (2007). Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja. Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Kraków: MSAP.
 • Heckman J.J., LaLonde R.J., Smith J.A. (1999). "The economics and econometrics of Active Labor Market Programs", w: Handbook of Labor Economics, North-Holland.
 • Jackman R. (2002). Determinants of Unemployment in Western Europe and possible Policy Responses, artykuł zaprezentowany na 5. letnim seminarium UNECE, Genewa.
 • Kabaj M. (2000). Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Warszawa: IPISS.
 • Kabaj M. (2001). Badanie bezrobocia długotrwałego. Warszawa: IPISS.
 • Kabaj M. (2004). Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Karsz W. (1999). "Pomoc publiczna ukierunkowana na zatrudnienie. Próba identyfikacji i szacunki", Studia i Analizy. Warszawa: CASE-USAID.
 • Komunikat Komisji (2005). Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007-2013, KOM(2005) 0299, Bruksela.
 • Kryńska E. (2005). Polski rynek pracy - niedopasowania strukturalne. Warszawa: IPISS.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1998). Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: IPISS.
 • Kwiatkowski E. (2002a). Bezrobocie: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kwiatkowski E. (2002b). "Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia", w: Reformy strukturalne a polityka pieniężna, XXII KN NBP Falenty 2002.
 • Lalive R., van Ours J.C., Zweimuller J. (2002). The Impact of Active Labor Market Programs on the Duration of Unemployment. Zurych: Institute for Empirical Research in Economics.
 • Lalive R., van Ours J.C., Zweimuller J. (2002a). "The effect of benefit sanctions on the duration of unemployment", IZA Discussion Paper, nr 469.
 • Layard R. (1994). "Unemployment: the way forward for Europe, Centre For Economic Performance", Occasional Paper, nr 7.
 • Layard R. (2004). Welfare-to-Work and the New Deal. London: Centre Labour Markets Programme.
 • Layard, Nickell, Jackman (1991). Unemployment: Macroeconomic Performance And The Labour Market. Oxford: Oxford University Press.
 • Leś E. (2003). Pomoc społeczna - w oczekiwaniu na zmiany. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki (e-gazeta).
 • Lindbeck A., Snower D. (1986). "Wage setting, unemployment and insider-outsider relations", The American Economic Review, t. 76, nr 2.
 • Martin J. (2000). "What works among active labour market policies: evidence from OECD countries experiences", OECD Economic Studies, nr 30, s. 79-113.
 • Martin J., Grubb D. (2001). "What works and for whom: A review of OECD countries experiences with active labour market policies", IFAU - OECD, Working Paper, nr 14.
 • Meager N., Evans C. (1998). "The evaluation of active labour market measures for the long-term unemployed", Employment And Training Papers, ILO, Genewa.
 • MPiPS, Informacja nt. programów specjalnych, www.psz.gov.pl.
 • Nickell S., Layard R. (1999). "Labour Market Institutions and Economic Performance", w: O. Ashenfelter, D Card (red.), Handbook on Labour Economics, t. 3C. Amsterdam: Elsevier.
 • OECD (2001). Definitions of the Standardised categories and Sub-categories of Labour Market Programmes.
 • Osiecka-Chojnacka J. (2006). Aktywna polityka państwa na rynku pracy, Informacja Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 1250, (IP-111S).
 • Payne C., Payne J. (2000). "Early Identification of the Long-Term Unemployed", Policy Studies Institute Research Discussion Paper, nr 4, London.
 • Rutkowski J. (2002). Job creation and job destruction in Poland: A background paper prepared for the Poland's Labor Market Study of the World Bank.
 • Scarpetta S. (1996). "Assessing the role of labour market policies and institutional settings on unemployment: A cross-country study", OECD Economic Studies nr 26, 43-98.
 • Sianesi B. (2002). "Swedish active labour market programmes in the 1990s: Overall effectiveness and differential performance", The Institute for Fiscal Policy WP02/03.8.
 • Socha M., Sztanderska U. (2000). Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wróbel J. (2005). Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy. Warszawa: IPISS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-781419db-d103-4896-bdfd-4e70031e614f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.