Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(7) |

Article title

Obraz postaw i powinności dzieci wobec rodziców w pełnym średniowieczu (w świetle De regimine filiorum nobilium Wincentego z Beauvais i De regimine principum Idziego Rzymianina)

Content

Title variants

EN
The Image of Children’s Attitudes and Duties Towards Their Parents in the High Middle Ages (as Reflected in De regimine filiorum nobilium by Vincent of Beauvais and De regimine principum by Giles of Rome)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest obraz postaw i obowiązków dzieci wobec rodziców, zaprezentowany w dwóch wybranych trzynastowiecznych traktatach wychowawczych. Są nimi De regimine filiorum nobilium Wincentego z Beauvais i De regimine principum Idziego Rzymianina. Obaj autorzy jednogłośnie wyliczają synowską posłuszność, honor oraz szacunek jako najważniejsze obowiązki dzieci wobec rodziców. Co więcej – Wincenty wspomina, że dzieci powinny także wspierać rodziców i zaspokajać ich potrzeby, gdy są już starzy i wymagają pomocy. Autorzy jednak różnią się w kwestii motywów zachowań dzieci. Dla Wincentego z Beuvais synowskie posłuszeństwo wynika z Bożych przykazań, a nieposłuszeństwo jest ich naruszeniem i jako takie zostanie ukarane. Dla Idziego Rzymianina dzieci powinny przede wszystkim być zawsze posłuszne i poddane rodzicom ze względu na swoją miłość do nich. Niemniej, dodaje on także, iż wynika to również z faktu, że rodzice stoją wyżej niż dzieci. Różnice w motywacji wynikają przede wszystkim z tego, że autorzy odwołują się do dwóch różnych tradycji i źródeł, pierwszy do Biblii i pisarzy chrześcijańskich, drugi do dzieł Arystotelesa.
EN
The paper is concerned with the image of children’s attitudes and duties towards their parents presented in two selected thirteenth-century educational treatises. These are De regimine filiorum nobilium by Vincent of Beauvais and De regimine principum by Giles of Rome. Both authors unanimously enumerate filial obedience as well as honour and respect as the most important duties of children to their parents. Additionally, Vincent mentions that children should also support parents and provide them with necessities when they are old and in need. Yet, the authors differ on the motives of children’s behaviours. For Vincent of Beauvais filial obedience results from God’s commandments, and disobedience is its infringement and as such will be punished. For Giles of Rome children should first all be obedient and subjected to their parents because of their love to them. Nevertheless, he also adds that this is also because parents are superior to children. The differences in the motives result first of all from the fact that the authors refer to two different traditions and sources, the former to the Bible and Christian writers, the latter to Aristotle’s works.

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-78156c90-cc65-4ced-9172-623ab8993674
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.