PL EN


2002 | 4 | 25-36
Article title

Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnio-europejskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesnym tendencjom rozwoju społeczno-gospodarczego towarzyszy nasilający się proces koncentracji kapitału w coraz większych i sprawniej działających korporacjach ponadnarodowych. W strukturze wiodących korporacji ponadnarodowych w miarę wzrostu kapitału nasila się integracja coraz bardziej zróżnicowanych elementów o funkcjach: zarządzających, produkcyjnych, badawczo-rozwojowych, usługowych, handlowych, finansowo-kapitałowych i logistycznych. Podstawowe znaczenia w procesie kształtowania tego typu firm mają ich zarządy, spełniające funkcje centrów decyzyjnych, które zarządzają tą złożoną, wieiosektorową strukturą dynamiczną i wyznaczają poszczególnym elementom określoną pozycję na światowym rynku . W zależności od koniunktury gospodarczej centra decyzyjne uaktywniają zasoby kapitałowe, wpływając na zwiększenia rozmiarów dotychczasowej działalności, czy kreowanie nowych lokalizacji, celem wkraczania lub utrwalania swojej pozycji konkurencyjnej na związanych z nimi obszarach rynkowych. Podstawowym celem tej działalności jest dbałość o systematyczne podnoszenia konkurencyjności oferowanych produktów oraz osiąganie najkorzystniejszych wyników finansowych obecnie czy w najbliższym czasie.
Keywords
Contributors
  • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
  • Zioło Z., 1996, Problematyka kształtowania nowej przestrzeni przemysłowej [w:] Polska w Europie Bałtyckiej (red. E. Rydz). 45. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG Oddz. w Słupsku, Instytut Geografii WSP w Słupsku. Słupsk-Ustka s. 300-303.
  • Zioło Z., 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych [w:] Geografia na przełomie wieków-jedność w różnorodności (red. A. Lisowski). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 122-131.
  • Zioło Z., 200 l, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej (red. z. Zioło) Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001 , s. 29-41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78156f39-be99-432b-a2b2-fdfc9364be9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.