PL EN


Journal
2017 | 21 | 2(47) | 145-162
Article title

Opatrzność Boża w życiu błogosławionego Henryka Kaczorowskiego

Content
Title variants
EN
Trust in Divine Providence in the Life of the Blessed Priest Henryk Kaczorowski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powyższy artykuł ukazuje bł. ks. Henryka Kaczorowskiego jako kapłana ufającego opatrzności Bożej. Jego życie pełne było trudnych doświadczeń, które tylko wzmacniały jego wiarę i ufność. Najtrudniejszym sprawdzianem był czas II wojny światowej, a zwłaszcza pobyt w obozie koncentracyjnym w Dachau, skąd został wywieziony do Harteim, gdzie najprawdopodobniej został zagazowany. Jest to wspaniały przykład człowieka, który w każdym doświadczeniu, nawet tym najtrudniejszym, doszukuje się zamysłu Bożego. Dlatego też w każdej okoliczności należy wykazać się postawą pełną ufności. Zwłaszcza księża, którzy borykają się z wieloma problemami, mogą wiele się nauczyć od bł. ks. Henryka, szczególnie że nie ma tak trudnej sytuacji z którą dzięki Bogu nie można sobie poradzić.
EN
The blessed priest Henryk Kaczorowski is shown as a priest trusting in Divine Providence in the above article. His life abounded with difficult experiences which strengthened his faith and trustfulness. The toughest test of his faith took place during the World War II, especially during his imprisonment in the Dachau concentration camp from where he was deported and probably gassed in Harteim. His life serves as a prime example of a man who tried to find Divine Providence in every single experience, regardless of how difficult it is. Thus, one should adopt a trusting approach under any circumstances. Especially priests facing numerous problems have much to learn from the blessed priest Kaczorowski, as there exists no situation with which one could not cope with God’s help.
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
145-162
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Archiwum Diecezji Włocławskiej, akta pers. Ks. H. Kaczorowskiego, syng.: pers 113, odpis listu brata księdza Kaczorowskiego z dnia 20 września 1946 r. zawierający informacje o nim. Jest to odpowiedź na pytania zadawane przez księdza Librowskiego.
 • Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego, Błogosławiony ks. Henryk Kaczorowski. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z 17 VIII 1940.
 • Dajczer T., Rozważania o wierze, Częstochowa 2012.
 • Frątczak W., Biskup Michał Kozal. Życie – męczeństwo – kult, Włocławek 2009.
 • Gogola J. W., Mistycy i mistyka Karmelu, Kraków 2007.
 • Jacewicz W., Woś J., Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, Warszawa 1977, t. 1, s. 82–88.
 • Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (14 IX 1998), „Acta Apostolicae Sedis” 91 (1999), s. 5–88.
 • Kaczmarek T., Błogosławiony ks. Henryk Kaczorowski, Włocławek 2001.
 • Kaczmarek T., Nazizm hitlerowski jako „prześladowca wiary”, „Ateneum Kapłańskie” 135 (2000), s. 29–43.
 • Kaczmarek T, Świadkowie wiary, Włocławek 2013.
 • Korszyński F., Jasne promienie w Dachau, Poznań 1957.
 • Librowski S., Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939–1945, Włocławek 1947.
 • Majdański K., Bądźcie moimi świadkami, Łomianki 1999.
 • Majdański K., Ks. Henryk Kaczorowski, „Ateneum Kapłańskie” 86 (1976), s. 404–410.
 • Olejnik S., Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika, Wrocław 2009.
 • Poniński A., Kaczorowski Henryk, w: Włocławski Słownik Biograficzny, Włocławek 2002
 • Rulka K., Kaczorowski Henryk, w: Słownik polskich teologów katolickich, pod red L. Grzebienia, t. 6, Warszawa 1981–
 • Ryken L., Wilhoit J. C., Słownik symboliki biblijnej, tł. W. Chrostowski, Warszawa 2003.
 • Sarnik W., Ojczyzna męczenników zwycięża, „Ład Boży” 597 (1991), s. 8.
 • Szymański J., Ksiądz Henryk Kaczorowski: moralista, rektor i wychowawca, „Studia Włocławskie” 11 (2009), s. 431–440.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7819b9d3-b8d9-422f-86a6-063121a6b68e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.