PL EN


2014 | 2 | 2 | 164-183
Article title

Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji

Content
Title variants
EN
Cities divided by a state border in the new EU member states: from the separation to the integration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje fenomen miast podzielonych państwową granicą. Wieloaspektowość poruszanego zagadnienia powoduje, iż autorzy tekstu nie tylko próbują usystematyzować takie pojęcia jak: „miasta podzielone”, „miasta bliźniacze”, czy „miasta pary”, ale ukazują również interdyscyplinarność (m.in. politologiczną, socjologiczną, ekonomiczną, czy antropologiczną) badanego zjawiska. W artykule ukazana została geneza i typologia miast podzielonych w Europie Środkowo-Wschodniej, uwarunkowania ich deborderyzacji oraz ograniczenia utrudniające proces reintegracji wspomnianych miast w aspekcie formalno-prawnym, kulturowym, ideologicznym, ekonomicznym, społecznym, czy infrastrukturalnym.
EN
The article shows the phenomenon of cities divided by a state border. The multidimensionality of this issue makes the authors not only try to systematize definitions such as „divided cities”, „twin cities” or „paired cities”, „city-pair”, but also to show the politological, sociological, economic or anthropological interdisciplinarity of this phenomenon. The article presents the origin and typology of divided cities in Central and Eastern Europe, the conditions of their debordering, and limitations hindering the processes of reintegration of mentioned cities in formal, legal, cultural, ideological, economic, social or infrastructural aspect.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
164-183
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-3781
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-781b824d-7022-4c68-85c9-d0689182a648
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.