PL EN


2015 | 12 (791) | 112-130
Article title

Zarządzanie rynkiem kredytowym w kontekście rynku instrumentów pochodnych

Title variants
EN
Credit Risk Management on the background of the Derrivatives Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach procesy globalizacji zachodzące w obszarze międzynarodowego systemu finansowego, w tym sektora bankowego coraz wyraźniej dają się zauważyć również w Polsce. Obecnie bezpośrednie źródła kryzysu finansowego 2008 roku wiąże się z działalnością głównie amerykańskich banków inwestycyjnych, które sprzedawały instrumenty pochodne typu obligacji subprime oparte na dochodach z bardzo ryzykownie udzielanych kredytów hipotecznych. Otóż istotą instru¬mentów pochodnych nie jest sprzedawanie praw do dochodu lub własności, jak w przypadku klasycznych papierów wartościowych ale odsprzedawanie niepewności w kwestii przyszłej wyceny rynkowej określonego instrumentu finansowego, podmiotu bądź czynnika rynku finansowego. Zaistniała sytuacja wskazuje na potrzebę kontynuacji doskonalenia bankowych regulacji ostrożnościowych i instrumentów zarządzania ryzykiem kredytowym w tym także z uwzględnieniem zastosowania instrumentów pochodnych.
EN
In recent years, globalization processes taking place in the area of the international financial system, including the banking sector increasingly can be observed also in Poland. Currently, the direct source of the financial crisis 2008 years connected with mostly American investment banks that sold derivatives type of subprime bonds based on income with a very risky mortgage loans. Well being instru¬mentów derivatives is not selling the rights to the income or property, as in the case of classic resell securities but uncertainty regarding future market valuation of a particular financial instrument, entity or financial market factor. The situation points to the need to continue improving banking regulation and prudential credit risk management instruments, including with regard to the use of derivatives.
Contributors
  • dr Dariusz Prokopowicz, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-781b9ada-9196-406c-a6f7-e88e141558df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.