PL EN


2017 | 18 | 389-402
Article title

Architektura randki a kryzys matrymonialny

Content
Title variants
EN
Dating architecture vs marital crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemiany w zakresie obyczajów seksualnych i relacji między płciami obserwowane są w kulturze zachodniej od początków XX w. Randka jako miłosne spotkanie dwojga młodych ludzi, mających (bądź nie) wobec siebie matrymonialne zamiary, zaczęła funkcjonować dopiero na przełomie XIX i XX w. Stało się to możliwe dzięki głębokim przemianom obyczajowym, które zaszły w tym czasie w społeczeństwach zachodnich i na zawsze uwolniły miłość i namiętność z ciasnych wiktoriańskich gorsetów. Od momentu narodzin randka wciąż ewoluuje i staje się współcześnie centralnym elementem relacji międzyludzkich. Kształtuje rodzinę i charakter związków matrymonialnych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zaszły w obrębie systemu rand-kowania. Po pierwsze obecnie randka została oddzielona od celów matrymonialnych, po drugie zaloty zostały przeniesione ze sfery prywatnej do publicznej (a nawet do sfery wir-tualnej) i po trzecie randka została oddzielona od miłości romantycznej. Celem pracy jest próba zdefiniowania reguł kształtowania relacji intymnych oraz wyjaśnienia preferencji wyboru kandydata na randkę. Proponowany tekst ukazuje randkę przez pryzmat miłości romantycznej oraz miłości współbieżnej, a także ukazuje konsekwencje, jakie niesie ze sobą przyjęcie takiej, a nie innej definicji miłości.
EN
The changes in sexual habits and relationships between the sexes have been observed in western culture since the beginning of the 20th century. Dating as a loving meeting of two young people with or without matrimonial intentions began to function only at the turn of the nineteenth century. This was possible due to the profound moral changes that took place in western societies at that time, and they have forever freed the love and passion of the tight Victorian corsets. Since birth, dating has evolved and is becoming a central element of interpersonal relations. It shapes the family and character of matrimonial relationships. The aim of the article is to draw attention to the changes that have taken place within the dating system. First of all, dating has been separated from matrimonial purposes; secondly, courtship has been transferred from the private sphere to the public (and even to the virtual sphere); and thirdly, the date has been separated from romantic love. The aim of this paper is to try to define the rules of intimate relationships and to explain the preferences of the candidate for a date. The proposed text shows a date through the prism of romantic love and concurrent love, it also shows the consequences of adopting such a definition of love.
Keywords
Year
Volume
18
Pages
389-402
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Socjologii
References
 • Bailey B. (2004), From Front Porch to Back Seat: A History of the Date, „Magazine of History”, t. 18, nr 4, Sex, Courtship, and Dating, s. 23-26.
 • Baranowska D. (2016), Hej, widziałem cię na Tinderze!, Swatka 2.0 rekordowo popularna, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,16270999,_Hej__widzialem_cie_na_Tinderze_Swatka_2_0_rekordowo.html, 12.09.2016.
 • Bauman Z. (2003), Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Becker G. (1973), A Theory of Marriage: Part I, „The Journal of Political Economy”, t. 81, nr 4, s. 813-846.
 • Buss D.M. (1989), Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures, „Behavioral and Brain Sciences”, t. 12, s. 1-49.
 • Buss D.M., Schmitt D.P., Shackelford T.K. (2005), Universal dimensions of human mate preferences, „Personality and Individual Differences”, t. 39, s. 447-458.
 • Bussel R.K. (2006), Who’s Paying for Your Next Date?, http://www.villagevoice.com/arts/whos-paying-for-your-next-date-7136433, 31.08.2016.
 • Fisher H. (2005), Anatomia miłości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Fromm E. (2007), O sztuce miłości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Giddens A. (2007), Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Kaufman J.C. (2012), Niezwykła historia szczęśliwej miłości, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Luhmann N. (2003), Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Paprzycka E., Mianowska E., Izdebski Z. (2014), Jak dobieramy się w pary? Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa a preferowane cechy partnera, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 15, s. 329-345.
 • Raport OBOP (2001), Kocha się raz…?, Warszawa 2001.
 • Schwarz S., Hassebrauck M. (2012), Sex and Age Differences in Mate-Selection Preferences, „Hum Nat”, t. 23, s. 447-466.
 • Stodulska-Jurczyk S. (2016), Wiedzą, jak upolować młodszego, SympatiaPlus.pl, https://www.sympatiaplus.pl/artykul/1565,wiedza-jak-upolowac-mlodszego.html, 10.09.2016.
 • Szarota P. (2011), Anatomia randki, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Szlendak T. (1999), Antropologia miłości. Socjobiologiczny model wyjaśniania ludzkich strategii seksualnych i próba jego krytyki, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 5-39.
 • Szlendak T. (2005), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Szlendak T. (2011), Socjologia rodziny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Włodarczyk E., Chanduszko-Salska J. (2014), Związki Friends with Benefits – przegląd badań, „Psychiatry”, t. 11, nr 1, s. 34-42, https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/38036/32033, 5.09.2016.
 • Wojcieszke B. (2010), Psychologia miłości, GWP, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-781bd5aa-6bd3-43a3-a133-cba90cf37140
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.