PL EN


2015 | 18 | 42-54
Article title

Pamięć instytucjonalna – magazyni elem ent kultury szkoły

Content
Title variants
EN
Institutional memory – a magazine and element of school culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi refleksję na temat roli i charakteru pamięci instytucjonalnej tworzącej kulturę szkoły. Ukazuje obszary analizy „samoświadomości” placówki i kontekstu, w którym jest ona osadzona. Pamięć instytucjonalna odgrywa istotną rolę w utrzymaniu dotychczasowych praktyk, struktur i programów szkolnych. Ma zasadnicze znaczenie dla trwania systemu aksjonormatywnego, który stanowi o celach i kierunku rozwoju placówki. Konstruowana jest na drodze uzgodnienia znaczeń oraz działań tworzących określone wzory orientacji i aktywności nauczycieli, nabywane przez uczestnictwo w danej kulturze. Zinstytucjonalizowanie edukacji wraz z czynnikami ekonomicznymi spowodowało zmiany w sposobie myślenia o szkole i stworzyło nowe pola negocjacji celów i znaczeń działań oświatowych. Utrzymanie spójności między wiedzą zawartą w pamięci instytucjonalnej i wymaganiami otoczenia stanowi dla szkoły niezwykle trudne wyzwanie.
EN
The article reflects upon the role and character of institutional memory, creating the school culture. It shows the areas of analysis of the “self-awareness” of the institution, and the context in which it is set. Institutional memory plays an important role in retaining worked-out practice, structures and syllabuses. It is substantial for the continuity of the axionormative system, which conditions the aims and direction of the institution’s development. It is constructed through the agreement of meanings and actions, creating concrete orientation and teachers’ activity patterns, acquired through the participation in a culture. Institutionalizing of education and the role of the economic factors caused changes in the way we think about school and created new fields for the negotiation of aims and meanings of the educational actions. Safeguarding the continuity between the knowledge within the institutional memory and the requirements of the environment puts schools before a considerable challenge.
Year
Issue
18
Pages
42-54
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-781ccfad-1a7a-45cf-ac08-bea83d283ab8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.