PL EN


2006 | 9 | 155-179
Article title

Obowiązki duchownego w procedurze zawierania małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obowiązki duchownego związane z zawarciem małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej określone zostały przez przepisy prawa polskiego o zawieraniu małżeństw jak i przez przepisy prawa wewnętrznego kościołów i innych związków wyznaniowych, w których mogą być zawierane małżeństwa o podwójnym skutku.
Year
Volume
9
Pages
155-179
Physical description
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • A. Mezglewski, Pojęcie „duchownego” w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństw, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2001, t. 2, s. 17-18.
 • A. Mezglewski, Przepisy wprowadzające instytucje małżeństwa konkordatowego, „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, z. 1. Prawo, s. 266-267.
 • A. Mezglewski, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 148-149
 • A. Tunia, Czynności kierownika u.s.c. podejmowane przed zawarciem małżeństwa w formie wyznaniowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 8, s. 229-258;
 • A. Tunia, Forma kanoniczna a skutki cywilne małżeństw zawieranych w trybie art. 1 § 2 k.r.o., Lublin 2000, (mps BU KUL), s. 61.
 • H. Misztal, Prawo małżeńskie, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala, Lublin-Sandomierz 1999, s. 171.
 • J. Krukowski, Konkordaty współczesne. Doktryna i teksty (1964-1994), Warszawa 1995, s. 179
 • J. Meyendorff, Małżeństwo w Prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, Lublin 1995. s. 115
 • M. Nazar, Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996, z. 3, s. 488.
 • S. Hrycuniak, Prawosławne pojmowanie małżeństwa, Białystok 1994, s. 88.
 • T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. T. III. Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984, s. 101
 • W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 182
 • W. Góralski, Małżeństwo, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., pod red. P. Hemperka, W. Góralskiego, F. Przytuły, J. Bakalarza, Lublin 1986, s. 328;
 • W. Góralski, Zawieranie małżeństwa w świetle Konkordatu, w: Prawda o Konkordacie, pod red. W. Góralskiego, Częstochowa 1994, s. 122-123.
 • W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Księga VI. Sankcje w Kościele, Lublin 1987, s. 163-164.
 • Z. Łyko, A. Siciński, Informacja dla duchownych adwentystycznych w sprawie małżeństw kościelnych ze skutkami cywilnymi, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-781ed084-33a0-4bcb-9af5-afc6f1c6695b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.