PL EN


2012 | 1(79) | 34-39
Article title

Kalkulacja ceny sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb ich wykupu przez przedsiębiorstwa przesyłowe metodą wartości bieżącej netto

Content
Title variants
EN
Price Calculation of Water Supply and Sewage Networks for the Purpose of Purchase by Supply Companies – Net Present Value Method
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W polskim życiu gospodarczym coraz częściej zadania z zakresu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi są przekazywane przez gminy spółkom, tworzonym specjalnie w tym celu. Spółka realizująca zadanie z zakresu użyteczności publicznej, z jednej strony ma nietypowego właściciela w postaci gminy (jednostki samorządu terytorialnego z natury rzeczy powinny działać na zasadach non-profit), a z drugiej strony jest podmiotem gospodarczym, który musi funkcjonować na rynku, a jego zarząd powinien podejmować ekonomicznie racjonalne decyzje nakierowane na osiąganie zysku. W artykule podejmujemy próbę wskazania metody kalkulacji ceny, jaką mogą stosować przedsiębiorstwa przesyłowe dla potrzeb wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych przez „prywatnego” inwestora. Rozważane są dwie metody bazujące na metodzie dyskontowania strumieni pieniężnych. W pierwszym artykule z tego cyku, autorzy opisują specyficzność towaru jakim są sieci wodno-kanalizacyjne oraz koncentrują uwagę na wykorzystaniu metody wartości bieżącej netto (NPV) do kalkulacji ceny wykupu sieci.
EN
Under the conditions of the Polish economic life municipalities tend to, more and more often, transfer the operational management of water supply and sewage networks to companies specially created with that goal in mind. A company performing tasks which have a public utility character has, on the one hand, a typical owner, i.e. the municipality (territorial self-government units such as municipalities should naturally operate as non-profit entities), but, on the other hand, it is a business entity which should operate in a market environment and its management team should make profit-oriented rational and economically justified decisions. The paper is an attempt to indicate the ways of calculating the price which may be applied by utility supplying companies to appropriately set the sales value of water supply and sewage networks built by a “private” investor. Two methods are considered based on the method of discounting cash flows. In the first paper of the series, the authors describe the specific character of the goods offered for sale – that is the water supply and sewage network - and focus their attention on the use of the Net Present Value method for the calculation of the sales price of the network.
Year
Issue
Pages
34-39
Physical description
Dates
published
2012-03-30
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
author
 • Rzeczoznawca majątkowy
References
 • Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewiecka T., Górczyńska A., Ostrowska E., Projekty inwestycyjne, ODDK, Gdańsk 1996.
 • Dziworska K., Inwestycje przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
 • Gajek L., „Statystyka dla studentów”, PWN, Warszawa 1998.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje instrumenty finansowe aktywa niefinansowe ryzyko finansowe inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006.
 • Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczak P., Metody realizacji projektów inwestycyjnych planowanie, finansowanie, ocena, project finance, coroprate finance, ODDK, Gdańsk 2004.
 • Nowaczyk A., Szacowanie wartości wykupu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej metoda dochodową, Materiały niepublikowane, Aquanet, 2009.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Nota interpretacyjna nr 2, Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości, Polska
 • Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 1998.
 • Wiśniewski T., Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami wybrane problemy, p.z. pod red. M. Rymarzak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-781f55bf-2b88-443a-a5e2-001cb34a1859
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.