PL EN


Journal
2013 | 2-3(51-52) | 26-50
Article title

Kryzys na rynkach finansowych i jego skutki dla płynności polskiego sektora bankowego w latach 2007-2010

Authors
Content
Title variants
Global Financial System Collapse and its Impact on Polish Banking Sector Liquidity in 2007-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie wydarzeń kryzysowych oraz ich skutków dla płynności krajowego sektora bankowego. W pierwszej kolejności pokrótce zostaną wskazane wybrane fakty związane z kryzysem finansowym, mające kluczowe znaczenie dla gospodarki krajowej od 2007 r. Problematyka ta zostanie przedstawiona z uwzględnieniem luki finansowania w polskim sektorze bankowym oraz działań podjętych przez NBP w sytuacji zaburzeń systemu finansowego. Prezentacja czynników kształtujących płynność polskich banków oraz przebiegu operacji otwartego rynku na ich tle mają z kolei na celu umożliwienie krótkiej oceny skuteczności działań polskiego banku centralnego w regulowaniu płynności sektorowej w Polsce w warunkach kryzysu.
EN
The genesis of the global financial crisis should be sought a few years before its first symptoms occurred in 2007. The development of the world (and Polish) economy was stable until then. The breakdown of American mortgage loans, and later the fall of Lehman Brothers, started a chain of events leading to the global financial breakdown. The Polish economy experienced this as well but the crisis shook the domestic banking system in particular. Despite a relatively weaker shock in comparison to other countries, the ownership structure of the Polish banking sector, combined with the crisis of confidence, caused liquidity situation disturbances. The article focuses on the reasons of disturbances of Polish banks issue potential, the progress of the crisis situation emphasizing the antypical liquidity conditions and the activity of the NBP in confronting the destabilization (including open market policy). The summary attempts to assess the Polish central bank's actions regarding control of Polish banking sector liquidity.
Journal
Year
Issue
Pages
26-50
Physical description
Contributors
author
References
 • 1.Ancyparowicz G., Polski sektor bankowy na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • 2.Balcerzak A.P., Przegląd i wstępna ocena teoretycznych stanowisk dotyczących źródeł globalnego kryzysu gospodarczego, [w:] S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 • 3.Barro R.J., Nic świętego. Ekonomiczne idee na nowe Millennium, CeDeWu.pl, Warszawa 2003.
 • 4.Biuletyn Informacyjny 1/2011, NBP, Warszawa 2011.
 • 5.Borowski K., Kryzys na rynku kredytów subprime i jego skutki, [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008.
 • 6.Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce, [w:] M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 29/2010, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2010.
 • 7.Goodhart C., Kryzys finansowy i przyszłość systemu finansowego, Zeszyty BRE Bank - CASE Nr 100, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2009.
 • 8.Gruszka B., Ryzyko płynności, [w:] W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.
 • 9.Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 10.Łaszek J., Ryzyko rynku nieruchomości w Polsce z perspektywy doświadczeń rynku USA, [w:] E. Balcerowicz (red.), Ryzyko rynku nieruchomości, Zeszyty BRE Bank - CASE Nr 92, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • 11.Łaszek J., Augustyniak H., Widłak M., Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych, "Materiały i Studia", nr 238/2009, NBP, Warszawa 2009.
 • 12.Moszyński M., Jakość informacji na rynku finansowym w kontekście kryzysu finansowego, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Zawodność rynku - zawodność państwa - etyka zawodowa. Część 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
 • 13.Ostałecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
 • 14.Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009.
 • 15.Pronobis M., Reakcja Narodowego Banku Polskiego na kryzys w polskim sektorze bankowym, [w:] S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 • 16.Pruski J., Banki centralne w obliczu kryzysu na światowych rynkach finansowych - wnioski dla Polski, [w:] E. Balcerowicz (red.), Zaburzenia na światowych rynkach a sektor finansowy w Polsce, Zeszyty BRE Bank - CASE Nr 96, Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • 17.Przegląd stabilności systemu finansowego - październik 2008, J. Osiński, P. Szpunar, D. Tymoczko (red.), NBP, Warszawa 2008.
 • 18.Przybylska-Kapuścińska W., Operacje otwartego rynku w absorpcji nadpłynności, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Studia z bankowości centralnej, Zeszyt Naukowy 52, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • 19.Przybylska-Kapuścińska W., Działania NBP i polityki pieniężnej w warunkach kryzysu finansowego, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • 20.Pyka I., Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 21.Raport. Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Płynność sektora bankowego [2007, 2008], NBP, Warszawa 2008 i 2009.
 • 22.Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 • 23.Raporty o stabilności systemu finansowego [czerwiec 2008, czerwiec 2009, lipiec 2010 i grudzień 2010], NBP, Warszawa 2008, 2009 i 2010.
 • 24.Raport o sytuacji banków w 2008 roku, A. Kotowicz (red.), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 • 25.Raport roczny [2009, 2010], NBP, Warszawa 2010 i 2011.
 • 26.Raport roczny - płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP [2009, 2010], NBP, Warszawa 2010 i 2011.
 • 27.Rozwój systemu finansowego w Polsce [2007, 2008], P. Sobolewski, D. Tymoczko (red.), NBP, Warszawa 2008 i 2009.
 • 28.Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej [na lata 2007-2010], NBP, Warszawa 2008-2011.
 • 29.System operacyjny polityki pieniężnej NBP, NBP, Warszawa 2010.
 • 30.Świderski A., Pochodne i strukturyzowane instrumenty finansowe - "sprawcy" czy "ofiary" kryzysu finansowego, Working Paper 1/20, Instytut Allerhanda, Kraków 2010.
 • 31.Więznowski A., Monetarne przyczyny kryzysu finansowego w USA 2007/2008, [w:] M. Noga, K. Stawicka (red.), Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 • 32.Wiśniewski J., Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2008 na akcję kredytową w Polsce - wstępna ocena, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • 33.Zajder M., Zmiany płynności polskiego sektora bankowego w latach 2007-2008, [w:] M. Sławińska (red.), Gospodarka. Technologia. Przedsiębiorstwo, Studia Doktorantów 9, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 • 34.Założenia polityki pieniężnej [na lata 2008 i 2010], NBP, Warszawa 2007 i 2009.
 • 35.Boczkowski A., Borys A., W firmach tyka kolejna bomba, "Puls Biznesu" z 27.01.2009 r.
 • 36.Boguszewicz T., Druga bańka internetowa, "Rzeczpospolita" z 13.04.2011 r.
 • 37.Gadomski W., Sukces Skrzypka i trochę błędów, "Gazeta Wyborcza" z 25.01.2010 r.
 • 38.Grynkiewicz T., Bańka internetowa, lekcja numer dwa, "Gazeta Wyborcza" z 21.06.2011 r.
 • 39.Kącki M., Ofiary kredytu w jenach: krew zaczyna płynąć o drugiej w nocy, "Gazeta Wyborcza, Duży Format" z 17.02.2009 r.
 • 40.Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt", 2010, nr 6.
 • 41.Kozieł H., Instrumenty finansowe gospodarczej zagłady, "Rzeczpospolita" z 05.08.2011 r.
 • 42.Pakiet zaufania NBP, "Gazeta Wyborcza" z 13.10.2008 r.
 • 43.Rożyński P., Hossa w Internecie, "Gazeta Wyborcza" z 12.01.2006 r.
 • 44.Rubaszek M., Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania, "Bank i Kredyt", 2006, nr 7.
 • 45.Siemionczyk G., Od cięcia stóp do działań niekonwencjonalnych, "Rzeczpospolita" z 19.08.2011 r.
 • 46.Więcław E., Pieniądze z obligacji nie zamienią się w kredyty, "Rzeczpospolita" z 23.01.2009 r.
 • 47.Więcław E., Startuje "Pakiet zaufania" NBP, "Rzeczpospolita" z 17.10.2008 r.
 • 48.Wilkowicz Ł., Druga odsłona pakietu zaufania NBP, "Rzeczpospolita" z 01.04.2009 r.
 • 49.Wilkowicz Ł., NBP skutecznie walczył z kryzysem, "Rzeczpospolita" z 19.08.2011 r.
 • 50.Wołowicz K., Ryzyko wzrosło, ale pozostaje umiarkowane, "Parkiet" z 18.04.2009 r.
 • 51.Wójcik C., Co z drugą falą kryzysu?, "Rzeczpospolita" z 26.08.2011 r.
 • 52.Zatoński K., Złe aktywa już obciążyły banki, "Puls Biznesu" z 13.02.2009 r.
 • 53.Uchwała nr 29/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dn. 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów", Dz. Urz. NBP 2009, nr 7.
 • 54.Gemzik-Salwach A., Innowacje finansowe jako przyczyna kryzysu na rynkach międzynarodowych, "eFinanse", Nr 3/2009, www.e-finanse.com (dostęp: 23.08.2013 r.).
 • 55.Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji, www.nbp.pl (dostęp: 12.05.2011 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78242bbc-fb71-42fc-8d1f-e6f45e40f2d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.