PL EN


2014 | 16 | 1 | 47-58
Article title

Transformacja a system wartości młodego pokolenia na przykładzie młodzieży polskiej i hiszpańskiej. Metodologia w działaniu

Title variants
EN
The transformation and the value system of the young generation illustrated by examples of polish and spanish youths
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treścią artykułu są wartości jako przedmiot badań socjologicznych — na przykładzie młodzieży polskiej i hiszpańskiej. Podjęto w nim próbę analizy owej kategorii socjologicznej z punktu widzenia wybranych aspektów: poznawczych, metodologicznych, porównawczych, teoretycznych i praktycznych. Publikacja ma charakter szkicu, z elementami eseju, zawierającego propozycję badań empirycznych dotyczących zwłaszcza relacji między transformacją ustrojową a systemem wartości młodego pokolenia w Polsce i Hiszpanii. Takie ujęcie wynika z przyjęcia założenia o istnieniu hipotetycznych podobieństw drogi rozwojowej obu krajów — społeczeństw i państw, a więc specyfiki ich kontekstu społeczno-kulturowego i politycznego, a także na tle tendencji uniwersalnych wynikających z globalizacji. Cechą charakterystyczną zastosowanego w artykule podejścia jest indywidualny projekt koncepcji badań uwzględniających perspektywę merytoryczną, w tym zarys hipotez wymagających weryfikacji, a także wiele elementów szczegółowych — logistycznych i organizacyjnych.
EN
This article is concerned with values as the subject of sociological studies, illustrated by examples of Polish and Spanish youths. An attempt has been undertaken to analyse this sociological category from the perspective of selected aspects: cognitive, methodological, comparative, theoretical and practical. The publication is a sketch with elements of an essay and comprises a proposal of empirical research into the relationship between the transformation of the political system and the value system of the young generation in Poland and Spain. Such an approach results from the assumption that hypothetically there are similarities between the development of both these countries – between the societies and states, the specifics of their social, cultural and political contexts, and universal tendencies resulting from globalization. The approach adapted in the article is characterised by an individual design concept of the research, which takes into account the substantive perspective, including an outline of the hypotheses requiring verification, as well as many detailed elements such as logistics and organization.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7824321b-d6be-43c2-a1ae-ed9814d36a7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.