PL EN


2016 | 9 | 2(17) | 79-100
Article title

Kompetencje współczesnego wydawcy – założenia teoretyczne kontra opinie praktyków

Content
Title variants
EN
Competencies of the Modern Publisher – Theoretical Assumptions Versus Opinions of Practitioners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są kompetencje współczesnego wydawcy, ukształtowane pod wpływem przemian na rynku książki, jakie zaszły w latach 2000–2015. Celem jest skonfrontowanie założeń teoretycznych prezentowanych w literaturze przedmiotu z opiniami przedstawicieli czołowych polskich wydawnictw. Analizując zmiany w zakresie kompetencji wydawców oraz zmiany w sposobach prowadzenia działalności wydawniczej, pod uwagę wzięto następujące czynniki: rozwój książki elektronicznej i nowych form medialnych, upowszechnienie się zjawiska samopublikacji oraz wzrastającą popularność mediów społecznościowych. W pierwszym etapie przeprowadzonych badań posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa, dokonując systematycznego przeglądu literatury przedmiotu publikowanej w latach 2000–2015 w języku polskim i angielskim, celem opracowania teoretycznego modelu kompetencji i roli współczesnego wydawcy. Następnie opracowany model porównano z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku polskich wydawców literatury pięknej i publikacji naukowych. W rezultacie sformułowano wnioski dotyczące zakresu i postaci zmian w sposobach prowadzenia działalności wydawniczej, jakie zaszły pod wpływem obecności nowych form medialnych i sposobów upowszechniania treści na rynku książki.
EN
The subject of the article are the competencies of the modern publisher, influenced by changes in the book market which occurred in the years 2000–2015. The aim is to compare theoretical assumptions presented in the literature with opinions of representatives of leading Polish publishing houses. While analyzing changes in competencies and the social role of publishers the following factors were taken into account: development of e-books and new forms of media, proliferation of the self-publishing phenomenon and the increasing popularity of the social media. In the first stage of the research, the analysis and critique of the literature method was used, in which a systematic review of literature published in the years 2000–2015 in Polish and English was done, in order to develop a theoretical model of the competencies and role of the modern publisher. Then the developed model was compared with the results of surveys conducted among Polish academic and fiction publishers. As a result, conclusions were drawn regarding the scope and forms of changes which took place in the book market under the influence of new media development.
Year
Volume
9
Issue
Pages
79-100
Physical description
Dates
published
2016-12
Contributors
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński
References
  • Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym [online]. Polska Izba Książki [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20PIK%207-11-2013%20final-final.pdf.
  • Bednarek-Michalska Bożena, Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego: informator dla polskich wydawców uczelnianych [online]. Stowarzyszenie EBIB [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/850.pdf.
  • Bednarek-Michalska Bożena, Modele publikowania naukowego – pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy [online]. Nauka, 2/2010 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_210_12_Bednarek.pdf.
  • Grodecka Karolina, Udane projekty Open Access w Polsce: studia przypadków [online]. Stowarzyszenie EBIB [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/141/272.
  • Internauci 2015. Komunikat z Badań CBOS [online] 2015, nr 90 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF.
  • Lipszyc Jarosław, Europosłanka zastanawia się, jak „wyjść z więzienia praw autorskich” [online]. Prawokultury.pl [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://prawokultury.pl/newsy/europoslanka-zastanawia-sie-jak-wyjsc-z-wiezienia-/.
  • Lung Tracey, The Impacts of e-Publishing and Smart Technology, “Current Trends in Publishing” [online] 2014, Vol. 1 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://ottawa.scholarsportal.info/uo-esis/index.php/isi6314-1-14/article/view/7.
  • Raport o rynku e-booków [online]. InnovationPR [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://media.innovationpr.pl/2360/pl/presskit/9688.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78258aeb-cfb5-4d24-b853-0239c5cc1146
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.