PL EN


Journal
2020 | 22 | 4 | 425-438
Article title

Szkolne lekcje religii w dobie zdalnego nauczania

Authors
Content
Title variants
EN
School Religion Lessons and Distance Learning
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The analysis of the issue of school religion lessons, implemented in the distance learning system, allows for the formulation of the following conclusions. First, it should be remembered that the school religion class is part of catechesis. In Polish pastoral conditions, it can be said that it is even a valuable and important element of it. Secondly, while implementing remote teaching of religion lessons, the priority is still the goal and tasks of catechesis, which implement the care for mature faith. Thirdly, the teacher of religion (catechist) should be competent in the field of the latest information techniques, and at the same time should be faithful to the kerygma. Fourthly, a teacher of religion (catechist) should take care of independent preparation of classes, appropriate selection of content, cooperation with parents, as well as be systematic and consistent.
Journal
Year
Volume
22
Issue
4
Pages
425-438
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (16 października 1979) (= CT).
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio (07.12.1990) (=RM).
 • Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego (11.10.1992) (=KKK).
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Warszawa 2001 (=PDK).
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (15.08.1997) (= DOK).
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii Nuntiandi (08.12.1975) (=EN).
 • Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad Gentes, (18.11.1965) (=AG).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, (18.11.1965) (=DV).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (04.12.1963) (=SC).
 • Abramski O., Sapiński A., E-learning jako innowacyjna forma podnoszenia kwalifikacji zawo-dowych osób dorosłych na przykładzie grupy zawodowej nauczycieli – wybrane problemy, „Journal of Modern Science” 22(2014)3, s. 31-52.
 • Alberich E., Cele katechezy, w: Słownik katechetyczny, red. J. Gevaert, Warszawa 2007, s. 128-131.
 • Alberich E., Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003, s. 146-155.
 • Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.
 • Bullivant S., Catholicism in the time of coronavirus, Park Ridge 2020.
 • Charytański J., Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, „Życie i myśl” 11(1979), s. 46-57.
 • Frasunkiewicz M., Przewodnik po e-szkole, „Dyrektor szkoły” 317(2020)5, s. 2-5.
 • Illinois State Board of Education, Zalecenia dotyczące zdalnego nauczania podczas nagłego wypadku COVID-19. 27 marca 2020r. Ostateczny szkic, Chicago 2020.
 • Korzan D., Ewolucja kształcenia zdalnego, w: Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, red. Z. P. Kruszewski, J. Półturzycki, E. A. Wesołowska, Płock 2003, s. 383-401.
 • Krasnodębski M., Teoria osobowych relacji istnieniowych jako fundament rodziny w filozofii Mieczysława Gogacza, „Rocznik Tomistyczny” 3(2014), s. 45-58.
 • Kulpaczyński S., Mogę być jeszcze lepszy, w: Celebracje w katechezie, red. tenże, Lublin 1999, s. 227-238.
 • Marek Z., Hajduk A., Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie, „Seminare” 17(2001), s. 33-46.
 • Mastalski J., Zasady edukacyjne w katechezie, Kraków 2002.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół, https://dokum enty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_–_poradnik_dla_szkol.pdf (dostęp: 7.07.2020).
 • Molęda Z., Dialog katechetów z katechizowanymi, w: Dialog w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1998, s.117-132.
 • Orzechowicz K., Tryby zdalnego nauczania, https://www.profesor.pl/publikacja,11514,Arty kuly,Tryby-zdalnego-nauczania (dostęp: 07.07.2020).
 • Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi, Kraków 2001.
 • Pieńkowski A., Nauczanie zdalne na odległość, „Dyrektor Szkoły” 317(2020)5, s. 11-12.
 • Poleszak W., Pyżalski J., Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii, w: Edu-kacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020, s. 7-15.
 • Poleszak W., Pyżalski J., Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone, w: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020, s. 28-36.
 • Pyżalski J., Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli?, w: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020, s. 25-27.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządze-nie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w: Dziennik Ustaw 2020, poz. 492.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w: Dziennik Ustaw 2020, poz. 493.
 • Szpet J., Treść i źródła katechezy, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, cz. I, Tarnów 2004, s. 91-140.
 • Szpet J., Wiara jako pierwszorzędny cel katechezy, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1(2014), s. 101-117.
 • Ścibor J., Wstrzymaj siebie, rusz ucznia: e-nauczanie a e-twórczość, w: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020, s. 59-63.
 • Trenti Z., L’insegnamento della religione come disciplina, w: Manuale dell’insegnante di Religione, red. Z. Trenti, Torino 2004, s. 91-106.
 • Wedeł-Domaradzka A., Raczyńska A., Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik, Warszawa 2013.
 • Witkowski J., Organizacja zdalnego nauczania, w: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, red. J. Pyżalski, Warszawa 2020, s. 86-92.
 • Wydział Katechetyczny diecezji bielsko-żywieckiej, Zdalne nauczanie – krótki poradnik dla katechety, https://diecezja.bielsko.pl/dla-katechety/zdalne-nauczanie-krotki-poradnik-dla-katechety/ (dostęp: 07.07.2020).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-782c9d56-a9b0-45e8-b88a-a67a5a1e57c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.