PL EN


2015 | 9 | 2 | 47-57
Article title

Uwarunkowania i trudności wychowania proekologicznego w szkole polskiej w opinii uczniów (sprawozdanie z badań)

Content
Title variants
EN
Conditioning and Difficulties in Proecological Education in Polish Schools in the Opinion of Students (Report from the Research)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys środowiska jest wciąż aktualnym wyzwaniem przed jakim stanęła współczesna edukacja. Wychowanie człowieka w tym również wychowanie proekologiczne, uzależnione jest od wielu czynników, które we współczesnej rzeczywistości ulegają bardzo dynamicznym zmianom. Szkoła musi czuwać i być otwarta na te zmiany, dlatego konieczna jest wnikliwa i nieustająca obserwacja skuteczności oddziaływań wychowawczych w tym zakresie. Celem pracy było ukazanie aktualnego stanu realizacji (uwarunkowań i trudności) wychowania proekologicznego w szkole polskiej, w oparciu o badania uczniów szkół z terenu powiatu bialskiego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. Analiza zgromadzonych danych, umożliwiła sformułowanie kilku ważnych wniosków dotyczących trudności i perspektyw realizowania szkolnego wychowania proekologicznego. Zidentyfikowane trudności wskazują również na potrzebę dalszego podejmowania badań w zakresie wychowania proekologicznego i jego uwarunkowań w celu diagnozowania zmian, jaki zachodzą oraz mogą być dokonywane, a wymagają nieustannej weryfikacji z uwagi na troskę o efektywność tej dziedziny wychowania.
EN
Environmental crisis has been an ongoing challenge for modern education. Human education, including proecological education, depends on many factors, which in the contemporary reality undergo very dynamic changes. The school has to watch over and be open to these changes, therefore, it is necessary for the observation of educational effectiveness in this regard to be thorough and unceasing. The aim of this study was to show the current state of implementation (determinants and difficulties) of proecological education in Polish schools, based on a survey of students from the Biała Podlaska county. The study was conducted using the method of diagnostic poll. The analysis of the collected data allowed to formulate some important conclusions about the dif􀏐iculties and prospects of implementing the proecological school education. The identified problems also point out to the need for further research to be undertaken in the field of proecological education and its conditions in order to diagnose the changes which occur and may be made, and which need to be continually evaluated due to the concerns about the effectiveness of this 􀏐ield of education.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
47-57
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Bonenberg M.M. (1992), Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Budniak A. (2010), Edukacja społeczno-przyrod- nicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Domka L. (2001), Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Krąpiec M.A. (1979), Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Marek-Bieniasz A. (2001), Za i przeciw realizacji wartości ekologicznych, W: J.M. Dołęga i in. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 281-287.
 • Michałowski S.Cz. (1998), Dziecko. Przyroda. Wartości, W: B. Dymara i in. (red.), Dziecko w świecie przyrody - książka do wychowania proekologicznego. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, s. 99-167.
 • Nowak M. (2001), Wychowanie do wartości w kontekście pluralizmu. Roczniki Nauk Społecznych, z. 2, s. 13-20.
 • Nowak S. (1973), Teorie postaw. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Skolimowski H. (1991), Medytacje. Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • Sztumski W. (1999), Globalny kryzys ekologiczny i kształtowanie sumienia ekologicznego. Problemy Ekologii, nr 3, s. 102-104.
 • Sztumski W. (2001), Enwironmentalizm i edukacja proekologiczna, W: J.M. Dołęga i in., Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 179-190.
 • Tyburski W. (1999), Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, W: A. Papuziński (red.), Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz, s. 91-132.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik 2: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (klasy IV-VI), (Dz. U. z 2002 r., nr 51, poz. 458).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78398a7c-41b8-4c45-be3d-4f0b818ed467
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.