PL EN


2018 | 538 | 328-336
Article title

Współdziałanie przy formułowaniu celów strategicznych na przykładzie obszaru funkcjonalnego aglomeracji leszczyńskiej

Content
Title variants
EN
Cooperation in setting goals on the example of the functional area of Leszno agglomeration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Formułowanie strategii rozwoju gminy stanowi wieloetapowy proces, w który zaangażowane są różne podmioty i jednostki, w większości zlokalizowane na terenie danej gminy. Jeszcze większym wyzwaniem w zakresie organizacji i zarządzania jest formułowanie strategii rozwoju dla obszaru obejmującego gminy, które charakteryzują się wspólnymi uwarunkowaniami geograficznymi, społeczno-gospodarczymi, systemem powiązań funkcjonalnych. Wówczas następuje konieczność podjęcia dialogu między interesariuszami tych gmin. Głównym celem artykułu była identyfikacja interesariuszy zaangażowanych w proces wyboru celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej do 2030 roku. Wskazane zostały mechanizmy współdziałania oraz stosowane narzędzia mające na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy gmin. W artykule wykorzystano informacje pozyskane w trakcie wywiadu pogłębionego oraz dokonano analizy literatury i materiałów źródłowych.
EN
The commune’s strategy formulation process is a multi-stage process in which various entities and individuals are involved. An even greater challenge in terms of organization and management is the formulation of development strategies for the area including communes that are characterized by common geographical and socio-economic determinants as well as a system of functional links. Then, there is a need for a dialogue between the municipalities’ stakeholders of these communes. The main aim of the article was to identify stakeholders involved in the process of setting strategic goals included in the Strategy for Socio-Economic Development of the Functional Area of Leszno Agglomeration until 2030. Co-operation mechanisms and tools used to identify the needs and expectations of local stakeholders were indicated. An in-depth interview was conducted as well as the literature and source materials were analyzed.
References
 • Anders-Morawska J., Rudolf W., 2015, Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bryson J.M., 2004, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, 3rd edition, published by Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco.
 • Bryson J.M., Alston F.K., 2005, Creating and Implementing Your Strategic Plan. A Workbook for Public and Nonprofit Organizations, 2rd edition, published by Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., 2017, Wprowadzenie do nauki o organizacji, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Flieger M., 2016, Optymalizacja funkcjonowania instytucji administracji publicznej poprzez kooperację w sieci, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, s. 114-127.
 • Frączkiewicz-Wronka A., 2012, Rola i znaczenie interesariuszy w procesie podejmowania decyzji w organizacjach publicznych, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice, s. 15-45.
 • Gawroński H., 2010, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011.
 • Kulesza M., Sześciło D., 2013, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Lachiewicz S., Walecka A., 2013, Organizacje publiczne i pozarządowe, [w:] Adamik, A. (red.), Nauka o organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Potkański T., Wiktorczyk-Nadolna, A. (red.), 2016, Rozwój współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w Polsce. Doświadczenia Projektu Predefiniowanego „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego” w latach 2012-2016, Drukarnia Empir, Poznań.
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej do 2030 roku, 2014, Leszno.
 • Zawicki M., 2011, Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-783ed5a9-a517-4b13-8b75-82c06cac460f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.