PL EN


2014 | 11 | 120-135
Article title

Suwerenność wspólnot lokalnych jako warunek decentralizacji władzy publicznej poprzez samorząd terytorialny

Content
Title variants
EN
Independence of Local Communities as a Prerequisite for Decentralization of Power Through Local Government
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi prośbę zaprezentowania wieloaspektowej istoty decentraliza-cji władzy publicznej. Konstytucyjna zasada decentralizacji władzy wyrażona w ustawie zasadniczej z 2 kwietnia 1997r. zajmuje wysoką pozycję w katalogu zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej. Praktyczne zastosowanie decen-tralizacji wymaga jednak zapewniania szeregu gwarancji prawnych i politycz-nych. Jedną z kluczowych gwarancji decentralizacji władzy publicznej jest po-szanowanie suwerenności wspólnoty lokalnej korzystającej periodycznie z in-strumentów demokracji pośredniej (wybory) i bezpośredniej (referenda).
EN
The article attempts to present a multi-aspect nature of decentralization of power. The constitutional principle of decentralization of power set forth in the Constitution Act of 02 April 1997 ranks highly in the catalogue of the system principles of the Republic of Poland. However, the practical application of decentralization requires a number of legal and political guarantees. One of the key guarantees of decentralization of power is the respect for independence of a local community in taking avail of instruments of indirect and direct democracy (elections and referendums, respectively).
Year
Issue
11
Pages
120-135
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów, 05-410, ul. Sienkiewicza 4
References
 • Bąkiewicz M., Referendum lokalne: Więcej demokracji czy zagrożenie dla niej, „Gazeta Prawna” z 15.01.2014
 • Bąkiewicz M., Samorząd terytorialny w RP – Uwarunkowania i gwarancje konstytucyjne, [w:] Sieniawska K. (red.) Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Warszawa 2009
 • Bugajewski S., Wybrane konstytucyjne zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – zarys problematyki, [w:] Samorządy w Konstytucji RP
 • Burda A., Klimowiecki R., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1958
 • Dz. U. Nr 159, poz. 1127.
 • Dz. U. Nr 202, poz. 1493
 • Dz. U. Nr 21, poz. 112
 • Dz. U. Nr 27, poz. 234
 • Dz. U. Nr 96, poz. 607
 • Dz. U. z 1977 r., Nr 38
 • Dz. U. z 1994 r., Nr 124
 • Garlicki L., Sejm i Senat, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1995
 • Jarentowski M. G.: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006r., sygn. Akt K 31/06, [w:] „Przegląd Sejmowy” 2(79)/2007
 • Jarosz Z., Zawadzki S., Wstęp do nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa 1974
 • Jaskiernia J., Konstytucyjny model samorządu terytorialnego – czy przetrwał próbę czasu? [w;] Kowali J., Bednarz A. (red.), XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, Toruń 2011
 • Kantyka S., Historia samorządności w Polsce i jej formy, [w:] Barański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M. (red.),Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007
 • Kotulski M., Samorząd terytorialny jako instytucja realizująca zasadę demokratycznego państwa prawnego, [w:] Michałowski S. (red.) Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002
 • Kulesza M., Budowanie samorządu, Wybór tekstów ze >>Wspólnoty<< 1990 – 2007, Warszawa 2008
 • Marszałek-Kawa J., Wybory samorządowe 2006 a kwestia nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej, [w:] Marszałek-Kawa J., Samorząd terytorialny studium politologiczne, Toruń 2007
 • Mołdawia T., Konstytucyjny system wartości a jakość administracji publicznej – Podstawowe problemy, [w:] Jasiuk E. (red.), XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego, Radom 2011
 • Mordwinko J., Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorządu terytorialnego w latach 1990-2000, [w:] Rymarz F. (red.) 10 lat demokratycznego prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), Warszawa 2000
 • Piasecki A. K. , Referenda w III RP, Warszawa 2005
 • Regulski J., Kulesza M., Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), Warszawa 2009
 • Rymarz F., Grupowanie list kandydatów w wyborach samorządowych w 2006 r., [w:] „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2
 • Rzeczkowski K., Gmina jako podmiot polityki komunalnej, Warszawa 1938
 • Rzeczkowski K., Polityka społeczna, Łódź, 1947
 • Sarnecki P., Art. 15 [w:] Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005
 • Sarnecki P., Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Witkowski Z. , Bień-Kacała A. (red.) Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Toruń 2013
 • Sarnecki P., Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego,[w:] Witkowski W., Bień-Kacała A. (red.), Samorząd w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Toruń 2013
 • Sarnecki P., Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005
 • Sidor M., Referendum lokalne jako instytucja kreująca społeczeństwo obywatelskie w Polsce, [w:] J. Kowalik, A. Bednarz (red.) XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, Toruń 2011
 • Skrzydło W., Grabowska S., Grabowski R. (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009
 • Sokolewicz W., Podstawowe zasady prawa wyborczego i ich ujęcie w konstytucji, [w:] „Państwo i Prawo” 1987
 • Stec M., Zasady decentralizacji i unitarności podstawą ustroju terytorialnego Polski, [w:] Kowalik J., Bednarz A. (red.), XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, Toruń 2011
 • Szreniawski J., Węzłowe zagadnienia prawa ustrojowego, [w:] Chmaj M. (red.), Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, Lublin 1997
 • Śliwa M., Idee samorządowe polskich socjalistów, [w;] Radomski G. (red.), Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, Toruń 2006
 • Ustawa z dnia 11 października 1991r., o referendum gminnym (Dz. U. Nr 110, poz. 473)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95)
 • Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999
 • Wojtyczek K., Konstytucyjna regulacja systemu wyborczego w III Rzeczypospolitej, [w:] Rymarz F. (red.) 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000
 • Wojtyczek K., Suwerenność [w:] Skrzydło W., Grabowska S., Grabowski R. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009
 • http://www. sejm.pl, 15.10.2014. Stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z 20 lipca 2006
 • www.frdl.org.pl, 15.10.2014. Opinia ekspertów M. Kuleszy i J. Regulskiego do druku sejmowego nr 818.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-784fc38e-9d48-4fc6-9530-b2e6cea81e4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.