PL EN


Journal
2018 | 1(34) | 225-239
Article title

Iconicità della Chiesa nell’Eucaristia secondo Ioannis Zizioulas

Authors
Content
Title variants
PL
Ikoniczność Kościoła w Eucharystii według Ioannisa Zizioulasa
EN
Iconicity of the Church in the Eucharist according to Ioannis Zizioulas
Languages of publication
IT
Abstracts
PL
Naszą pracę poświęcamy pogłębieniu ikonicznego wymiaru Kościoła w Eucharystii, który jeszcze dzisiaj pozostaje zapomniany, a w konsekwencji – utracony. Z powodu kontrowersji ikonoklastycznej ojcowie zgromadzeni na II Soborze w Nicei (787) skoncentrowali swoją uwagę na koncepcji ikony, świętego obrazu i uznali jego doktrynalną zgodność. Dla nas właśnie takie rozwiązanie powyższej kwestii stanie się punktem wyjścia dla prezentacji Ioannisa Zizioulasa. Nasz teolog, biorąc pod uwagę argumentację soborową, przedstawi rozumienie idei ikony w kluczu eucharystycznym. W konsekwencji wraz z nim będziemy mówić o liturgicznej manifestacji prawdy (eschaton). Żyć ikonicznie podczas Eucharystii oznacza żyć symbolicznie oraz ukazywać w ten sposób żywą obecność osoby, która jest prawdziwa i ontologiczna. Zizioulas życzy nam, byśmy rozpoznali wymiar pneumatologiczny i eschatologiczny Kościoła, skarb, który jeszcze dla wielu pozostaje utracony, jednakże jest podstawowym elementem ku temu, aby na nowo, jak wskazuje teologia prawosławna, „znaleźć się na złotym placu Jeruzalem niebieskiego, ubranym w złote światło”.
EN
We dedicate our work to deepen the Iconic aspect of the Church in the Eucharist which even today is forgotten and for this, always missing. Because of the Iconoclastic controversy, the fathers of the Nicene Council II (787) have put in relief the concept of the Icon as sacred image and have recognized its doctrinal legitimacy. For us, such resolution of problem will become the starting point for the presentation of the Ioannis Zizioulas. Our theologian, keeping in mind the conciliar argumentations, will present the concept of the Icon through the Eucharistic. As a consequence, we, together with him, will speak of the liturgical manifestation of the Truth (eschaton). To live iconomically during the Eucharist means to live symbolically and to present in such a way the live presence of the person who is true and ontological. Zizioulas wishes that we recognize the pneumetological and eschatological dimensions of the Church, the treasure, still missing for many and, all the way, the fundamental element that can, as the orthodox theology indicates us, again, „to find oneself in the square of the heavenly Jerusalem, dressed in golden light”.
Journal
Year
Issue
Pages
225-239
Physical description
Dates
published
2018-05-31
References
 • Basilio di Cesarea, Lo Spirito Santo, Roma 1993 (Testi Patristici 106).
 • Bettetini M., Contro le immagini. Le radici dell’iconoclastia, Bari 2006.
 • Cirillo di Gerusalemme, Decimanona catechesi o prima catechesi mistagogica, in: C. Riggi (ed.), Le catechesi, Roma 1993 (Testi Patristici 103), 435-442.
 • Cirillo di Gerusalemme, Ventesima catechesi o seconda catechesi mistagogica, in: C. Riggi (ed.), Le catechesi, Roma 1993 (Testi Patristici 103), 443-448.
 • Daniélou J., Bibbia e liturgia. La teologia biblica dei sacramenti e delle feste secondo i Padri della Chiesa, Milano 1965.
 • Di Domenico P. G., Valenziano C. (ed.), Atti del Concilio Niceno secondo, ecumenico settimo, II, Città del Vaticano 2004.
 • Fogliadini E., Parola e immagine tra Oriente e Occidente, Bologna 2015.
 • Giovanni Damasceno, Difesa delle immagini sacre. Discorsi apologetici contro coloro che calunniano le sante immagini, Roma 1983 (Testi Patristici 36).
 • Jelonek T., Teologia biblijna, Kraków 2011.
 • Lacoste J.-Y., Esperienza e assoluto: sull’umanità dell’uomo, Assisi 2004.
 • Manoussakis J. P., The Anarchic Principle of Christian Eschatology in the Eucharistic Tradition of the Eastern Church, „Harvard Theological Review” 100 (2007), 29-46.
 • McDonald H. D., The Symbolic Theology of Paul Tillich, „Scottish Journal of Theology” 17 (1964), 414-430.
 • Russo L. (ed.), Vedere l’invisibile. Nicea e lo statuto dell’immagine, Palermo 1999.
 • Schönborn C., L’icona di Cristo. Fondamenti teologici, Cinisello Balsamo 2003.
 • Spiteris Y., Ecclesiologia ortodossa. Temi a confronto tra Oriente e Occidente, Bologna 2003.
 • Teodoro lo Studita, Antirrheticus adversus iconomachos. Confutazioni contro gli avversari delle sante icone, Bari 2013.
 • Turner R. D., Eschatology and Truth, in: D. Knight (ed.), The Theology of John Zizioulas. Personhood and the Church, Hampshire-Burlington 2007, 15-34.
 • Turner R. D., Foundations for John Zizioulas’ Approach to Ecclesial Communion, „Ephemerides Theologicae Lovanienses” 78 (2002), 438-467.
 • Zizioulas I., Eschatologie und Geschichte, „Ökumenische Rundschau” 35 (1986), 373-384.
 • Zizioulas I., Eucaristia e regno di Dio, Magnano 1996.
 • Zizioulas I., Human Capacity and Human Incapacity. A Theological Exploration of Personhood, „Scottish Journal of Theology” 28 (1975), 401-447.
 • Zizioulas I., Wahrheit und Gemeinschaft in der Sicht der griechischen Kirchenväter, „Kerygma und Dogma” 26 (1980), 2-49.
 • Zizioulas I., The One and the Many. Studies on God, Man, the Church and the World Today, Alhambra 2010.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7854dff3-dd00-4cff-b05f-cc005e78d25b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.