PL EN


2013 | XC (90) | 29-46
Article title

Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w regionie łódzkim

Content
Title variants
EN
Research and development activity of scientific units and R&D institutions in the Lodz region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The European Union clearly emphasises the need to convert the European knowledge into market products and services with the aid of the R&D sector through stimulating transfer of knowledge and the removal of barriers to the commercialisation of new ideas. R&D activity has a positive impact on the development of regions and it might be the example illustrating successful cooperation between science and business. Scientific units and R&D institutions are becoming increasingly more open to the business sector and more often adapt their offer to the specific needs of companies. The paper aims at presenting research and development activity carried out in Lodz region, showing its current potential and determinants of its development. Particular attention will be paid to higher education institutions whose role and importance in the research and development sphere is growing.
Year
Volume
Pages
29-46
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki
 • Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Uniwersytet Łódzki
References
 • Adamska J., Rola parków technologicznych w procesie transferu technologii, Nauka i Gosp. 2009/1.
 • Buchner-Jeziorska A.,Uczelnie jako czynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Communication from the Commission: The role of the universities in the Europe of knowledge, Brussels, 5.02.2003, COM (2003), 58 final.
 • Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r., GUS, US w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., The triple helix – university – industry – government relations: a laboratory for knowledge-based economic development, EASST Review 1995/14 (1), s. 14–19.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010, COM (2010).
 • Khalozadeh F., Kazemi S.A., Movahedi M., Jandaghi G., Reengineering University – Industry Interactions: Knowledge-Based Technology Transfer Model, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences Issue 2011/40, s. 47–58.
 • Kodama T., The role of intermediation and absorptive capacity in facilitating University – industry linkages an empirical study of TAMA in Japan, Research Policy 2008/37 (8).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, Bruksela, 30.11.2011, COM (2011), 808 final.
 • Krystkowski K., Tworzenie i transfer technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do gospodarki, [w:] Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, red. M.A. Weresa, K. Poznańska, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2012.
 • Mesthene E.G., Technological change. Its impact on man and society, New York 1970.
 • Mok K.H., Globalization and educational restructuring: University merging and changing governance in China, Higher Education 2005/50, s. 57–88.
 • Mytelka L., Farinelli F., Local clusters, innovation systems and sustained competitiveness, Paper prepared for the meeting on Local Productive Clusters and Innovation Systems in Brazil: new industrial and technological policies for their development, UNU/INTECH Discussion Papers, Rio de Janeiro 2000.
 • Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Nauka. Technika. Innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2007–2009, US w Łodzi, Łódź 2011.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa, Łódź 2001.
 • Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 r., Deloitte, kwiecień 2013.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkrecyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska, Pol. Wyd. Ekon., Warszawa 2009.
 • Skokan K., Poledníková E., Staníčková M., Establishment and Growth of Business Clusters with Public Aid, Journal of Competitiveness, September 2012/4, Issue 3.
 • Spencer J.W., How relevant is university-based scientific research to private high-technology firms? A United States – Japan Comparison, Academy of Management Journal 2001/44.
 • Szopik K., Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce, ZNUS 2007/453: Ekonomiczne problemy usług, s. 286.
 • Szopik K., Klasyfikacja uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, St. i Pr. Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008/1.
 • Śniadek A., Regionalne systemy innowacji, Difin, Warszawa 2011.
 • Wizja klastrów i polityki klastrowej w Polsce do 2020, wersja II, materiał ekspercki do dyskusji na III spotkaniu Grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Polskie klastry i polityka klastrowa.
 • Strony internetowe
 • Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks: stan na 25.05.2013 r.
 • Enright M.J., Regional Clusters: What we know and what should we know, [prezentacja przygotowana na konferencję w Ottawie 2004], www.tci-network.org; stan na 25.05.2013 r.
 • Knowledge – Innovation – Territory, ESPON, EU 2012, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/KIT/FinalReport/KIT_Final-Report_final.pdf; stan na 25.05.2013 r.
 • Łącka I., Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determinanta wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, E-wydawnictwo, 2012, http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/2456; stan na 25.05.2013 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78553c07-b2b7-41fa-b9fd-a4585a64665c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.