PL EN


2004 | 7 | 157-179
Article title

Nabywanie dóbr doczesnych przez osoby prawne Kościoła katolickiego w świetle prawa polskiego i prawa kanonicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie Kościół katolicki w Polsce czerpie środki materialne na prowadzenie swej misji z różnych źródeł. Należą do nich: dobra własne (ruchome i nieruchome) instytucji kościelnych, mienie fundacji kościelnych, dobrowolne świadczenia ze strony wiernych (pieniężne i w naturze), spadki, zapisy, darowizny krajowe i zagraniczne, dotacje i subwencje ze strony państwa (np. Funduszu Kościelnego) lub innych instytucji na rzecz działalności prowadzonej przez kościelne osoby prawne, do których państwo zobowiązuje się z tytułu rekompensaty za przywłaszczone nieruchomości bądź z tytułu wkładu, jaki podmioty kościelne wnoszą do życia publicznego na równi z podmiotami świeckimi (państwowymi i pozarządowymi), dochody z imprez i zbiórek publicznych, opłaty za usługi świadczone przez kościelne instytucje charytatywno-opiekuńcze, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Caritas Polską i Caritas diecezji bezpośrednio lub w formie wyodrębnionych zakładów, dochody innych instytucji kościelnych, także prowadzących działalność gospodarczą . Zazwyczaj sprawy majątkowe instytucji Kościoła katolickiego są przedmiotem regulacji konkordatowych. Konkordat polski w sprawach majątkowych nie wprowadza jednakże nowych regulacji w stosunku do regulacji ustawowych obowiązujących w momencie podpisania go (z wyjątkiem zobowiązania do subwencji na rzecz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie). Stolica Apostolska i Państwo polskie na mocy konkordatu zobowiązują się do zachowania w sprawach regulacji finansowych i majątkowych Kościoła status quo, czyli respektowania rozwiązań ustawowych obowiązujących w momencie podpisania konkordatu, a także do powołania specjalnej komisji parytetowej, która zajmie się negocjowaniem nowych rozwiązań w tych sprawach.
Year
Volume
7
Pages
157-179
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • A. Czohara, Stosunki Państwo - Kościół: Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Warszawa 1994, s. 51n.;
 • F. Mazurek, Prawo człowieka do wolności religijnej, w: Kościół i prawo, t. 5, Lublin 1988, s. 95-106;
 • F. Wycisk, Alienacja w prawie kanonicznym, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1984, kol. 369;
 • H. Cioch, Istota fundacji kościelnych, w: Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 63-72;
 • H. Cioch, Prawo fundacyjne, Warszawa 2002, s. 175-185.
 • H. Misztal, Wolność religijna i jej gwarancje prawne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin-Sandomierz 1999, s. 17-64;
 • J. Dudziak, Gwarancje wolności religijnej w Konkordacie zawartym między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w 1993 roku, Tarnów 2002, s. 9-21.
 • J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 58-79;
 • J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 275-296;
 • J. Krukowski, Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie. Wprowadzenie do problematyki, w: Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie. Materiały Międzynarodowej Konferencji. Sandomierz 13-14 września 1999 r., red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 20;
 • J. Krukowski, Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, w: Polskie prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski, Warszawa 2000, s. 217.
 • K. Orzeszyna, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie”, „Roczniki Nauk Prawnych”, 10(2000), z. 2, s. 251-253.
 • K. Warchałowski, Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, Warszawa 2000;
 • L. Adamowicz, Prawo majątkowe, podatkowe i celne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin-Sandomierz, s. 246-256;
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 262-264, s. 271-275;
 • M. Sitarz, Warunki alienacji majątku kościelnego według KPK 1983, „Roczniki Nauk Prawnych”, 10(2000), z. 2, s. 95-112;
 • P. Hemperek, Reforma uprawnień w zakresie stypendiów mszalnych, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 22(1975), z. 5, s. 24.
 • P. Stanisz, Status ubezpieczeniowy osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2000, t. 1, s. 101-116;
 • P. Stanisz, Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 408-418.
 • P. Stanisz, Ubezpieczenia społeczne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin-Sandomierz, s. 257-267;
 • P. Stanisz, Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001;
 • R. Sobański, Baza finansowa Kościołów w perspektywie zintegrowanej Europy, „Prawo Kanoniczne”, 39(1996), nr 3-4, s. 17-18.
 • T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II,t.2:Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1992, s. 399;
 • T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II,t.4:Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1994, s. 32
 • T. Stanisławski, Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2001, t. 2, s. 81-92.
 • T. Stanisławski, Sytuacja prawno-majątkowa Kościoła, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, s. 385-402.
 • W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w Konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 11-23;
 • W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994, s. 109-138;
 • W. Góralski, Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2003, s. 173-181, 184;
 • W. Uruszczak, Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, Kraków 1997;
 • W. Uruszczak, Z. Zarzycki, Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów, Zakamycze 2003.
 • W. Wójcik, Dobra doczesne Kościoła, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,t.4, Lublin 1987, s. 5-102;
 • H. Misztal, Idea wolności religijnej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 59-72;
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7855b700-3a0c-4058-94c9-88a7bf53e55f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.