PL EN


2014 | 2(44) | 107-122
Article title

Spółki zagraniczne w świetle ekonomicznej analizy prawa

Authors
Content
Title variants
EN
Foreign companies in a view of the economic analysis of law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie charakteru kolizji dwóch nauk – prawa i ekonomii. Autor dowodzi, w jaki sposób prawo może być ekonomiczne i czym dla ekonomisty jest ratio legis przepisu prawnego. Analizie poddano koncepcje głoszone prze cztery szkoły ekonomicznej analizy prawa: chicagowską, New Heaven, Virginii, Law & Economics. Następnie scharakteryzowano termin ,,spółki zagranicznej’’ oraz jej znaczenia dla gospodarczego obrotu transgranicznego. Spółkę zagraniczną, w zależności od poglądu danej szkoły ekonomicznej analizy prawa, ekonomiści mogą charakteryzować na wiele sposobów. Autor rozważa poglądy na temat samowystarczalności przedsiębiorstw, interwencji organów publicznych w obrót pomiędzy przedsiębiorcami, czynników wyznaczających rezydencję danego podatnika.
EN
The research presents the capacity of the collision of two sciences - law and economics. The author demonstrates how the law can be a cost-effective and what the economist is the rationale of a rule of law. Analysis of concepts were taught by four schools of economic analysis of law: Chicago, New Haven, Virginia, Law & Economics. Then characterized, the term ''foreign company’’ and its importance for economic cross border trading. Foreign companies, according to the view of the economic analysis of law school, economists may be characterized in many ways. By considering the views on the sufficiency of enterprises, public intervention in rotation between entrepreneurs, factors determining the residence of the taxpayer.
Contributors
author
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dąbrowski, Ciecierski, Rak
References
  • Buława P., Szmit K., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2012. Bauman R.W., Ideology and Community in the first Wave of Critical Legal Studies, Toronto 2002. Calabresi G., Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, Yale Law Journal, Yale 1961. Cooter R., Thomas U., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2011. Coase R., The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Chicago 1961. Czaja S., Czas a ekonomia, Wrocław 2011. Eger T., Aure M. G., Neigen Zhang, Economic Analysys of Law in China, Bodmin 2007. Eyben R., Comparative Economic Analysis of Regulatory Competition in Corporate in Europe and United States, Berlin 2006. Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001. Głuchowski J., Huterski R., Jaaskelainen V., Nielsen H. P., Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych, Toruń 2001. Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005. Young S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Wrocław 2005. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Warszawa 2007. Kowalik T., Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Warszawa 2012. Kaźmierczak S., Stosunek prawa do ekonomiki. Podstawowe problemy, Wrocław 1988. Kowalik T., Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Warszawa 2012. Kosikowski C., Naprawa Finansów Publicznych w Polsce, Białystok 2011. Łukasiewicz J. (red.), Zarys historii Polski w liczbach, Warszawa 2012. Leff A. A., Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism, Virginia Law Review, Nr. 3. Majchrzak J., Problemy zarządzania i organizacji w procesie przekształceń własnościowych, Poznań 1993. Matuszewski W., Wybrane zagadnienia ekonomii dla studentów prawa i administracji, Toruń 2008. Mierzejewska-Majcherek J., Podstawy ekonomii, Warszawa 2003. Mastalerek J., Poland’s competitiveness – worldwide and in UE, Hamburg 2003. Merstmacker E.J., The Legal Theory without Law, Hamburg 2007 Nawrot O., Sykuna S., Zajadło J., Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, Warszawa 2010. Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012. Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M., Współpraca przedsiębiorstwa w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Toruń 2008. Pomorska A., Polski system podatkowy. Założenie a praktyka, Lublin 2004. Panek E. (red.), Sterownik z regresją rozmytą, Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce. Wyzwania XXI wieku, Poznań 2007. Posner R., Economic Analysis of Law, 1973 Boston. Posner R., Utilitarianism, Economics and Legal Theory, The Journal of Legal Studies, no 1, Chicago 1979. Posner R., The Ethical and Political Basis of the Efficiency Norm in Common Law Adjudication, Hofstra Law Review, nr 8, Harvard 1979-1980. Rothbard M. N., Interwencjonizm czyli władza a rynek, Warszawa 2009. Stelmach J., Soniewicka M. (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych,Warszawa 2007. Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007. Stroiński R., Ekonomiczna analiza prawa, czyli w poszukiwaniu efektywności, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2002, z. 3. Szołno-Koguc J., Reforma polskiego system podatkowego w latach 1990-1995: założenia i realizacja, Lublin 2000. Staszewski J., Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Europejską i globalizacji, Warszawa 2004. Szczepański M.S. (red.), Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Tychy 2000. Ward I., Introduction to Critical Legal Theory, London 2004. Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7859bce7-8e04-4258-9d5a-ec3a3dd763ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.