PL EN


2018 | 14. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 483-494
Article title

Gry symulacyjne jako metoda rozwijania kompetencji przedsiębiorczych w szkołach średnich na przykładzie branżowych symulacji biznesowych

Content
Title variants
EN
Simulation Games as a Method of Developing Entrepreneurial Competences in Secondary Schools based on the Example of Industry Business Simulations
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena roli symulacji biznesowych w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych w szkołach średnich. Autorzy definiują w nim pojęcia kompetencji przedsiębiorczych i gier symulacyjnych oraz dokonują klasyfikacji. W części empirycznej artykułu poddali analizie branżowe symulacje biznesowe pod kątem zawartości merytorycznej, zakresu podejmowanych decyzji, sposobu funkcjonowania, interakcji między uczestnikami, informacji zwrotnej dla uczestników, oceniania oraz roli nauczyciela w rozgrywce. Na podstawie przeprowadzonej analizy zweryfikowali, które kompetencje mogą być rozwijane dzięki wykorzystaniu tego narzędzia. Z wyciągniętych wniosków wynika, że symulacje biznesowe wspomagają kształtowanie takich kluczowych umiejętności i kompetencji, jak: inicjatywność i przedsiębiorczość, wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji, rozwiązywanie problemów, praca w zespole, myślenie matematyczne, kompetencje informatyczne, społeczne i obywatelskie. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie własnego doświadczenia w nauczaniu przedsiębiorczości z wykorzystaniem symulacji biznesowych autorzy opracowali zestaw rekomendacji dotyczących wykorzystania symulacji biznesowych w nauczaniu przedsiębiorczości na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Sugerują m.in. zwiększenie wymiaru godzinowego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wprowadzenie profilowanych klas przedsiębiorczości oraz utworzenie konkursu najlepszych praktyk w zakresie edukacji przedsiębiorczości. Celem artykułu jest ocena roli symulacji biznesowych w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych w szkołach średnich. Autorzy definiują w nim pojęcia kompetencji przedsiębiorczych i gier symulacyjnych oraz dokonują klasyfikacji. W części empirycznej artykułu poddali analizie branżowe symulacje biznesowe pod kątem zawartości merytorycznej, zakresu podejmowanych decyzji, sposobu funkcjonowania, interakcji między uczestnikami, informacji zwrotnej dla uczestników, oceniania oraz roli nauczyciela w rozgrywce. Na podstawie przeprowadzonej analizy zweryfikowali, które kompetencje mogą być rozwijane dzięki wykorzystaniu tego narzędzia. Z wyciągniętych wniosków wynika, że symulacje biznesowe wspomagają kształtowanie takich kluczowych umiejętności i kompetencji, jak: inicjatywność i przedsiębiorczość, wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji, rozwiązywanie problemów, praca w zespole, myślenie matematyczne, kompetencje informatyczne, społeczne i obywatelskie. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie własnego doświadczenia w nauczaniu przedsiębiorczości z wykorzystaniem symulacji biznesowych autorzy opracowali zestaw rekomendacji dotyczących wykorzystania symulacji biznesowych w nauczaniu przedsiębiorczości na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Sugerują m.in. zwiększenie wymiaru godzinowego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wprowadzenie profilowanych klas przedsiębiorczości oraz utworzenie konkursu najlepszych praktyk w zakresie edukacji przedsiębiorczości. Celem artykułu jest ocena roli symulacji biznesowych w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych w szkołach średnich. Autorzy definiują w nim pojęcia kompetencji przedsiębiorczych i gier symulacyjnych oraz dokonują klasyfikacji. W części empirycznej artykułu poddali analizie branżowe symulacje biznesowe pod kątem zawartości merytorycznej, zakresu podejmowanych decyzji, sposobu funkcjonowania, interakcji między uczestnikami, informacji zwrotnej dla uczestników, oceniania oraz roli nauczyciela w rozgrywce. Na podstawie przeprowadzonej analizy zweryfikowali, które kompetencje mogą być rozwijane dzięki wykorzystaniu tego narzędzia. Z wyciągniętych wniosków wynika, że symulacje biznesowe wspomagają kształtowanie takich kluczowych umiejętności i kompetencji, jak: inicjatywność i przedsiębiorczość, wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji, rozwiązywanie problemów, praca w zespole, myślenie matematyczne, kompetencje informatyczne, społeczne i obywatelskie. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie własnego doświadczenia w nauczaniu przedsiębiorczości z wykorzystaniem symulacji biznesowych autorzy opracowali zestaw rekomendacji dotyczących wykorzystania symulacji biznesowych w nauczaniu przedsiębiorczości na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Sugerują m.in. zwiększenie wymiaru godzinowego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wprowadzenie profilowanych klas przedsiębiorczości oraz utworzenie konkursu najlepszych praktyk w zakresie edukacji przedsiębiorczości. Celem artykułu jest ocena roli symulacji biznesowych w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych w szkołach średnich. Autorzy definiują w nim pojęcia kompetencji przedsiębiorczych i gier symulacyjnych oraz dokonują klasyfikacji. W części empirycznej artykułu poddali analizie branżowe symulacje biznesowe pod kątem zawartości merytorycznej, zakresu podejmowanych decyzji, sposobu funkcjonowania, interakcji między uczestnikami, informacji zwrotnej dla uczestników, oceniania oraz roli nauczyciela w rozgrywce. Na podstawie przeprowadzonej analizy zweryfikowali, które kompetencje mogą być rozwijane dzięki wykorzystaniu tego narzędzia. Z wyciągniętych wniosków wynika, że symulacje biznesowe wspomagają kształtowanie takich kluczowych umiejętności i kompetencji, jak: inicjatywność i przedsiębiorczość, wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji, rozwiązywanie problemów, praca w zespole, myślenie matematyczne, kompetencje informatyczne, społeczne i obywatelskie. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie własnego doświadczenia w nauczaniu przedsiębiorczości z wykorzystaniem symulacji biznesowych autorzy opracowali zestaw rekomendacji dotyczących wykorzystania symulacji biznesowych w nauczaniu przedsiębiorczości na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Sugerują m.in. zwiększenie wymiaru godzinowego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wprowadzenie profilowanych klas przedsiębiorczości oraz utworzenie konkursu najlepszych praktyk w zakresie edukacji przedsiębiorczości.
EN
The aim of the article is to evaluate the role of business simulations in developing entrepreneurial skills in secondary schools. The authors define entrepreneurial skills, as well as simulations games, and classify the simulations. In the empirical part, the authors thoroughly analyse a selected example – industry business simulations – considering the content, scope of decisions made by participants, functioning, interactions between participants, feedback, evaluation, the role of a teacher in the simulation. On the basis of the analysis, the authors verify the competences that can be successfully developed using simulations. To sum up, business simulations support developing key competences such as initiative, entrepreneurship, searching, selecting and critical information analysis, problem solving, team work, mathematical thinking, IT competences, as well as social and civic. As a result of the analysis and based on their experience in teaching entrepreneurship using business simulations, the authors produced a set of recommendations on using business simulations in entrepreneurship teaching in secondary schools. Main suggestion concerns an increase in the number of hours for entrepreneurship education, introduction of classes with special focus on entrepreneurship and launch of best practices in entrepreneurship education programme.
Contributors
 • niwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Politologii Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Polska
 • Revas Sp. z o.o.
 • Revas Sp. z o.o.
References
 • Armstrong, R.H.R., Hobson, M. (1974). “Where All Else Fails” – An Approach to Defining the Possible Uses of Gaming-simulation in the Decision-making Process. In: Simulation and Gaming.
 • Proceedings of the 12th Annual Symposium National Gaming Council and the 4th Annual Conference International Simulation and Gaming Association, 204–217.
 • Balcerak, A., Pełech, A. (2000). Pojęcia i definicje do nanomodelowania symulacyjnego. W: Symulacja systemów gospodarczych. Prace Szkoły Antałówka’99 – suplement. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania i Politechnika Wrocławska, 9–23.
 • Balcerak, A. (2007). Rodzaje gier menedżerskich. O rubieżach klasyfikacji. W: Modelowanie symulacyjne systemów społecznych i gospodarczych II. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 237–255.
 • Balcerak, A. (2008). Symulacyjne gry kierownicze. Wstęp. Wrocław.
 • Batko, M. (2016). Business Management Simulations – a detailed industry analysis as well as recommendations for the future. International Journal of Serious Games, 3(2), 47–65.
 • Finneran, A., Kwiatkowska-Ciotucha, D., Lichtarski, J., Stańczyk-Hugiet, E., Wąsowicz, M., Załuska, U. (2011). Diagnoza potrzeb w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Raport. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Garrison, D.R., Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. Internet and Higher Education, 7, 95–105. http://portal.bycprzedsiebiorczym.pl
 • Komisja Europejska. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości. Przewodnik dla osób kształcących. Bruksela.
 • Komisja Europejska. (2006). Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, COM(2006)33/F.
 • Korbut, M. (1999). Metody symulacyjne – gry decyzyjne w kształceniu doradców zawodowych i pośredników pracy. W: W. Rachalska (red.), Poradnictwo zawodowe w wymiarze europejskim. Częstochowa: WSP.
 • Krzyżek, J. (2010). Narzędzia wykorzystywane do tworzenia pomocy dydaktycznych wspomagających e-learning w szkole. E-mentor, 1(33), 30–33.
 • Łodyga, O. (2013). Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości. W: L. Bachanowski (red.). Postępy e-edukacji. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, 93–101. Pozyskano z: https://repin.pjwstk.edu.pl/ xmlui/bitstream/handle/186319/201/rozdzial_5.pdf?sequence=1
 • Mitchelmore, S., Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(2), 92–111.
 • Metera, A., Pańków, J., Wach, T. (1983). Teoretyczne i metodyczne zagadnienia symulacyjnych gier kierowniczych. Warszawa: Instytut Organizacji i Doskonalenia Kadr.
 • Okoń, W. (1998). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 • Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 364–376.
 • Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning, McGraw Hill Companies, New York.
 • Słownik języka polskiego PWN, http://www.sjp.pwn.pl.
 • Świtalski, W. (1977). Gry symulacyjne. W: Zastosowanie metod symulacyjnych w przemyśle chemicznym. Warszawa: PTE, 127–146.
 • Walkowiak, M. (1981). Symulacyjne gry decyzyjne – porównanie wybranych definicji. W: Symulacja Systemów Gospodarczych – Trzebieszowice’81. Wrocław–Gliwice: TNOIK i Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego, 203–209.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78614d4b-823b-4a5e-a5df-1e55eca90f70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.