PL EN


2019 | XVI (2019) | 1: Filozofia: Lwów-Preszów-Rzeszów | 135-148
Article title

Impostors and Wardens. Lost in the Peripheral Trap of Identity

Authors
Content
Title variants
PL
Oszuści i Strażnicy. Zagubiony w peryferyjnej pułapce tożsamości
RU
Самозванцы и Хранители. Затерянный в периферийной ловушке идентичности
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The focus of this paper is particular trap in Polish identity narrative and its politics as framed, not only by its rhetoric, within center-periphery and postcolonial dis-course. While strongly focused on regaining dignity and agency, said narrative – as is argued there – is not only unable to archive its goals, but in effect its out-comes are the opposite. Strengthening dependency and effectively leads to inabil-ity to act as an actor with its own agency. In this paper the main topic of the inquiry are entangled relations between an actual narrative position of the Poland (and in general: region), and selected current identity narratives: the perpetual victimness, post-communism, and the dependency one.
PL
Przedmiotem tego artykułu jest szczególna pułapka widoczna w narracji polskiej tożsamości i jej polityce w ramach, nie tylko retoryki, w centrum peryferii i dys-kursu postkolonialnego. Chociaż jest ona mocno skoncentrowana na odzyskaniu godności i niezależności, wspomniana narracja - jak się tam dowodzi - nie tylko nie jest w stanie zarchiwizować swoich celów, ale w rzeczywistości jej wyniki są odwrotne. Wzmocnienie zależności i skutecznie prowadzi do niezdolności do działania jako aktor we własnej agencji. W niniejszym artykule głównym tematem dowodzenia są splecione relacje między faktyczną pozycją narracyjną Polski (i ogólnie: regionu), a wybranymi aktualnymi narracjami tożsamościowymi: wieczna ofiara, postkomunizm i uzależnienie.
RU
В центре внимания данной статьи находится особая ловушка в польском нарративном повествовании и его политике в рамке не только его риторики, но и внутри периферии центра и постколониального дискурса. Несмотря на то, что основное внимание уделяется восстановлению достоинства и актив-ности, указанное повествование - как утверждается там - не только не в со-стоянии архивировать свои цели, но в действительности его результаты про-тивоположны. Усиление зависимости и эффективно приводит к неспособно-сти действовать как актер с собственным агентством. В этой статье основной темой исследования являются запутанные отношения между фактической нарративной позицией Польши (и в целом: региона) и выбранными теку-щими нарративными нарративами: вечной жертвой, посткоммунизмом и зависимостью.
Year
Volume
Pages
135-148
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bhabha Homi K., 1984, Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse, „October” 28 1984, s. 125-133.
 • Bhabha Homi K., The Location of Culture, Routledge, London & New York 1994
 • Bill Stanley, Position Paper: Postcolonial Theory and Poland, [w:] Unforeseen Constella-tions: Reading Postcolonial Poland with South America, Polish Studies Center Indiana University, Bloomington (2017) p. 56-64. (conference paper).
 • Bill Stanley, Seeking the Authentic: Polish Culture and the Nature of Postcolonial Theory, (2014) online: nonsite.org/article/seeking-the-authentic-polish-culture-and-the-nature-of-postcolonial-theory
 • Böröcz Jozsef, Goodness Is Elsewhere: The Rule of European Difference, „Comparative Studies in Society and History”, 2006, January (48,1) p. 10-38.
 • Böröcz Jozsef, Hungary in the European Union: „Catching Up”, Forever, „Economic & Political Weekly”, XLVII(23) 2012, p. 22–25.
 • Böröcz Jozsef, Introduction: Empire and Coloniality in the “Eastern Enlargement” of the European Union, (in:) Böröcz J, Kovács M. (ed.), Empire's New Clothes. Unveiling EU Enlargement, Holly Cottage: Central European Review, s. 4–5; e-book: http://aei.pitt.edu/144/1/Empire.pdf
 • Cavanagh Claire, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, „Tek-sty Drugie”, 2/2003, p. 360–71, and: Postcolonial Poland, „Common Knowledge”, 10(1)/2004, p. 82-92.
 • Danius Sara, Jonsson Stefan and Chakravorty Spivak Gayatri. An Interview with Gayatri Chakravorty Spivak, “boundary 2” 2.20 (Summer 1993) p. 24-50.
 • Etkind Alexander, Internal Colonization. Russia’s Imperial Experience , Polity Press, Cambridge & Malden 2011.
 • Grabowska Mirosława, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003
 • Janion Maria, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Lite-rackie, Kraków 2006.
 • Kiossev Alexander, Notes on Self-Colonizing Cultures. Art and Culture in PostCom-munist Europe, Pejic B., Elliott D. (ed.), Stockholm 1999, Moderna Museet, p. 114-18
 • Kiossev Alexander, Self-Colonizing Metaphor, Atlas of Transformation. Tranzit 2011. online: http://monumenttotransformation.org/atlas-of-transformation/html/s/self-colonization/the-self-colonizing-metaphor-alexander-kiossev.html.
 • Koczanowicz Leszek, Post-postkomunizm a kulturowe wojny, “Teksty Drugie”, 2010/5, p. 9-22.
 • Kolarzowa Romana, Liberalizm magiczny, czyli Rzeczpospolita III/IV, Konferencja Filozo-fów Krajów Słowiańskich, Boguchwała 2005 (unpublished conference paper).
 • Kołodziejczyk Dorota, Comparative Posts Going Political – the Postcolonial Backlash in Poland, [w:] Unforeseen Constellations: Reading Postcolonial Poland with South America, Polish Studies Center Indiana University ( 2017), p. 12-22. (conference paper).
 • Kubiak Adam, Postkolonialne Polski: szkic z niepewnej natury, “Polonistyka. Innowa-cje”, 2018/8, p. 125-145.
 • Kubiak Adam, Rzeczy mniejsze. Dysformia i fiasko: semi-peryferyjne formy kultury, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 • Kula Witold, Historia, zacofanie, rozwój, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, War-szawa 1983.
 • Kula Witold, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu, PWN, Warszawa 1962.
 • Kuus Merje, Geopolitics Reframed: Security and Identity in Europe’s Eastern Enlargement, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 • Kuus Merje, The Ritual of Listening Foreigners. Appropriating Geopolitics in Central Europe, (in:) Parker N. (red.) Geopolitics of Europe’s Identity: Centers, Boundaries, and Margins, New York 2008.
 • Moore, D. C. Is the Post-in Postcolonial the Post-in Post-Soviet? Toward a Global Post-colonial Critique, PMLA, 116(1) 2001, p. 111–28, (online:) http://monumenttotransformation.org/atlas-of-transformation/html/p/postcolonial-post-soviet/is-the-post-in-postcolonial-the-post-in-post-soviet-toward-a-global-postcolonial-critique-david-chioni-moore.html.
 • Morozov Viatcheslav, Russia's postcolonial identity: a subaltern empire in a Eurocentric world, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2015.
 • Smoczyński Rafał, Zarycki Tomasz, Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiań-stwo w polskiej przestrzeni społecznej, Scholar, Warszawa 2017.
 • Sosnowska Anna, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994), Trio 2004.
 • Sowa Jan, Fantomowe ciało króla, Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.
 • Sowa Jan, Inna Rzeczpospolita jest możliwa!, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015.
 • Spivak Gayatri Chakravorty, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, Methuen, New York 1987.
 • Sztompka, Piotr, Civilizational incompetence – the trap of postcommunist societies, „Zeitshrift für Soziologie”, 22/2 1993, p. 85–95.
 • Śpiewak Paweł, Żydokomuna: interpretacje historyczne , Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2012.
 • Thompson Ewa, Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism, Westport, CT and London: Greenwood, 2000.
 • Thompson Ewa, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Universitas, Kraków 2000.
 • Tlostanova Madina, Postsocialist ≠ postcolonial? On post- Soviet imaginary and global coloniality, „Journal of Poscolonial Writting”, 48 May 2, 2012, p. 120-142.
 • Todorova Maria, Imagining the Balkans, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Wolff Larry, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the En-lightenment, Stanford University Press, Stanford 1994
 • Delanty Gerard, Inventig Europe. Idea, Identity, Reality, St. Martin Press, NY 1995.
 • Zarycki Tomasz, Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe, Routledge, New York 2014.
 • Zarycki Tomasz, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Warszawa 2008.
 • Zarycki Tomasz, Peryferie: Nowe ujęcia relacji centro-peryferyjnych, Warszawa, 2010.
 • Zarycki Tomasz, Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7869c909-4ef1-4a88-9163-ada6226dd5af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.