PL EN


2015 | 1(39) | 155-164
Article title

Areas of the European Ecological Network Natura 2000 in Roztocze

Title variants
PL
Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na Roztoczu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Natura 2000 network includes Special Areas of Conservation SACs (habitat refuges coded PLH ) and Special Protection Areas SPA (bird refuges coded PLB). The objective of the network, covering the member states of the European Union, is the preservation of natural habitats and plant and animal species threatened with extinction on a European scale, as well as typical, commonly occurring natural habitats. Currently in Poland the Natura 2000 network covers almost 1/5 of the land surface. It includes 849 Sites of Community Importance (“habitat” areas — potential special areas of habitat conservation), and 145 special protection areas for birds. The region of Roztocze includes, entirely or in part, three bird refuges (PLB060012 Roztocze, PLB060008 Puszcza Solska, PLB060021 Dolina Sołokiji ) and 12 habitat refuges (PLH060070 Borowa Góra, PLH060003 Debry, PLH180017 Horyniec, PLH060089 Minokąt, PLH060017 Roztocze Środkowe, PLH060020 Sztolnie w Senderkach, PLH060022 Święty Roch, PLH060094 Uroczyska Lasów Adamowskich, PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej, PLH060093 Uroczyska Roztocza Wschodniego, PLH060028 Zarośle, and PLH060029 Żurawce). The article presents the geographical-environmental description of the refuges of Natura 2000 in Roztocze, and point out their relations with the previously existing protected areas and subjects of protection.
PL
Sieć Natura 2000 obejmuje Specjalne Obszary Ochrony SOO (ostoje siedliskowe o kodzie PLH) oraz Obszary Specjalnej Ochrony OSO (ostoje ptasie o kodzie PLB). Celem sieci obejmującej kraje Unii Europejskiej jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt w skali Europy oraz typowych, powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej. W jej skład wchodzi 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszary „siedliskowe” - przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Na obszarze Roztocza położone są w całości lub częściowo, trzy ostoje ptasie (PLB060012 Roztocze, PLB060008 Puszcza Solska, PLB060021 Dolina Sołokiji) i 12 ostoi siedliskowych: PLH060070 Borowa Góra, PLH060003 Debry, PLH180017 Horyniec, PLH060089 Minokąt, PLH060017 Roztocze Środkowe, PLH060020 Sztolnie w Senderkach, PLH060022 Święty Roch, PLH060094 Uroczyska Lasów Adamowskich, PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej, PLH060093 Uroczyska Roztocza Wschodniego, PLH060028 Zarośle, PLH060029 Żurawce. W artykule dokonano charakterystyki geograficzno-przyrodniczej ostoi Natura 2000 Roztoczu, wskazując również na ich powiązania z wcześniej istniejącymi obszarami chronionymi i przedmioty ochrony.
Contributors
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
References
  • Kondracki, J. 2009. Geografia regionalna Polski. 3rd ed. Warszawa: PWN.
  • Sielewicz, B. 2002. “Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000.” In Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku, 171–172. Lublin: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
  • Stanicka, M., W. Kałamucka, and M. Meksuła. 2013. “Rozwój i charakterystyka sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie.” Annales UMCS. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia no. 68 (1):39–56. doi: 10.2478/v10066–012–0027–2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-786b55ff-1654-4604-a581-8e6df945bea1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.