PL EN


2013 | 40 | 1(T) Kształcenie pracowników | 10-18
Article title

INSTRUMENTARIUM WSPIERANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
INSTRUMENTS TO SUPPORT EDUCATION OF WORKERS IN POLAND AND EUROPEAN UNION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowane zostały instrumenty, mające na celu wspieranie kształcenia ustawicznego pracowników w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w Polsce oraz stymulowanie podejmowania aktywności w tym zakresie. Istnieje cały szereg instrumentów, których zadaniem jest ułatwienie dostępu pracownikom do różnych form kształcenia ustawicznego pozwalającego na systematyczne uzupełnianie lub nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych. Ta różnorodność wynika stąd, że rodzaje instrumentów, które stosowane są w poszczególnych krajach i zakres ich wykorzystania reguluje prawodawstwo krajowe. UE wymaga jedynie, aby działania podejmowane w tym zakresie w poszczególnych krajach członkowskich były zgodne z kierunkiem prowadzonej przez UE polityki dotyczącej kształcenia ustawicznego. Rozwiązanie takie pozwala do dopasowanie istniejących instrumentów nie tylko do potrzeb konkretnego kraju, ale również regionu. W artykule szczególna uwaga poświęcona została dwóm instrumentom: urlopom szkoleniowym i zwolnieniu z części lub całości dnia pracy.
EN
The article presented the instruments aimed at promoting lifelong learning for workers in the countries of the European Union and Poland and stimulating activities to take in this regard. There is a whole range of instruments, whose task is to facilitate access for workers to the various forms of lifelong learning that allows the systematic complementing or acquiring new skills. This diversity stems from the fact that the types of instruments that are used in different countries, and the extent of their use regulated by national legislation. The EU requires only that the actions taken in this regard in the individual Member States comply with the direction of the EU policy on lifelong learning. This solution allows for the adjustment of existing instruments not only to the needs of a particular country, but also in the region. In the paper, special attention was devoted to two instruments: training leaves and exemption from all or part the day's work.
Year
Volume
40
Pages
10-18
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie (2011), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Frączek M. (2010) O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – w kodeksie pracy, „Służba Pracownicza” nr 11.
 • Górniak J., Worek B. (2008), Kształcenie przez całe życie: Perspektywy Małopolski, WUP, Kraków.
 • Kasprzak M., Lenart B. (2010), Podnoszenie kwalifikacji oraz urlop szkoleniowy, „Rady”, sierpień, http://www.sklep.beckinfobiznes.pl/images/pdf/195/Grupa_4-3.pdf [dostęp 07.11.2012].
 • Kłosińska D. (2011), Kierowanie pracownika na szkolenia – nowe zasady dla pracodawców, „Biuletyn prawno-podatkowy” luty.
 • Kwiatkiewicz A. (2006), Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej SGH, Warszawa.
 • Niezawodowe kształcenie dorosłych w Europie. Analiza porównawcza na podstawie raportów krajowych opublikowanych w bazie danych Eurybase (2008), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/zmiany-kodeksu-pracy/zmia.... [dostęp 05.11.2012].
 • Promoting Adult Learning (2005), OECD, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/promoting-adult-learning_9789264010932-en [dostęp 05.03.2013].
 • Training Leave. Policies and practice in Europe (2012), CEDEFOP, Research Paper nr 28.
 • Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork (2008), The Irish Immigrant Support Centre, NASC http://www.d1022887-27.cp.blacknight.com/wp-content/uploads/2012/02/Guide-for-Migrants-in-Cork-Polish.pdf [dostęp 04.03.2013].
 • Ziemniewicz B., Uczenie się dorosłych, http://bozenaziemniewicz.pl/pliki/LLartykul.pdf [dostęp 16.11.2012].
 • STRONY INTERNETOWE
 • http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8425&acro=living&mode=text&recordLang=en&lang=pl&parentId=7768&countryId=AT&regionId= [dostęp 23.11.2012]
 • http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8434&acro=living&mode=text&recordLang=en&lang=pl&parentId=7777&countryId=FR&regionId= [dostęp 23.11.2012]
 • www.vtos.ie= [dostęp 04.03.2013]
 • www.corkvec.ie/community_education/vocational_training.shtml= [dostęp 04.03.2013]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-786e5789-8862-4580-bfbd-5b23e772189f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.