PL EN


2015 | 15 | 123-134
Article title

World Council of Churches towards Migration and Poverty

Content
Title variants
PL
Światowa Rada Kościołów wobec migracji i ubóstwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is an outlook on the process of migration from the point of view of the World Council of Churches. It mainly examines the key document of the WCC on this subject: The „other” is my neighbour. Developing an ecumenical response to migration. From Christian perspective the people of God is in constant pilgrimage on this Earth, as proved by story of Israel and in the life of Jesus and his disciples. Migration considerably changes the ecclesial landscape of the country of exodus and of the country of destination. Cultural, linguistic, theological and liturgical enrichment of the countries of settlement means in the same time the impoverishment of the countries abandoned by migrants from the same values. One of the main reasons of migration is poverty. The last however may also be a result of migration, if displacement is caused by war or persecutions. The migrants are often exposed to exploitation and unfair treatment. The diagnosis by WCC leads to issuing of a series of recommendations for the Churches: treating migrants with dignity, providing pastoral support, incorporating migrants into the parish work and liturgical celebrations, etc. By applying the rule of love of one’s neighbour Christians should made every effort to welcome migrants and make them home in the local ecclesial communities.
PL
Artykuł przedstawia spojrzenie Światowej Rady Kościołów na proces migracji. Podstawowej analizie poddany został kluczowy dokument ŚRK na ten temat: The „other” is my neighbour. Developing an ecumenical response to migration [„Inny” jest moim sąsiadem. Wypracowywanie ekumenicznej odpowiedzi na migrację]. Z perspektywy chrześcijańskiej Lud Boży jest na tej ziemi w nieustannym pielgrzymowaniu, czego dowodzi historia Izraela, a także życie samego Jezusa i Jego uczniów. Migracja w zasadniczy sposób zmienia krajobraz religijny zarówno kraju wyjścia, jak i kraju przeznaczenia. Kulturowe, językowe, teologiczne i liturgiczne ubogacenie kraju osiedlenie oznacza jednocześnie zubożenie w te wartości kraju opuszczonego przez emigrantów. Jedną z głównych przyczyn migracji jest ubóstwo. To ostatnie jednak może być także skutkiem migracji, jeśli przemieszczenie jest spowodowane wojną lub prześladowaniami. Migranci są często wystawieni na eksploatację i niesprawiedliwe traktowanie. Diagnoza postawiona przez ŚRK prowadzi do sformułowania konkretnych zaleceń dla Kościołów: traktowania migrantów z godnością, zapewnienie im wsparcia duszpasterskiego, włączenie migrantów do pracy parafialnej i celebracji liturgicznych, etc. Stosując zasadę miłości bliźniego, chrześcijanie powinni dołożyć wszelkich starań, aby przyjąć migrantów i zadomowić ich w lokalnych wspólnotach eklezjalnych.
Year
Volume
15
Pages
123-134
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologii KUL
References
 • Bilans przemocy i przesiedleń w Kolumbii, https://amazonicas.wordpress.com­/2012/11/06/bilans-przemocy-i-przesiedlen-w-kolumbii/ (17.10.2015).
 • Boerma Coenraad, The Poor Side of Europe. The Church and the (New) Poor of Western Europe, Geneva: WCC Publications 1989.
 • Global Platform for Theological Reflection 2010, Unity and Mission Today: Voices and visions from the Margins. Bucharest, Romania, October 4–10, 2010, 13, in: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/unity-mission-evangelism-and-spirituality/just-and-inclusive-communities/global-platform-for-theological-reflection-2010 (17.10.2015).
 • Economy of Life. Linking Poverty, Wealth and Ecology, Mshana Rogate R., Peralta Athena (ed.), Geneva: WCC Publication 2015.
 • Jacques André, The Stranger Within Your Gates. Uprooted People in the World Today, Geneva: WCC Publications 1986.
 • Taylor Michael, Not Angels, but Agencies. The Ecumenical Response to Poverty – A Primer, Geneva: WCC Publications 1995.
 • World Council of Churches, A Moment to Choose: Risking to Be with Uprooted People, Geneva: WCC Publication 1996.
 • World Council Of Churches, Economy of Life, Justice, and Peace for All: A Call to Action, in: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/neoliberal-paradigm/agape-call-for-action-2012 (17.10.2015).
 • World Council of Churches, Migration and Migrant Workers: Discerning Responses as Churches, 2, in: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/unity-mission-evangelism-and-spirituality/just-and-inclusive-communities/migration/migration-and-migrant-workers-discerning-responses-as-churches (17.10.2015).
 • World Council of Churches, The „other” is my neighbour. Developing an ecumenical response to migration, Geneva: WCC Publication 2015.
 • Wysiedlenia i selektywna przemoc w Kolumbii, http://wolnemedia.net/polityka/wysiedlenia-i-selektywna-przemoc-w-kolumbii/ (17.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-787273b2-9b58-41dd-82b1-2f10b07ab41f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.