PL EN


2014 | 2(10) | 13
Article title

HISTORYCZNE ASPEKTY I AKTUALNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
HISTORICAL ASPECTS AND CURRENT CONDITIONS OF ACTIVITIES IN SPACE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wszechświat intrygował człowieka od samych czasów starożytnych. Już wtedy pośród nauk znajdowała się astronomia, którą zgłębiano przy pomocy dostępnych metod, technik i na-rzędzi. Pomimo, iż nie była ona tak zaawansowana jak współcześnie, można doszukiwać się w niej początków i podstaw ludzkich zainteresowań, które dzisiaj przekładają się na prak-tyczną działalność w przestrzeni kosmicznej. Na przestrzeni wieków cele i dążenia związane z rozwojem omawianego obszaru ewaluowały wraz z potrzebami i ukierunkowaniem pierwotnie pobudzonym przez zaciekawienie naukowców, rozwój technik, czy narzędzi wojskowych, a aktualnie zaś z pochodnymi sfery cywilnej w ostateczności wynikającej z dążeń im-perialistycznych, ale przede wszystkim też poznawczych człowieka. Szerokim polem do po-lemiki pozostaje jednak wykorzystanie przestrzeni kosmicznej w sferze militarnej. Te i inne jeszcze aspekty opisane w powyższym tekście stały się przesłanką do podjęcia tematyki obecnych uwarunkowań działalności w przestrzeni kosmicznej.
EN
The universe has been an intriguing issue since the ancient time. Even then astronomy was a science which was explored using available then methods, techniques and tools. Although this science was not as advanced as today, it might have been the source of human interests that nowadays translate into practical activity in space. Over the centuries, aims and tendencies connected with the development of the area under discussion evolved together with the needs and were primarily conditioned by scien-tists’ interests, development of techniques or military tools, whereas nowa-days they derive from civilization ultimately resulting from human imperial-istic and, most of all, cognitive tendencies. However, the use of space in the military dimension is highly disputable. This and other aspects de-scribed in the article are the premises to deal with current conditions of activities in space.
Keywords
Contributors
author
  • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
  • Banaszkiewicz M. (red.), Kierunki Rozwoju Polskiego Sektora Kosmicznego, Polskie Biuro ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, War-szawa 2011.
  • Berezowski C., Międzynarodowe Prawo Lotnicze, Warszawa 1964.
  • Galicki Z., Kamiński T, Myszona-Kostrzewa K., Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat – Europa – Polska, Warszawa 2010.
  • Gałązka R. R., 26 lat działalności człowieka w kosmosie, „Nauka”, Nr 2, 14, 1994.
  • Heller M, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Copernicus Center Press, Kraków 2012.
  • Łukaszuk L., Współpraca i rywalizacja w przestrzeni kosmicznej, Prawo – Polityka – Gospodarka, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2012.
  • Nowacki G., Krzeszowski W., Możliwości wykorzystania przestrzeni kosmicznej, Wyd. AON, Warszawa 2001.
  • Wołczek O., Loty międzyplanetarne, Warszawa 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78765673-ca9f-4858-bb06-67f671f4c7a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.