PL EN


2014 | 2(32) |
Article title

Szkody łowieckie w uprawach rolnych

Authors
Content
Title variants
EN
Damage by game animals in agricultural crops
Languages of publication
Abstracts
EN
In the recent years the damage caused by the game animals to the agricultural crops has increased considerably. An immediate cause of this situation is an expanding population of big game, especially wild boar. This increase is primarily due to the changes in agrocenoses, dominated by large area maize cropping. The crop damage is compensated by hunting associations leasing the specific areas. The aim of this paper was to present the costs of the compensation incurred by the lease-holders of the hunting grounds. A cause - effect relationship between greater game damage and increased harvest of the game animals was demonstrated. The analysis was based on the data provided in the Statistical Yearbooks of the Central Statistical Office for 2000-2013. The study also indicated a problem of a decline in roe deer population, caused by more intense harvest resulting from farmer compensation claims.
PL
Szkody w uprawach rolniczych wyrządzane przez zwierzynę łowną w ostatnich latach uległy znacznemu zwiększeniu. Bezpośrednią przyczyną zaistniałej sytuacji jest wzrost liczebności zwierzyny grubej, zwłaszcza dzików. Wzrost ten jest przede wszystkim spowodowany zmianami zachodzącymi w agrocenozach, gdzie dominują wielkołanowe uprawy kukurydzy. Powstające straty w uprawach są rekompensowane wypłatami odszkodowań ze strony dzierżawców kół łowieckich. Celem artykułu było przedstawienie kosztów ponoszonych przez dzierżawców obwodów łowieckich z tytułu wypłacanych odszkodowań. Wykazano związek przyczynowo-skutkowy między dynamicznym przyrostem szkód łowieckich a wzrostem pozyskania zwierzyny łownej. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zaczerpniętych z Roczników Statystycznych GUS za okres 2000-2013. W pracy zasygnalizowano również problem regresu populacji sarny, który jest wynikiem zwiększonej eksploatacji podyktowanej roszczeniami odszkodowawczymi rolników.
Contributors
author
 • Uniwersytet Opolski,
References
 • Czyżowski P., Karpiński M., Drozd L., Rachwałowski R., Goleman M., 2009. Wpływ długości granicy leśnej na zagęszczenie dzikich kopytnych. W: Zagrożenia biotopów leśnych. Red. M.
 • Sporek. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 99-112.
 • Drozd L., 1988. Wpływ rozdrobnienia kompleksów leśnych na szkody wyrządzane przez dziki w uprawach polowych w makroregionie środkowo-wschodniej Polski. Sylwan 11-12, 79-84.
 • Drozd L., Pięta M., Piwniuk J., 2000. Masa ciała i poroża u samców sarn w makroregionie środ-kowo-wschodniej Polski. Sylwan 11, 83-90.
 • Dziedzic R., Flis M., 2007. Zmiennośćw czasie jakości osobniczej samców saren (Capreolus capreolusL.) z Wyżyny Lubelskiej. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sec. EE. Zoo-techn. 25, 17-25.
 • Flis M., 2008. Procedura szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w uprawach rolni-czych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 248, 117-123.
 • Flis M., 2009. Szkody w uprawach rolniczych w świetle szkodliwego oddziaływania rolnictwa na ekosystemy. W: Zagrożenia biotopów leśnych. Red. M. Sporek. Wyd. Uniwersytetu Opol-skiego, Opole, 123-132.
 • Flis M., Nowacki W., 2011. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody w uprawach rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem ziemniaków. Ziemniak Polski 1, 1-5.
 • Franklin A.B., Noon B.R., George T.L., 2003. Whatis habitat fragmentation? Stud. Avian Biol. 25, 20-29.
 • Genov P., 1981. Significance of natural biocenoses and agrocenoses as the source of food for wild boar. Ekol. Pol. 29, 117-136.
 • Kamieniarz R., Panek M., 2008. Zwierzęta łowne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Stacja
 • Badawcza – Ośrodek Hodowli Zwierzyny, Polski Związek Łowiecki w Czempiniu, Czempiń, 38-42.
 • Kozdrowski R., Dubiel A., 2004. Biologia rozrodu dzika. Med. Weter. 60, 1251-1253.
 • Rhim S.J., Lee W.S., 2007. Influence of forest fragmentation on the winter abundance of mam-mals in Mt. Chirisan National Park, South Korea. J. Wildlife Manage. 71, 5, 1404-1408.
 • Rocznik Statystyczny. Leśnictwo. 2001. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny. Leśnictwo. 2006. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny. Leśnictwo. 2009. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny. Leśnictwo. 20013. GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowańza szkody w uprawach i płodach rolnych. 2010. Dz. U. Nr 45, poz. 272.
 • Sporek M., 2012. The body mass of the roe deer (Capreolus capreolusL.) in the foothills of the East Sudety Mountains. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sec. EE. Zootechn. 30 (4), 96-105
 • Sporek M., Sporek K., 2009. Wpływ przekształcania biotopów na populacjęsarny. W: Zagroże-nia biotopów leśnych. Red. M. Sporek. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 67-83.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie. 1995. Dz. U.Nr 147, poz. 713.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o ochronie przyrody. 2004. Dz. U. Nr 92, poz. 880.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7876970d-2ccf-453d-9d6f-2ce3fb813491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.