PL EN


2013 | 40 | 4(469) | 18-24
Article title

Zmienne społeczno-demograficzne a aktywność społeczna Polaków

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Impact of social and demographic variables on social involvement of Poles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zbadano wpływ wieku i kohorty na aktywność społeczną Polaków oraz to, jak zmienia się wpływ czynników istotnych dla aktywności społecznej wraz ze zmianą grupy wiekowej na podstawie danych Diagnozy Społecznej oraz badania Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe. Nie zaobserwowano istotnego wpływu wieku na aktywność społeczną w próbie panelowej, ale wyniki badania wskazują na istotne znaczenie kohorty. W starszych grupach wiekowych wzrasta znaczenie czynników niesprzyjających aktywności społecznej, a spada znaczenie czynników sprzyjających aktywności społecznej, z wyjątkiem dochodu, którego rola wzrasta.
EN
The paper investigates the impact of age and cohort on social activity in Poland together with the impact of age groups on the role of other factors affecting social activity using data from Diagnoza Społeczna and Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe. No significant impact of age on social activity is found in the panel sample. The negative impact of relevant factors on social activity is more pronounced in higher age groups, whereas the positive impact is less pronounced except for income that plays a bigger role in larger ages.
Year
Volume
40
Issue
Pages
18-24
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Chabior A. (2008), Z badań nad aktywnością seniorów - doświadczenia polskie i niemieckie, w: A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Biblioteka Gerontologii Społecznej, Bielsko-Biała, s. 29-38.
 • Chimiak G. (2006), How individuals make solidarity work, Biblioteka Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Czapiński J. (2009), Psychological and social well-being of Poles aged 50+ compared to selected European societies, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA Research Note Series nr RN01en/09.
 • Czarniewicz M. (1962), Aktywność społeczna dziecka 12- -14-letniego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • Czerwińska E. (2006), Ocena aktywności życia osób starszych - wyniki badań, w: Z. Olejniczak (red.), Aktywność zawodowa i społeczna osób z grupy wiekowej 50 plus. Opracowania, analizy, badania, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Leszno, s. 94-105.
 • Frieske K.W., Pawłowska K. (2011), Kapitał społeczny - lek na całe zło?, "Polityka Społeczna" nr 5-6, s. 21-26.
 • Greene W. (2009), Discrete Choice Modeling, w: T.C. Mills, К. Patterson (red.), Palgrave handbook of econometrics, Volume 2: applied econometrics, Palgrave Mac- millan, Nowy Jork, s. 473-556.
 • Gurycka A. (1976), W poszukiwaniu psychologicznych mechanizmów społecznej aktywizacji, w: A. Gurycka (red.), Aktywność i aktywizacja społeczna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 5-11.
 • Halicka M., Halicki J. (2008), Czas wolny i aktywność społeczna ludzi starszych na Podlasiu na przykładzie badań w środowisku miejskim i wiejskim, w: A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Biblioteka Gerontologii Społecznej, Bielsko-Biała, s. 47-59.
 • Leś E. (1994), Organizacje obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej, CIVICUS Światowy Sojusz na rzecz Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Waszyngton.
 • Michalak T., Wilkin J. (2003), Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych - ujęcie ekonomiczne, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 39-73.
 • Prokosz M. (2000), Aktywność społeczna młodzieży szkół średnich w środowisku wielkomiejskim, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski (2008), Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Rowiński R., Dąbrowski A. (2011), Physical recreation in the relation of the functional efficiency and the quality of life felderly people, "Polityka Społeczna" wydanie w języku angielskim pt. Medical, psychological, sociological and economic aspects of ageing in Poland, s. 44-51.
 • Rymsza M. (2010), Działalność dobroczynna: tradycje i współczesność, "Trzeci sektor" nr 22, s. 2-7.
 • Sirven N., Debrand T. (2011), Social capital and health of older Europeans. From reverse causality to health inequalities, Institute de Recherche et Documentation en Economie de la Sante Working Paper nr 40.
 • Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina. Praca dla osób starszych (2011), Forum Debaty Publicznej, materiały pokonferencyjne.
 • Zalewski D., Poławski P. (2009), Udział NGOs w tworzeniu samorządowej polityki społecznej, "Polityka Społeczna" nr 11-21, s. 17-22.
 • Ziębińska B. (2009), Uniwersytety trzeciego wieku - wybrane aspekty funkcjonowania organizacji, "Polityka Społeczna" nr 3, s. 21-26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78780ad0-3bc2-4daa-81bc-97d0eafd84aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.