PL EN


2017 | 12 | 2(44) | 13-24
Article title

Miejsce osób tożsamowościowo Głuchych w modelu otwartej edukacji XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
The Status of Deaf People in the Model of Open Education in the 21st Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest sytuacji osób niesłyszących w systemie edukacyjnym promującym multikulturowość i transkulturowość. Uwzględnia się tu specyfikę funkcjonowania i identyfikacji tożsamowościowej jednostki żyjącej jednocześnie w „świecie ciszy”, ale w „społeczeństwie dźwięku”. Zwraca się uwagę na tworzenie środowiska edukacyjnego sprzyjającego rozwojowi kulturowości Głuchych oraz znoszącego bariery biopsychospołeczne, w tym komunikacyjne. Praca skupiona jest wokół wsparcia rozwoju dziecka z wadą słuchu, które nie jest w stanie rozwinąć mowy dźwiękowej na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i eksplorację świata. Wzrastając jednak w kulturze Głuchych, może ono percypować rzeczywistość, budując relacje i tworząc reprezentacje poznawcze w Polskim Języku Migowym.
EN
The article is devoted to the situation of the deaf in an educational system which promotes the multicultural and transcultural. This includes the specific of functioning and identity of the hard of hearing, who live in a “world of silence”, but “sound society”. Attention is drawn to how to create an educational environment conducive to the development of the culture of the hard of hearing and abolishing biopsychosocial barriers, including communication. The dissertation is focused on supporting the development of a child who is hard of hearing and unable to develop sound speech at a level that allows human communication and exploration of the world. Growing up in a hard of hearing culture, however, they can perceive reality by creating relationships and cognitive representations in Polish Sign Language.
Contributors
author
References
 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Bardziejewska M., Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, [w:] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. Brzezińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Czub M., Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. Brzezińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Czyż A., Idea edukacji włączającej w opinii pedagogów, [w:] Segregacja – integracja – inkluzja, red. B. Grochmal-Bach, A. Czyż, A. Skoczek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
 • Czyż A., Od segregacji po inkluzję ‒ refleksje, [w:] W drodze ku dorosłości – wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, red. S. Kurzeja, M. Penczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2014.
 • Czyż A., W stronę świata dźwięków, [w:] Interdyscyplinarne aspekty wczesnej diagnozy logopedycznej, red. J. Trzaskalik, Wydawnoctowo WSZP Hlonda, Mysłowice 2015.
 • Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Wydawnictwo Rebis, Poznań 1997.
 • Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Irasiak A., Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej, „Forum Oświatowe” 27 (2015)1.
 • Jagier A., Kosowska M., Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Kirejczyk K., Ewolucja systemów kształcenia dzieci głuchych, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.
 • Leicester M., Integrowanie nierówności, [w:] Integracja dzieci o specjalnych potrze­bach. Wybrane zagadnienia etyczne, red. G. Fairbairn, S. Fairbairn, Wydawnictwo Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000.
 • Marcia J.E., Development and validation of ego-identity status, “Journal of Personality and Social Psychology” 5 (1966)3.
 • Marcia J.E., Ego identity development, [w:] Handbook of adolescent psychology, red. J. Adelson, New York: John Wiley, New York 1980.
 • McAdams D.P., The development of a narrative identity, [w:] Personality psychology: Recent trends and emerging directions, red. D.M. Buss, N. Cantor, New York: Springer-Verlag. New York 1989.
 • Mreńca E., Podsumowanie konferencji naukowej Głusi jako mniejszość językowa i kulturowa, „Niepełnosprawność – Zagadnienia Problemy Rozwiązania” 17 (2015)4.
 • Nikitorowicz J., Dialog kultur w społeczeństwie wielokulturowym i w działaniach edukacji międzykulturowej w kontekście integracji, [w:] Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, red. A. Paszko, Wydawnictwo BiblioTheca, Kraków 2004.
 • Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 1995.
 • Nikitorowicz J., Tożsamość kulturowa w kontekście wyzwań edukacji międzykulturowej, [w:] Edukacja – różnica i tożsamość, red. K. Rędziński, I. Wagner, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza. Częstochowa 2004/2005.
 • Nunes T., Pretzik U., Ollson J., Deaf Children’s social relationships in mainstream schools, “Journal of Deaf Education International” (2001)3.
 • Wilimborek B., Nauczanie języka migowego osób słyszących, „Języki w Europie” (2015)4.
 • Wróbel M., Działalność kulturaln-społeczna osób niesłyszących. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem Anny Czyż, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, Kraków 2016.
 • Znaniecki F., Nauki o kulturze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-787d8508-9129-40fe-9359-cea34739a885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.