PL EN


2016 | 98: Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych | 111-129
Article title

Wielopoziomowe zarządzanie publiczne w Unii Europejskiej

Title variants
EN
Multilevel public management in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skomplikowanie procesów decyzyjnych w UE narasta, a większość z nich nie wiąże się bezpośrednio z wydatkowaniem środków publicznych, lecz zmierza w kierunku podejmowania i wdrażania decyzji wspólnotowych w wymiarze społecznym, politycznym, czy wręcz etycznym. Potrzeba koordynacji zarządzania w wymiarze społecznym, gospodarczym, finansowym i przestrzennym wynika z konieczności zapewnienia osiągania założonych w systemie planowania strategicznego na poziomie wspólnoty celów i rezultatów, które odnosić się mają bezpośrednio do interwencji prowadzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Podstawowym instrumentem koordynacji w ramach wielopoziomowego zarządzania w UE jest aktywne zastosowanie szeregu narzędzi planistycznych i programowych w kształtowaniu procesów rozwoju, szczególnie w wyniku implementacji Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Zastosowane obecnie w UE mechanizmy w ramach MLG pozwalają na systemową implementację wspólnych decyzji wynikających z polityk wspólnotowych. Jednak obecna motywacja dla wdrażania MLG wynika przede wszystkim z powiązania rozstrzygnięć politycznych z konkretnym przepływem pieniężnym.
EN
The complexity of decision-making in the EU is increasing, and most of them are not directly related to the spending of public funds, but is moving toward making and implementation of Community decisions in the social, political or even ethical. The need for coordination of the management in the social, economic, financial and spatial stems from the need to ensure the achievement of the strategic planning system at the community level, objectives and results, which must relate directly to interventions at national, regional and local levels. The main instrument of coordination within multi-level governance in the EU is actively deploying a range of planning tools and software in shaping development processes, particularly as a result of the implementation of Cohesion Policy, the Common Agricultural Policy and the Common Fisheries Policy. Currently used in the EU mechanisms under MLG allow the system to implement joint decisions of Community policies. However, the current motivation for the implementation of MLG is primarily due to links with a specific political decisions cash flow.
References
 • Aalberts T.E., The Future of Sovereignty in Multilevel Governance Europe – A Constructivist Reading. “Journal of Common Market Studies” 2004, no. 42(1), s. 23-46.
 • Adler, E., Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. “European Journal of International Relations” 1997, no. 3(3), s. 319-363.
 • Awestin A., The European Union, New Institutionalism and Types of Multilevel Governance, Cyprus Center of Euroepan and Intrnationa Affairs, “Paper” no. 2007/02 (October).
 • Bache I., Flinders M., Themes and Issues in Multi-level Governance. In: I. Bache and M. Flinders, eds. Multi-level Governance. Oxford: Oxford University Press, 2004, s.1- 11.
 • Börzel T.A., Heard-Lauréote K., Networks in EU Multi-Level Governance: Concepts and Contributions. “Journal of Public Policy” 2009, 29(2), s. 135-151.
 • Brunazzo M., Regional Europe. in: M. Cini and N. Pérez-Solórzano Borragán, eds. European Union Politics. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 291-305.
 • Cini M., Intergovernmentalism. In: M. Cini and N. Pérez-Solórzano Borragán, eds. European Union Politics. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 86-103.
 • Citi M., Rhodes M., New Modes of Governance in the EU: Common Objectives versus National Preferences. European Governance Papers (EUROGOV), N-07-01, 2007. http://eucenter.wisc.edu/OMC/ New%20OMC%20links/egp-newgov-N-07-01.pdf
 • Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Czaputowicz J., Suwerenność, Warszawa 2013.
 • Europejskie Rządzenie. Biała Księga przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 25 lipca 2001 roku
 • Hooghe L., Marks G., Types of Multi-Level Governance, European Integration online Papers (EIoP) vol. 5 (2001) no. 11; http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-011a.htm
 • Hooghe L., Marks H., Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. “American Political Science Review” 2003, 97(2), s. 233-243.
 • Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska lipiec 2014.
 • Kojło S., Leszczyńska K., Lipski S., Wiszczun E., Nowe koncepcje koordynacji w systemie Multilevel Governance polityki spójności, Ekspertyza naukowa wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach umowy: DHS/ DEF–VIII/POOT/04/ 30/09/DEF-VI-21/02/03, Warszawa 2009.
 • Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, wrzesień 2008.
 • Kozak M.W., Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 6(1/2013), s. 27-49.
 • Marks G., Structural Policy in the European Community, in: Euro-politics Institutions and Policymaking, in: “New” European Community, Sbragia A.M. (edit.) The Brookings Institution Washington D.C. 1992
 • Marks G., Structural Policy and Multilevel Governance in the EC, in: Cafruny A., Rosenthal G., eds.,The State of the European Community,(New York: Lynne Rienner,1993),s. 391-410.
 • Marks G., Hooghe L., Blank K., European Integration from the 1980s: State centric v. Multilevel Governance, “Jurnal of Common Market Studies” 1996, vol. 34, no. 3, September.
 • Mazur S., Płoszaj A, Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 • McCormick J., Understanding the European Union: A Concise Introduction, Palgrave MacMillan: UK 2008.
 • Mendza-Drozd M., Zagadnienie konsultacji społecznych w Unii Europejskiej. Analiza wybranych instytucji i dokumentów, Opracowanie powstało w ramach zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa, sierpień 2010.
 • Nowy model zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce, Materiał szkoleniowy cz. 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Ochnio M., Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) – podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, Stowarzyszenie Instytut Zmian, Warszawa, „Working Paper” 2012, no. 1.
 • Olejniczak K. (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • Piattoni S., Multi-Level Governance: A Historical and Conceptual Analysis. European Integration 2009, 31(2), s. 163-180.
 • Piattoni S., Multi-Level Governance in the EU: Does It Work? in: Globalization and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger, 8-9 May 2009, MIT. http://www.princeton.edu/~smeunier/Piattoni
 • Przyszłość relacji instytucjonalnych (multi-level governance) polityki spójności i polityki energetycznej, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, kwiecień 2009.
 • Pyka R., Lokalne governance jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma dialogu społecznego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 2(44), ISSN 1509–4995.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320 z 20.12.2013).
 • Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Stubbs P., Stretching Concepts Too Far? Multi-Level Governance, Policy Transfer and the Politics of Scale in South East Europe, Southeast European Politics 2005, vol. VI, no. 2, s. 66-87.
 • Tomaszewski K., Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania. Analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance, Toruń 2013.
 • Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Dokument zaakceptowany przez KE, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 21 maja 2014 r.
 • Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 8.5.2012 r. COM(2012) 209 final.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Dziennik Ustaw poz. 1146, Warszawa, dnia 29 sierpnia 2014 r.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowanego w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1.
 • Wiener A. , Diez T. European Integration Theory, Oxford University Press, USA, 2009.
 • Witkowska M., Udział reprezentacji społeczeństw państw członkowskich w kształtowaniu treści polityki w wielopoziomowym systemie Unii Europejskiej, w: „Społeczeństwo i Polityka” 2013, nr 4 (37), Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2013.
 • Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa – Vademecum, Komisja Europejska, aktualizacja w dniu 15 lutego 2007.
 • Wytyczne OECD w sprawie efektywności inwestycji publicznych na wszystkich szczeblach administracji publicznej, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD GOV/TDPC(2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-787e0a88-cd5e-46c3-80f8-2c82f99160ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.