PL EN


2020 | 4 (102) | 80-95
Article title

Udział doradców ODR w procesie realizacji niektórych działań Wspólnej Polityki Rolnej w warunkach polskich

Content
Title variants
EN
Participation of AAC advisors in the process of implementation of some Common Agricultural Policy activities in polish conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu określono zakres wsparcia doradców dla rolników w odniesieniu do dopłat bezpośrednich i działań zawartych w programie rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystykę pomocy rolników przedstawiono w odniesieniu do trzech okresów, wyznaczonych przez występujące perspektywy finansowe WPR. Z analizy wynika, że największy poziom wsparcia ze strony doradców osiągnięto w latach 2007-2013, który był jednocześnie ważnym okresem wdrażania WPR. W odniesieniu do dopłat bezpośrednich w obecnej pespektywie budżetowej, zakres pomocy został ograniczony, z uwagi na wprowadzenie nowych technologii informatycznych w postaci e-wniosku. Pomoc w stosunku do działań programu rozwoju obszarów wiejskich była zróżnicowania, jako następstwo ważności działania dla określonych producentów rolnych.
EN
The study sets out the scope of support for advisors for farmers in relation to direct payments and measures included in the rural development program. The characteristics of farmers’ aid are presented in relation to three periods, determined by the current financial perspectives of the CAP. The analysis shows that the highest level of support from advisors was achieved in 2007-2013, which was also an important period of CAP implementation. With regard to direct payments in the current budget perspective, the scope of assistance has been limited due to the introduction of new information technologies in the form of an e-application. The aid in relation to the measures of the rural development program was diversified as a consequence of the validity of the measure for specific agricultural producers.
Year
Issue
Pages
80-95
Physical description
Dates
received
2020-06-17
accepted
2020-12-14
Contributors
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
References
  • Mickiewicz A. (2016): Podmioty doradcze w rolnictwie – ich cele i uwarunkowania funkcjonowania, ZUT, Szczecin.
  • Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2017.
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności.
  • Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności ODR za wymienione lata.
  • Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego.
  • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.
Notes
PL
ARTYKUŁ INFORMACYJNY
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7889de3f-045c-4119-bf4d-ad15b7aa9bde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.