PL EN


Journal
2016 | XXII | 75-88
Article title

Prawa wyborcze mniejszości narodowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Authors
Content
Title variants
EN
Electoral law of national minorities in Visegrad Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka ochrony praw mniejszości narodowych budzi kontrowersje przede wszystkim w tych państwach, w których licznie występuję reprezentanci mniejszości narodowych. Szczególnie istotne jest to w obszarze praw politycznych, w tym głównie związanych z wyborami. Niełatwym zadaniem jest takie skonstruowanie prawa wyborczego, aby gwarantowało możliwość wpływania na decyzje polityczne wszystkim obywatelom, ale jednocześnie nie dopuścić do tego, aby pojawiły się przeszkody w efektywnym rządzeniu. W artykule przedstawiono i zanalizowano rozwiązania dotyczące praw wyborczych mniejszości narodowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Każde z państw przyjęło zupełnie odmienne rozwiązania dotyczące praw tej grupy. W znacznym stopniu są one zależne nie tylko od tego jak wiele narodowości występuje w poszczególnych państwach i jak są one liczne, ale również od decyzji politycznych, które, choć podjęte kilkadziesiąt lat temu wciąż wpływają na relacje między poszczególnymi państwami.
EN
Protection of rights of national minorities is a controversial issue especially in the countries with lots of theirs. Very important are rights concerning voting rights. Designing the electoral law to ensure that the opportunity to influence political decisions for all citizens, but does not allow this, that there were obstacles to effective governance. The article presented and analyzed solutions concerning voting rights of national minorities in the Visegrad countries. Each of the countries have adopted very different solutions on the rights of this group. To a large extent they depend not only on how many nationalities present in each country and how they are numerous, but also on political decisions which, although taken decades ago still affect the relations between countries.
Journal
Year
Volume
Pages
75-88
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Groszkowski J., Bocian M., Konflikt między Bratysławą i Budapesztem wokół słowackiej ustawy językowej, „EurActive”, http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/wywiad/konflikt-pomidzy-bratysaw-i-budapesztem-woko-sowackiej-ustawy-jzykowej-001386.
 • Hawlik V., Kopeček L., Kształt i stabilność czeskich rządów: wpływ systemu partyjnego i systemu wyborczego, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2009, nr 10.
 • Juberias C., Systemy wyborcze i mniejszości narodowe w Europie, „Studia Wyborcze” 2014, t. 17.
 • Kośka M., Węgierskie duchy przeszłości i nowe dylematy, „Stosunki Międzynarodowe”, http://www.stosunki.pl/?q=content/węgierskie-duchy-przeszłości-i-nowe-dylematy.
 • Ludność. Stan i struktura społeczno-demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 roku.
 • Petroff W., Systemy wyborcze do parlamentu dwunastu europejskich państw postkomunistycznych, Warszawa 1999.
 • Referendum w sprawie obywatelstwa dla Węgrów z diaspory, http://wiadomosci.gazeta.pl/ wiadomosci/1,114873,2430034.html.
 • Uziębło P., Wpływ systemów wyborczych na systemy partyjne (wybrane zagadnienia), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 3.
 • Żukowski A., na świecie Z problematyki depozytów wyborczych, „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmuˮ 2011, nr 3.
 • Akty normatywne
 • 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól.
 • 2011. évi CCIII. Törvény az országgyűlési képviselők választásáról.
 • 2012. évi XXXVI. Törvény az Országgyűlésről.
 • Code of Good Practice in Electoral Matters. Guidelines and Explanatory Report.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 • Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 roku z późniejszymi zmianami.
 • Népszámlálás 2011.
 • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany
 • Statut Rady vlády pro národnostní menšiny.
 • Sčítánílidu domůabytů 2011.
 • Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku O mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz. U. nr 17, poz. 141, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1991, nr 59 poz. 252.
 • Ustawa z dnia 28 maja 1993 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1993, nr 45 poz. 205.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, Dz. U. nr 88, z późn. zm.
 • Vláda České Republiky usnesení Vlády České Republiky ze dne 3. července 2013 č. 530 o změně Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a o jmenování členů této Rady.
 • Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změněněkterýchzákonů – Ĉást první – o právech příslušniků národnotních menšin.
 • Ustawa zasadnicza Węgier z dnia 25 kwietnia 2011 roku.
 • Ustawa konstytucyjna Czeskiej Rady Narodowej z dnia 16 grudnia 1992 –Konstytucja Republiki Czeskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1898-0082
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-788ebe17-21d5-4f30-9985-fd7f2e831366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.