PL EN


2017 | 17 | 42 | 415-427
Article title

Purchasing Behaviour of Polish Consumers in the Internet

Content
Title variants
PL
Zachowania nabywcze polskich konsumentów w sieci
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In recent years we may observe the growing importance of the Internet in the lives of consumers. As the data from Central Statistical Office (GUS) shows, in 2015 approximately 75.8% of Polish households had access to the Internet. The value of e-commerce is estimated at PLN 27 billion. 54% of Internet users buy in Polish e-shops and 13% in foreign internet shops. The threat of violations of consumer rights, including cybercrime, is on the increase. This requires caution, the knowledge of legislative solutions and litigation methods of exerting consumers’ rights on the part of customers. The article focuses on the purchasing behaviour of Internet users taking into account consumer rights and risks posed by new technologies.
PL
W ostatnich latach rośnie znaczenie internetu w życiu konsumentów. Jak wynika z danych GUS, w 2015 roku dostęp do internetu posiadało 75,8% polskich gospodarstw domowych. Wartość rynku e-commerce szacuje się na 27 mld zł. 54% internautów kupuje w polskich sklepach, a 13% w zagranicznych e-sklepach. Rośnie także zagrożenie łamania praw konsumentów, w tym cyberprzestępczość. Wymaga to od konsumentów ostrożności, znajomości rozwiązań legislacyjnych i sposobów dochodzenia praw konsumenckich. W artykule zwrócono uwagę na zachowania nabywcze konsumentów w sieci z uwzględnieniem praw konsumentów i zagrożeń, jakie stwarzają nowoczesne technologie.
Keywords
Year
Volume
17
Issue
42
Pages
415-427
Physical description
Dates
online
2017-07-15
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
References
 • Adamczewski, P. (2008). Słownik informatyczny. Helion Publishing House, Warsaw-Gliwice.
 • Bezpieczni w internecie – 10 zaleceń (2015). ECK. Press Release. Warsaw.
 • Co to jest DBI (2016). Available at: http://www.saferinternet.pl/pl/co-to-jest-dbi. Accessed 20 July 2016.
 • Cyberprzestępczość w 2016 roku (2016). Available at: http://rynekinformacji.pl/rosnie-liczba-wymuszen-online-atakow-urzadzenia-mobilne-2016-roku-cyberprzestepczosc-spadnie/. Accessed 10 July 2016).
 • Dąbrowska, A., et al., (2015) Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. Warsaw: PWE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (The Directive 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA), text in Polish, Available at: http://www.giodo.gov.pl/1520147/id_art/9228/j/pl. Accessed 24 June 2016.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (The Directive 2014/61/UE of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks). Text in Polish. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0061&from=PL. Accessed 20 June 2016.
 • GUS (2015). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015. Information and Statistical Data, CSO. Warsaw: GUS, US in Szczecin. Available at: www.stat.gov.pl. Accessed 27 July 2016.
 • GUS (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warsaw: GUS. Available at: www.stat.gov.pl. Accessed 27 July 2016.
 • Komunikat prasowy "Porozumienie w sprawie reformy ochrony danych w UE ożywi jednolity rynek cyfrowy", (2015), (Press release, Agreement on Commission's EU data protection reform will boost Digital Single Market) European Commission, Brussels, 15 December 2015. Accessed 20 June 2016.
 • Kucia, M. (2016). Postawy konsumentów wobec zakupów on-line - próba typologii. Handel Wewnętrzny 3: 208-209.
 • Ładny, P. (2015). Neutralność sieci – dogmat czy postulat. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 44(4). Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej 1: 334-349.
 • Net neutrality (2013). The EDRi papers 8. Available at: https://edri.org/files/EDRi_NetNeutrality.pdf. Accessed 26 June 2016.
 • Nowa dyrektywa UE dotycząca wspólnych zasad cyberbezpieczeństwa (New Directive on common rules on cybersecurity). Available at: http://pulaski.pl/nowa-dyrektywa-ue-dotyczaca-wspolnych-zasad-cyberbezpieczenstwa/. Accessed 20 March 2016.
 • Nowy raport o polskim e-commerce już dostępny. (Based on the opinion expressed by M. Molicki, Gemius expert). Available at: https://www.gemius.pl/e.../nowy-raport-o-polskim-e-commerce-juz-dostepny.html. Accessed 25 July 2016.
 • Raport E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska. Available at: www.marketing-news.pl/message.php?art=47621. Accessed 20 July 2016.
 • Raport mShopper 2.0. Polacy na zakupach mobilnych (2016). Research and report Mobile Institute for Allegro. March 2016.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Regulation of the European Parliament and the Council (UE) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)). Text in Polish. Available at: http://www.giodo.gov.pl/1520147/id_art/9228/j/pl. Accessed 24 June 2016.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Regulation of the European Parliament and the Council (UE) no. 910/2014 of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing the 1999/93/WE Directive). Text in Polish. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910. Accessed 20 June 2016.
 • Startuje BLIK - polski system obsługi mobilnej, Available at: http://www.polskistandardplatnosci.pl/startuje-blik-polski-system-platnosci-mobilnych/. Accessed 10 February 2016.
 • The Treaty on the Functioning of the European Union (TFUE) Article 4 item 2 lit. a), Articles 26, 27, 114 and 115.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-789124b0-d5fb-419f-bd54-3e298ffddd67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.