PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 309-319
Article title

Kapitał ludzki na obszarach wiejskich w Polsce. Analiza przestrzenna

Content
Title variants
EN
Human Capital in Rural Areas in Poland. Spatial Analysis
RU
Человеческий капитал в сельских районах в Польше. Пространственный анализ
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter badawczy, zasadniczym celem było dokonanie hierarchizacji i typologii obszarów wiejskich w Polsce na podstawie syntetycznego wskaźnika zasobów kapitału ludzkiego. Oszacowanie wskaźnika stanowiło podstawę do analizy oraz dyskusji nad poziomem i kierunkami zdywersyfikowania przestrzeni wiejskiej pod względem zasobów kapitału ludzkiego. Podjęto także próbę zidentyfikowania czynników szczególnie silnie determinujących poziom zasobów kapitału ludzkiego oraz określenia prawidłowości w jego przestrzennym rozmieszczeniu. W ramach podjętych badań przeprowadzono analizy w wymiarze przestrzennym. Podstawową jednostką, na poziomie której prowadzono analizy, był powiat. Źródłem danych był Główny Urząd Statystyczny − Bank Danych Lokalnych oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011.
EN
The empirical article aims to prepare a hierarchy and typology of rural areas in Poland. Based on the human capital indicator, the article shows the spatial diversification of rural areas. The linear indicators ordering has been applied based on the standardised sums method. As a part of the research, an analysis was carried out in spatial dimension. Studies confirm that, generally, the level of human capital in rural areas is low; the diversification of the rural space is relatively strong, the polarisation has a dual character (centre - periphery), the radius of diffusion does not go in principle outside the ring suburban zone. The available literature, statistical data of the Central Statistical Office, the Bank of Local Data, the 2011 census data were the main data sources.
RU
Статья имеет исследовательский характер; основная цель ее – провести иерархизацию и типологию сельских районов в Польше на основе синтетического показателя ресурсов человеческого капитала. Оценка показателя представляла собой основу для анализа и дискуссии об уровне и направлениях диверсификации сельского пространства с точки зрения ресурсов человеческого капитала. Предприняли тоже попытку выявить факторы, особенно сильно предопределяющие уровень ресурсов человеческого капитала, а также определить закономерности в его пространственном измерении. Основной единицей, на основе которой проводили анализы, был повят. Источником данных были ЦСУ – Банк локальных данных и результаты Национальной переписи населения 2011 г.
Year
Pages
309-319
Physical description
Contributors
References
 • Asteriou D., Agiomirgianakis G.M. (2001), Human capital and economic growth. Time series evidence from Greece, „Journal of Politics Modeling”, No. 23.
 • Bański J. (2008), Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego − koncepcja i diagnoza, „Studia Obszarów Wiejskich”, nr 14.
 • Becker G.S. (1975), Human Capital, Columbia University Press, New York.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Spis, Warszawa.
 • Gaczek W.M., Komorowski J.W. (2005), Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, (w:) Gaczek W.M. (red.), Innowacje w rozwoju regionu, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu”, nr 57.
 • Halamska M. (2001), Wieś popegeerowska między adaptacją a marginalizacją, (w:) Bukraba-Rylska I., Rosner A. (red.), Wieś i rolnictwo ma przełomie wieków, IIRWiR, Warszawa.
 • Hanushek E.A., Woessmann L. (2008), The role of cognitive skills in economic development, “Journal of Economic Literature”, Vol. XLVI.
 • Herbst M., Piotrowska P. (2008), Gminy odnoszące sukces, (w:) Gorzelak G. (red.), Polska lokalna 2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hirschaman A.O. (1958), The Strategy of Economic Development, t. 10, Yale University Press, New Haven, Yale.
 • Janc K. (2009), Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, „Rozprawy Naukowe”, nr 8, IGiPR UW, Wrocław.
 • Klonowska-Matynia M. (2015), Uwarunkowania ekonomiczne a zasoby kapitału ludzkiego obszarów wiejskich - ujęcie lokalne. Przykład gmin powiatu koszalińskiego, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. 17, zeszyt 2.
 • Klonowska-Matynia M., Zdrojewski E.Z. (2008), Wykształcenie jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, „Studia i Prace WNEiZ”, nr 8.
 • Kłodziński M. (2003), Jak aktywizować gminę wiejską, (w:) Kłodziński M., Dzun W. (red.), Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, „Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa”, IRWiR PAN, Akademia Rolnicza, Warszawa-Szczecin.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Baranowski J., Błażejczyk K., Degórski M., Goliszek S., Myrdal G. (1958), Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, PWG, Warszawa.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1992), A contribution to the empirics of economic growth, “Quarterly Journal of Economics”, No. 107(2).
 • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P. (2015), Wiejskie obszary funkcjonalne – próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. 37.
 • Mincer J. (1962), On-the-jobTraining: Costs, Returns and Some Implications, “Journal of Political Economy”, No. 5.
 • Nelson R.R., Phelps S. (1966), Investment in humans, technological diffusion and economic growth, “American Economic Review”, t. 56/1-2.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Rosik P., Szuster M. (2008), Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Rosik P., Solon J., Stępniak M., Zawiska I. (2015), Wpływ korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny, „Prace Geograficzne”, nr 249, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Rosner A. (2007), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (w:) Rosner A. (red.), Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rosner A., Stanny M. (2014), Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I, FEFRWP IRWiR PAN, Warszawa.
 • Schultz T.W. (1980), Investment In Entrepreneurial Ability, “Scandinavian Journal of Economics”, Vol. 82(4).
 • Sobala-Gwosdz (2005), Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. UJ, Kraków.
 • Stanny M., Czarnecki A. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Stanny M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Thurow L.C. (1999), Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78922ebe-8042-40b9-b1b4-7364e83da5a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.