PL EN


2018 | 19 | 289-298
Article title

Święto ulicy jako przykład udomowionego uczestnictwa w kulturze

Content
Title variants
EN
Street festival as an example of domestic participation in culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kultura udomowiona i sprywatyzowana, w relacji do tej praktykowanej w przestrzeni publicznej, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Uczestnicy życia kulturalnego, mimo szacunku dla kultury zinstytucjonalizowanej, w praktyce preferują pozainstytucjonalne formy aktywności, które są w stanie zapewniać sobie samodzielnie. Niniejszy artykuł dotyczy Święta ulicy Za Stodołami, nieformalnej inicjatywy kulturalnej, zorganizowanej przez grupę sąsiadów. Badania miały charakter etnograficzny. Będąc częścią badanego zdarzenia i analizując je od wewnątrz, autorka przyjęła emiczną strategię badawczą. Celem badań było utworzenie mikromonografii procesu uczestnictwa w kulturze w obrębie grupy sąsiedzkiej oraz wyodrębnienie cech charakteryzujących udomowione uczestnictwo w kulturze. Rozważania osadzono w paradygmacie interpretatywnym. W procesie gromadzenia danych wykorzystano obserwację uczestniczącą, rozmowy nieformalne oraz analizę materiałów fotograficznych. Analiza uzyskanego materiału badawczego pozwoliła wyodrębnić kilka cech charakteryzujących udomowione uczestnictwo w kulturze, są to: aktywność i współudział uczestników w tworzeniu danego wydarzenia, otwartość na relacje międzypokoleniowe, międzygeneracyjny przekaz wartości, zorientowanie na budowanie relacji towarzyskich oraz dobrowolność zachowań. Owe cechy stoją niejako w opozycji do tych charakteryzujących uczestnictwo zinstytucjonalizowane, a kryje się za nimi zupełnie inna jakość doświadczania kultury: nie odbiorcza, konsumpcyjna i bierna, a zaangażowana, aktywna i twórcza.
EN
Domestic and privatized culture, in relation to that practiced in public space, is gaining more and more importance. Participants of cultural life, despite their respect for institutionalized culture, in practice prefer non-institutional forms of activity that they can provide themselves on their own. This article relates to Za Stodołami Street Festival, an informal cultural initiative organized by a group of neighbors. The research was of ethnographic character. Being a part of the event and analyzing it from the inside, the author adopted an emic research strategy. The objective of the study was to create a micromonography of the process of participation in culture within a neighborhood group and to distinguish features characterizing domestic participation in culture. The presented reflections have been grounded in an interpretative paradigm. The data were gathered by means of participant observation, informal conversations and analysis of photographic materials. The study conducted allowed to distinguish several features characterizing domestic participation in culture, such as: activity and co-participation of attendees in the creation of a particular event, openness to intergenerational relations, intergenerational transmission of values, orientation on building social relations and voluntary behavior. These features are somewhat in opposition to those characterized by institutionalized participation, and a completely different quality of experiencing culture emerges from them: not receiving, consuming and passive, but involved, active and creative.
Year
Volume
19
Pages
289-298
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
References
 • Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa.
 • Bachórz A. i in. (2014), Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, http://nck.pl/media/attachments/317187/Punkty%20styczne_%20mi%C4%99dzy%20kultur%C4%85%20a%20praktyk%C4%85%20nieuczestnictwa.pdf [23.06.2017].
 • Bachórz A. i in. (2016), Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/6d835fe88628236d5b3095c600e64d71.pdf [23.06.2017].
 • Burszta W., Duchowski M., Fatyga B., Nowiński J., Pęczak M., Sekuła E.A., Szlendak T. (2009), Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, http://nck.pl/media/attachments/302367/raport_o_kulturze_miejskiej..pdf [23.06.2017].
 • Cultural Access and Participation (2013), http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf [4.07.2017].
 • Drozdowski R. (2014), Relacje, [w:] Praktyki kulturalne Polaków, R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 300-336.
 • Fatyga B. (2014a), Praktyki kulturalne, [w:] Praktyki kulturalne Polaków, R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 19-23.
 • Fatyga B. (2014b), Rekonstrukcja sensu kategorii uczestnictwo w kulturze, [w:] Praktyki kulturalne Polaków, R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 9-12.
 • Flick U. (2010), O tej książce, [w:] M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa, s. 17-18.
 • Kargulowa A. (2010), O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1981), Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
 • Krajewski M. (2013), W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 29-67.
 • Krajewski M. (2014), Uczestnictwo w kulturze, [w:] Praktyki kulturalne Polaków, R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 12-19.
 • Kvale S. (2012), Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa.
 • Matysek-Imielińska M. (2016), Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną, „Prace Kulturoznawcze”, nr 20, s. 85-104.
 • Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków, http://krakow.pl/aktualnosci/200792,33,komunikat,11_czerwca_zapraszamy_na_swieto_ulicy_stolarskiej.html [21.05.2017].
 • Sułkowski B. (2011), „Społeczne ramy kultury” czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2-3, s. 5-35.
 • Szlendak T. (2010), Aktywność kulturalna, [w:] Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, W. Burszta i in. (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 112-143.
 • Zielińska-Pękał D. (2014), Wykorzystanie strategii emicznej w badaniach nad poradniczymi praktykami wspólnot wirtualnych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 15, s. 155-169.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78a61dad-1266-4df6-898c-28a6e5d530cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.