PL EN


2016 | 5 | 143-158
Article title

POWODZIE A ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W GMINIE UNIEJÓW

Content
Title variants
EN
FLOODS AND CRISIS MANAGEMENT IN THE COMMUNE OF UNIEJÓW
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba oceny działań w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie Uniejów podejmowanych w celu ochrony ludności i mienia przed powodziami. Dokonano analizy skutków powodzi, jakie w ostatnich latach wystąpiły na badanym obszarze. Przedstawiono również zakres działań, jakie podejmują władze w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji tego zjawiska. Stwierdzono, że do największych strat w ostatnich latach doprowadziła powódź z 2010 r., której przyczyną były z jednej strony intensywne opady deszczu, z drugiej zaś zrzuty wody ze zbiornika Jeziorsko. Władze podejmują jednak działania zarówno techniczne, jak i nietechniczne, w celu minimalizacji szkód powodziowych, które ocenić należy pozytywnie.
EN
The purpose of this article is evaluation of crisis management measures implemented in Uniejów municipality to protect its population and property from flooding. It presents an analysis of the effects of floods that occurred in this area in recent years, as well as actions taken by the authorities to minimize the consequences of this type of disasters. It was found that the greatest damages were brought by the 2010 flood, which was caused by intensive rainfall on the one hand, and discharge of water from the Jeziorsko reservoir on the other hand. The measures taken by the authorities, both technical and non-technical, should be evaluated positively.
Year
Volume
5
Pages
143-158
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
 • dr adiunkt, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31;
 • mgr, absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; Nordea Bank Danmark A/S S.A. Oddział w Polsce.
References
 • Bac M., Zarządzanie kryzysowe w organizacjach w kontekście polskiego ustawodawstwa, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, Nr 2, s. 9–21.
 • Bac M., Tradycja i innowacje w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2011, Nr 19, s. 21–32.
 • Borowska-Stefańska M., Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy powodziowej – przykład Uniejowa, „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 3, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, s. 5–11.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 131–142.
 • Dubicki A., Przebieg powodzi w dorzeczu górnej i środkowej Odry, [w:] A. Dubicki, H. Słota, J. Zieliński (red.), Dorzecze Odry, monografi a powodzi, lipiec 1997, IMGW, Warszawa 1999, s. 61–80.
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
 • Gminny Plan zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Uniejowie, Uniejów 2013.
 • Informacja o wynikach kontroli ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim i świętokrzyskim, Najwyższa Izba Kontroli, Kraków 2009.
 • Informacje pozyskane z Urzędu Miasta w Uniejowie, Uniejów 2015.
 • Informacje pozyskane z WZMiUW, Łódź 2013.
 • Janiszewski W., Gospodarka Wodna Polski, Książka i Wiedza, Warszawa 1975.
 • Kitowski K., Dyrektywa Powodziowa a prewencyjne planowanie przestrzenne, „Przegląd Komunalny” 2010, nr 7, s. 48–51.
 • Kobojek E., Położenie fi zycznogeografi czne gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 9–22.
 • Kurczyński Z., Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a Dyrektywa Powodziowa, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografi i i Teledetekcji” 2012, Vol. 23, s. 209–217.
 • Leszczyński T.Z., Kluczowe zadania administracji samorządowej w zarządzaniu kryzysowym, [w:] M. Włodarczyk, A. Marjański (red.), Bezpieczeństwo i zarzadzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2009, t. 10, z. 8, s. 69–78.
 • Lipińska E.J., Rybak T., Ochrona przed powodzią – reagowanie kryzysowe, [w:] E.J. Lipińska (red.), Powódź 2010 – przyczyny i skutki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 2011, s. 13–26.
 • Maciejewski M., Walczykiewicz T., Powódź – nasze niekonsekwencje, [w:] Forum Naukowo-Techniczne Powódź, Warszawa 2010.
 • Majda T., Wałdykowski P., Adamczyk J., Grygoruk M., Typologia terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, [w:] Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Warszawa 2012.
 • Nachlik E., Gospodarka wodna w kontekście przestrzeni kraju – rekomendacje dla KPZK, Kraków 2008.
 • Nowicka D., Winter J., Biuro do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, „Gospodarka Wodna” 2007, Nr 7, s. 301–305.
 • Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódź 2013.
 • Prinos P., Review of Flood Hazard Mapping, „Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies” 2008, s. 21–28.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody, (Dz.U. Nr 166, poz. 1219).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, (Dz.U. z 2013 r., poz. 104).
 • Starkel L., Funkcja powodzi w środowisku przyrodniczym dorzecza górnej Wisły, [w:] L. Starkel, J. Grela (red.), Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1998, s. 9–20.
 • Słota H., Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, IMGW, Warszawa 1997.
 • Tadeuszewski B., Wilczak M., Przebieg powodzi w zlewni Warty, [w:] M. Maciejewski, M.S. Ostojski, T. Tokarczyk (red.), Dorzecze Odry, monografi a powodzi 2010, Warszawa 2011, s. 63–68.
 • Tsakiris G., Nalbantis I., Pistrika A., Critical Technical Issues on the EU Flood Directive, „European Water” 2009, No. 25/26, s. 39–51.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych gospodarskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 443).
 • Wicher-Dysarz J., Dysarz T., Wpływ rezerwatu przyrody na eksploatację zbiornika nizinnego Jeziorsko, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2007, nr 4, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 179–186.
 • www.floodsite.net (dostęp: 14.01.2016).
 • www.mapy.isok.gov.pl (dostęp: 14.01.2016).
 • http://uniejow.pl/?idAkt=3828 (dostęp: 2.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78ab7f35-c91a-460c-88a3-29722ac8537e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.