PL EN


2017 | 85 | 1 | 21-33
Article title

Aktywność prorozwojowa bibliotek akademickich, związana z działaniami na rzecz nauki i upowszechnianiem nauki, finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2015

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Pro-growth Activities of Academic Libraries Related to Science and Its Dissemination as Financed with the Funds of the Ministry of Science and Higher Education in the Years 2010 to 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza/cel artykułu – celem artykułu jest określenie obszarów działalności prorozwojowej bibliotek akademickich związanych z zadaniami dotyczącymi nauki i upowszechniania nauki, finansowanymi ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także określenie wysokości środków pozyskanych przez biblioteki szkół wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, z uwzględnieniem środków przeznaczonych na rozwój e-zasobów z tego Ministerstwa oraz wskazanie liczby bibliotek otrzymujących wsparcie prorozwojowe na przedmiotową działalność. Metody badań – zastosowano metodę analizy i syntezy komunikatów i wykazów ministerialnych zawierających dane dotyczące środków finansowych przyznanych na działalność wspomagającą badania i upowszechniającą naukę. Wyniki i wnioski – Przeprowadzone badania wykazały aktywność bibliotek akademickich w piętnastu obszarach ich działalności, pozwoliły na identyfikację struktury otrzymanych środków, a także wskazały typy uczelni publicznych, które cechują się dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków na działania dotyczące upowszechniania nauki w latach 2010-2015.
EN
Thesis/Objective – this article is aimed at: identifying the areas of the progrowth activities of the academic libraries related to science and its dissemination as financed with the funds from the Ministry of Science and Higher Education, specifying the amount of resources obtained from this Ministry by the libraries of public and non-public universities including funds for the development of e-resources and discovering the number of libraries which receive the pro-growth support for the activities in question. Research methods – the synthesis and analysis of the ministerial messages and lists of data concerning the funds allocated to the science-supporting activities. Results and conclusions – The author found the academic libraries to be active in fifteen areas, analyzed the structure of the funds they received and indicated types of public universities which were highly effective in obtaining resources for the activities related to science dissemination in the years 2010 to 2015.
Year
Volume
85
Issue
1
Pages
21-33
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Politechniki Poznańskiej
References
 • CPPC (2016). Informacja o konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) [online]. Centrum Projektów Polska Cyfrowa; [dostęp: 10.10.2016]. Dostępny w WWW: <https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/>.
 • MNiSW (2010). Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 4, pozycja 101. Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; [dostęp: 20.10.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/bd6c5715d7b34fd10e06c6ab8510f1b4.pdf>.
 • MNiSW (2012). Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozycja 26. Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; [dostęp: 20.05.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/4879ec9f841333a4d56747b1192ec327.pdf>.
 • MNiSW (2013). Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozycja 25. Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; [dostęp: 26.05.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/3cdadab448f2b8731028c86c49552da2>.
 • MNiSW (2014). Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 kwietnia 2014 r. o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; [dostęp: 02.06.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_04/157177897273175a3992c46b407027b9.pdf>.
 • MNiSW (2016a). Działalność upowszechniająca naukę [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; [dostęp: 05.08.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/>.
 • MNiSW (2016b). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; [dostęp: 17.10.2016]. Dostępny w WWW: <http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1514>.
 • MNiSW (2016c). Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym w 2014 r. przyznano środki finansowe w ramach działalności upowszechniającej naukę dla bibliotek. Warszawa: dokument uzyskany na podstawie dostępu do informacji publicznej z 8 kwietnia 2016 r. Pismo o sygnaturze BM.162.20.2016.
 • MNiSW (2016d). Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym w 2015 r. przyznano środki finansowe w ramach działalności upowszechniającej naukę dla bibliotek. Warszawa: dokument uzyskany na podstawie dostępu do informacji publicznej z 8 kwietnia 2016 r. Pismo o sygnaturze BM.162.20.2016.
 • MNiSW (2016e). Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe w 2014 roku na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Warszawa: dokument uzyskany na podstawie dostępu do informacji publicznej z 21 lipca 2016 r. Pismo o sygnaturze BM.WKN.162.25.2016.3.KKF.
 • MNiSW (2016f). Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe w 2015 roku na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Warszawa: dokument uzyskany na podstawie dostępu do informacji publicznej z 21 lipca 2016 r. Pismo o sygnaturze BM.WKN.162.25.2016.3.KKF.
 • POLON (2016). Biblioteki naukowe w systemie POL-on [online]. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym; [dostęp: 04.08.2016]. Dostępny w WWW: <https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/biblioteki;jsessionid=AE57437AB488894FF21E2E5F40AD1463.NwsProdB?execution=e1s1>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78aed3ae-385a-447f-8266-10c28215c72f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.