PL EN


2017 | 3(34) | 139-153
Article title

Instrumenty Krajowego Systemu Usług wspierające innowacyjność sektora MŚP

Content
Title variants
EN
Instruments of the National SME Service Network supporting innovation SME sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Genezą powstania Krajowego Systemu Usług jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym iregionalnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby sektora małych iśrednich przedsiębiorstw. Za pośrednictwem tego systemu małe przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dostępu do określonego wachlarza usług. Usługi te w warunkach rynkowych byłyby trudno dostępne, niespełniające oczekiwań przedsiębiorców albo drogie. Celem badawczym opracowania było przeanalizowanie z jednej strony mocnych i słabych stron przedsiębiorców z sektora MŚP w związku z możliwością wdrażania innowacji, a z drugiej strony skonfrontowanie tego z ofertą Krajowego Systemu Usług. Przyjętą metodą badawczą była analiza dokumentów krajowych oraz danych empirycznych wtórnych. Zebrane dane wskazują na nierównomierną dostępność instrumentów Krajowego Systemu Usług w skali Polski oraz na pozytywne sygnały pojawiające się w postawach samych przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą. Zmieniające się nastawienie przedsiębiorców do własnej firmy może stanowić w przyszłości pewien bodziec do korzystania w coraz większym stopniu z oferty Krajowego Systemu Usług.
EN
The genesis of the creation of the National SME Service Network is to support the development of entrepreneurship at local and regional level, with particular attention to the needs of small and medium-sized enterprises. Through this system, small companies are able to obtain access to a specific range of services. These services under market conditions would be difficult to reach, do not meet the expectations of entrepreneurs or expensive. The aim of the research study was to analyze the one hand, the strengths and weaknesses of SME entrepreneurs in connection with the implementation of innovations and confront this with the offer of the National SME Service Network. The adopted research method was analysis of documents of domestic and empirical data secondary. The collected data points to uneven availability of instruments of the National SME Service Network in the Polish scale and the positive signs emerging in the attitudes of entrepreneurs themselves taking up economic activity. The changing attitude of entrepreneurs to your own business can provide a stimulus in the future to benefit increasingly from the offer of the National SME Service Network.
Year
Issue
Pages
139-153
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Poliechnika Warszawska Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych
References
 • Arent, A. (2010). Wpływ motywacji do podjęcia działalności gospodarczej na rozwój mikroprzedsiębiorstwa, [w:] A. Arent (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, Lublin: Politechnika Lubelska, s. 57–61.
 • Bernat, A.K. (2015). Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsię- biorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Warszawa: CeDeWu.
 • Durlik, I., Santarek, K. (2016). Naukowe, techniczne i inwestycyjne przygotowanie produkcji wyrobów wysokiej techniki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Dylewski, M. (2016). Problemy finansowania rozwoju małych i średnich firm, [w:] M. Dylewski (red.), Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy, Warszawa: CeDeWu, s. 181–203.
 • Kiziukiewicz, T., Sawicki, K. (2012). Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 • Łapiński, J. i inni (2014). Działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Warszawa: PARP.
 • Łapiński, J. i inni (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, Warszawa: PARP.
 • Łapiński, J. i inni (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, Warszawa: PARP.
 • Łapiński, J. i inni (2015). Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MŚP w Polsce, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Warszawa: PARP.
 • Nieć, M. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: PARP Polski Związek Funduszy Pożyczkowych (2015). Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2015, Warszawa.
 • Rojek, D. (2016). Strategie innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] R. Żuber (red.), Zarzą- dzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Warszawa: Difin, s. 11–39.
 • Sitek, M. (2016). Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przyrzeczenie Komisji Europejskiej do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, „Journal of Modern Science” nr 3/30, s. 143–155.
 • Stefański, A. (2016). Małe i średnie firmy w dobie gospodarki globalnej, [w:] M. Dylewski (red.), Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy, Warszawa: CeDeWu, s. 11–26.
 • Tarnawa, A. i inni (2016). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – Polska 2015, Warszawa: PARP.
 • Walczyn, Ł. (2014). Uwarunkowania formalnoprawne korzystania z funduszy porę- czeniowych i pożyczkowych w Polsce, [w:] A. Janc, K. Waliszewski, Fundusze porę- czeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: CeDeWu, s. 89–112.
 • Waniak-Michalak, H. (2015). Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku, Warszawa: Difin.
 • Węcławska, D. i inni (2015). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – Polska 2014, Warszawa: PARP.
 • Węgrzyn, G. (2013). Ekoinnowacje w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ekonomia i Środowisko” nr 3(46), s. 138–148.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78b2e70f-f01e-484a-adbd-a99305bc361e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.