PL EN


2004 | 3/2004 (5) | 94-104
Article title

Program darowania i obniżania kar we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konkurencji

Authors
Content
Title variants
EN
Leniency Programme in EC and Polish Competition Protection Law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Instytucja administracyjnej kary pieniężnej stanowi jeden z podstawowych elementów systemu sankcjonowania naruszeń zakazu praktyk ograniczających konkurencję. W celu podwyższenia skuteczności sankcjonowania ww. naruszeń, zarówno we wspólnotowym, jak i w polskim prawie ochrony konkurencji, wprowadzony został Leniency Programme, oparty na współpracy uczestników zakazanego porozumienia ograniczającego konkurencję z organem ochrony konkurencji. Założeniem Leniency Programme jest zastosowanie, w ramach tego instrumentu, dwóch instytucji - darowania kary pieniężnej (immunity from fines) oraz ob-niżania kary pieniężnej (reduction of fines) współpracującemu przedsiębiorstwu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza materialnoprawnych przesłanek darowania lub obniżania kar pieniężnych, zasad postępowania w sprawach darowania lub obniżania tych kar, poziomu obniżenia kar oraz charakteru prawnego decyzji w przedmiocie darowania bądź obniżenia kar, z uwzględnieniem podobieństw i różnic normatywnych pomiędzy wspólnotowym a polskim prawem ochrony konkurencji.
EN
The institution of administrative fines is one of the key elements of the penalty system imposed for violation of the ban on competition restricting practices. To make the penalty system more effective under Polish, as well as Community law, there has been a Leniency Programme introduced, based on a collaboration between participants of anti-competition agreements with authorities protecting free competition. Within the framework of the Leniency Programme, there is a possibility to apply two legal instruments toward the co-operating entrepreneur, i.e. immunity from fines and reduction of fines. The subject of the publication is to present and analyse legal and material aspects of granting immunity from fines or justifying reduction of fines, the procedure of granting the immunity or the reduction, a level of the reduction an undertaking may benefit from and the legal character of decisions made in this regard. The analysis includes normative similarities and differences between Community and Polish competition law.
Keywords
Year
Issue
Pages
94-104
Physical description
Dates
published
2004-09-15
Contributors
References
 • Arbault, F. 2002. Commission adopts eight new decisions imposing fines on hard-core cartels. Competition Policy Newsletter, nr 1.
 • Arbault, F., Peiro, F. 2002. The Commission 's new notice on immunity and reduction of fines in carte I cases: building on success. Competition Policy Newsletter, nr 2.
 • Barlingen, van B. 2003. The European Commission's Leniency Notice after year of operation. Competition Policy Newsletter, Nr 2.
 • Bellamy & Child 2001. European Community Law of Competition. 5th ed. Ed. By Roth P.M., Londyn: Sweet & Maxwell.
 • Król-Bogomilska, M. 2001. Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa. Wyd. KiK.
 • Gómiok, O. 1996. Wspólnotowe, europejskie, gospodarcze prawo karne? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 7-8.
 • Joshua, J. 1999. Cartel enforcement. Competition Policy Newsletter, Nr 1.
 • Mik, C. 2000. Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Tom I. Warszawa: C.H. Beck.
 • Richardson, R. 1999. Guidance without guidance- A European Revolution in Fining Policy? The Commission's New Guidelines on Fines. European Competition Law Review, Nr 7.
 • Sachajko, M. 2002. Istota i charakterystyka prawna antymonopolowych kar pieniężnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 1.
 • Skoczny, T. 1999. Dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego w zakresie antymonopolowego prawa materialnego, w: Wybrane problemy i obszary dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Pod redakcją P. Saganka i T. Skocznego, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Spink, P.M. 1999. Recent Guidance on Fining Policy. European Competition Law Review Nr 2.
 • Wils, W.P.J. 1998. The Commission's new method for calculating fines in antitrust cases. European Law Review, Nr 23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78b5bef9-0fc0-42d5-a09a-dc92dec8bce2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.