PL EN


Journal
2018 | 2 | 215-231
Article title

Wolność religijna Kościołów i związków wyznaniowych według regulacji polskiego prawa karnego

Authors
Content
Title variants
EN
Churches and Denominational Groups and Their Freedom of Religion in Polish Penal Code
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozwiązań prawnych w zakresie organizowania posługi duszpasterskiej w polskich zakładach karnych. Tematyka prezentowana jest przez pryzmat analizy regulacji zawartych w standardach prawa międzynarodowego oraz prawie krajowym. Duszpasterstwo więzienne stanowi wspólnotowy wymiar wolności religijnej, a Kościoły i związki wyznaniowe mają w tym zakresie podmiotowość usankcjonowaną przez Konstytucję. Cennym uzupełnieniem prezentowanych treści są dane otrzymane z Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące aktualnej sytuacji panującej w polskich więzieniach i aresztach śledczych.
EN
The article describes legal solutions in the organization of pastoral care in Polish prisons. The theme is presented in the context of analysis of regulations included in international and domestic law standards. Pastoral care to prisoners consists a community dimension of religious freedom, and churches as well as religious associations have in this respect the subjectivity sanctioned by the Constitution. Statistics on the present situation in Polish prisons and temporary detention places in this regard, obtained at the Bureau of Prisons, provide valuable evidence for the actual picture on the ground.
Journal
Year
Issue
2
Pages
215-231
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
 • B. Ratajczak, Duszpasterstwo więźniów, osób tymczasowo aresztowanych i nieletnich przestępców, [w:] H. Misztal (red), Prawo wyznaniowe, s. 385-393; J. Świtka, M. Kuć (red.), Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, Lublin 2007
 • Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
 • G. Kowalski, Opieka religijna nad więźniami w świetle przepisów konstytucji oraz kodeksów karnych wykonawczych Polski i Ukrainy, [w:] J. Świtka, M. Kuć (red.), Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, Lublin 2007
 • H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003
 • H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996
 • H. Misztal, Wolność religijna, [w:] H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2000
 • https://www.rpo.gov.pl/pl/content/reguly-nelsona-mandeli [dostęp: 2.01.2018]
 • J. Kowecki (opr.), Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, Warszawa 1991
 • J. Nikołajew, Granice wolności uzewnętrzniania religii przez skazanych na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 84, 2014
 • J. Nikołajew, Opieka religijna realizowana w więzieniu w ujęciu historycznym, [w:] J. Świtka, M. Kuć (red), Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służ penitencjarnych, Lublin 2006
 • J. Nikołajew, Reguły minimalne i europejskie reguły więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” nr 16, 2013
 • J. Nikołajew, Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawa więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, nr 16, 2013
 • J. Nikołajew, Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych, „Teologia w Polsce”, nr 3, 2009
 • J. Nikołajew, Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, Lublin 2012
 • J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”, t. XIX, nr 1, 2012
 • K. Bedyński, Duszpasterstwo więzienne w Polsce - zarys historyczny, Warszawa 1994
 • K. Dubiel, Posługa duszpasterska kapelana więziennego w kontekście przemian mikro- i makro społecznych, [w:] J. Świtka, M. Kuć (red.), Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, Lublin 2007
 • K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, WKP, 2017 [on-line], lex.online.wolterskluwer.pl/ [dostęp: 5.01.2018]
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • M. Bielecki, Praktyki religijne osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu, [w:] J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności, Warszawa 2016
 • M. Fąka, Państwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1978
 • M. Kuć, Duszpasterstwo więzienne a indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] J. Świtka, M. Kuć (red.), Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, Lublin 2007
 • M. Lenczewski, Posługa duszpasterska Kapelanów PAKP w zakładach karnych aresztach śledczych w Polsce, [w:] J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności, Warszawa 2016
 • M. Pietrzak, Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 1999
 • M. Różański, Kapelan więzienny. Prawne podstawy duszpasterzowania, [w:] J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności, Warszawa 2016
 • P. Wojtas, Działalność katolickiego duszpasterstwa więziennego w Polsce, [w:] J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności, Warszawa 2016
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2003 r., nr 159, poz. 1546)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych (Dz. U. z 1998 r., nr 139, poz. 904)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. z 2016 r., poz. 2305)
 • T. Szymanowski, J. Migdał, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2014
 • Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. z 1935 r., nr 30, poz. 227). 9 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1952 r., nr 7, poz. 36 – tekst ogł.)
 • Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1153 ze zm.)
 • Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z 17 marca 1921 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1921 r., nr 44, poz. 267)
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 665 j.t. ze zm.)
 • W. Woźniak, Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja, „Studia Teologiczne”, nr 20, 2002
 • Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Lex/Arche 2008 [on-line], lex.online.wolterskluwer.pl [dostęp: 5.01.2018]
 • Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78b7ed10-22ab-4625-892a-6ab9b52b3878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.