PL EN


2012 | 2.2(20.2) | 157-171
Article title

W przestrzeni kultury i natury. Kilka uwag wstępnych o praktykach społecznych i świadomości ekologicznej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 38
 • R.F. Baumeister, Zwierzę kulturowe. Między naturą a kulturą, przeł. D. Stefańska -Szewczuk, Warszawa 2011, s. 15.
 • B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Warszawa 2011, s. 135 i nast.
 • Felipe Fernandeza- -Armesto, Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, przeł. M. Grabska -Ryńska, Warszawa 2008, s. 20.
 • L. Korporowicz, Tożsamość wyobrażona, [w:] Róża wiatrów Europy. O środkowoeuropejskiej tożsamości kulturowej, red. A. Tyszka, Warszawa 1999, s. 85-86
 • A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 30.
 • B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006, s. 318.
 • Y. Tuan, Ciało, relacje międzyludzkie i wartości przestrzenne, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, s. 152
 • E.T. Hall, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Warszawa 2001, s. 134.
 • G. Simmel, Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1975, s. 157 i nast.
 • K. Połomski, Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Warszawa 2010, s. 19
 • H. Donnan, T.M. Wilson, Granice tożsamości, narodu, państwa, przeł. M. Głowacka -Grajper, Kraków 2007, s. 25.
 • H. Domański, Przedmowa, [w:] P.A. Sorokin, Ruchliwość społeczna, przeł. J. Słomczyńska, Warszawa 2010, s. XIV
 • M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man, London 1962, s. 31
 • A. Toffler, Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, Warszawa 1997, s. 309-319.
 • L. Mazza, Y. Rydin, Urban Sustainability: Discourses, Networks and Policy Tools, „Progress in Planning” 1997, Vol. 47, nr 1, s. 1-74.
 • E. Alblińska, Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Zarys problematyki ekologii społecznej, Lublin 2005, s. 17-23
 • K. Schleicher, Beyond Environmental Education: The Need for Ecological Awareness, „International Review of Education” 1989, Vol. 35, nr 3, s. 259-260.
 • F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 1: Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973
 • F. Znaniecki, Metoda socjologii, przeł. E. Hałas, Warszawa 2008, s. 72.
 • E. Rekłajtis, Społeczne warunki globalizacji konstruktywnej, [w:] Kultury pozaeuropejskie i globalizacja. Zderzenia, red. J. Zdanowski, Warszawa 2000, s. 178.
 • B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 80
 • S. Ossowski, Dzieła, t. 3: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967, s. 70-76
 • R. Wiśniewski, Homo ecologicus? Praktyki społeczne mieszkańców stolicy wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, [w:] Lokalna wspólnota wyobrażona. Warszawa i jej mieszkańcy, red. S.H. Zaręba, Warszawa 2012, s. 160 i nast.
 • B. Perepeczko, Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych, „Wieś i Rolnictwo” 2010, nr 1, s. 158.
 • P. Macnaghten, J. Urry, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, przeł. B. Baran, Warszawa 2005, s. 16-17.
 • T. Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Warszawa 2005, s. 10.
 • L. Ferry, Nowy ład ekologiczny. Drzewo, zwierzę i człowiek, przeł. H. Miś, A. Miś, Warszawa 1995, s. 18.
 • T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, przeł. A. Bentkowska, Warszawa 1972.
 • U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002, s. 49.
 • Climate Talks Continued. Son of Copenhagen, „The Economist” 2010, nr 395, s. 63.
 • A. Gore, Wykład noblowski, [w:] Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. M. Sutowski, J. Tokarz, Warszawa 2009, s. 153-162
 • Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kroneberg, T. Bergier, Kraków 2010, s. 295.
 • G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony – idee, efekty, kontrowersje (perspektywa socjologiczna), Toruń 2002.
 • A. Kalinowska, Ochrona środowiska, samorządy i obywatele po wejściu do Unii Europejskiej. Materiały z konferencji „Ochrona środowiska – Integracja europejska – Obywatele”, red. J. Radziejowski, Warszawa 2004, s. 72.
 • J.I. Clarke, Education, Population, Environment and Sustainable Development, „International Review of Education” 1993, Vol. 39, nr 1/2
 • A. Kalinowska, Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu Konwencją o różnorodności biologicznej. Polska praktyka na tle doświadczeń światowych, Warszawa 2008, s. 45 i nast.
 • M. Wiśniewska, Designing, Teaching and Learning New Forms of Occupational Knowledge. An Empirical Investigation into Green Infrastructure and its Incorporation into Professionally Accredited University Degree Courses, London 2010 (nieopublikowana rozprawa doktorska)
 • T. Borys, Problemy edukacji dla zrównoważonego rozwoju – perspektywa aksjologiczna, [w:] Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, red. R. Janikowski, K. Krzysztofek, Warszawa 2009, s. 244 i nast.
 • Zieloni stajemy się po 30 -tce, „Metro” 2010, 25 XI, [online] http://www.emetro.pl/emetro /1,85648,8720966,Zieloni_stajemy_sie_po_30_tce.html, 29 IV 2011
 • CBOS, Polacy o stanie środowiska i zmianach klimatu. Komunikat z badań, BS/1/2010, Warszawa 2010, s. 1-2.
 • Jak Europejczycy dbają o środowisko?, 2 XI 2008, [online] http://www.tns -global.pl/centrum/ 2008/2008-08#6202, 17 VI 2009.
 • CBOS, Polacy wobec zmian klimatu. Komunikat z badań, BS/65/2009, Warszawa 2009, s. 9.
 • P. Gliński, Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa 1996, s. 144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78c922fa-b437-457c-857e-37644d7dd2ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.