PL EN


Journal
2015 | 5 | 65-84
Article title

Otwartość samotnych matek na przyjęcie dziecka w okresie ciąży i okołoporodowym

Content
Title variants
EN
Single mother’s openness for a newborn child during pregnancy and the perinatal period
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Aby rodzący się człowiek stał się dorosłą, dojrzałą osobą, dobrze funkcjonującą w społeczeństwie, wymaga wieloletniej troski i opieki ze strony kochających go osób. Optymalnym środowiskiem dla przebiegu procesem wychowania jest pełna rodzina. W naszym społeczeństwie istnieje jednakże ogromna grupa osób, głównie kobiet, które w wyniku różnych wydarzeń życiowych opiekę nad dzieckiem sprawują samotnie. Poczęcie dziecka rozpoczyna ważny i trudny okres w życiu każdej kobiety. Dokonuje się wówczas szereg przeobrażeń somatycznych oraz zmian w wyglądzie zewnętrznym, samopoczuciu, emocjach, relacjach z innymi, a także w zakresie pełnionych ról społecznych kobiety. W sytuacji samotnego macierzyństwa ciąża, poród, okres poporodowy ożywiają dawne konflikty i problemy związane z osobami w rodzinie pochodzenia. Kluczowym problemem tego okresu staje się otwartość na przyjęcie dziecka do swego życia. By to mogło się dokonać kobieta musi zaakceptować siebie jako matkę, swój stan ciąży i sam fakt istnienia dziecka. Okazuje się, że przeżywanie ciąży, porodu, czasu poporodowego zależy w dużym stopniu od społecznego wsparcia. Artykuł podejmuje zagadnienia tego, jak pierwsze etapy stawania się samotną matką - czasu ciąży i okołoporodowego, może wpłynąć na kobietę samotną i jej otwartość na dziecko. Omawia także zasady towarzyszenia samotnej matce w jej ważkich decyzjach życiowych, które czasami oscylują wokół wątpliwości co do przyjęci dziecko do swego życia czy oddania go do adopcji.
EN
In order to become an adult, mature person who functions well in a society, a newborn human needs a long term attention and care from people loving them. A complete family constitutes an optimum environment for the process of upbringing. However, in our society there is a large group of people, mainly women, who – due to different life events – take care of their children single handedly. Conceiving a baby begins an important and difficult period in every woman’s life. During that time women undergo a number of somatic transformations and changes – in appearance, mood, emotions, relations with other people as well as changes in terms of social roles performed by them. In the situation of single motherhood pregnancy, childbirth and a postnatal period revive past conflicts and problems with people from the family of origin. The openness to accept a newborn child in mother’s life becomes a key issue of that period. In order to accomplish that, a woman needs to accept herself as a mother, her state of pregnancy and the fact of the baby’s existence. It turns out that experiencing pregnancy, childbirth and a postnatal period to a large extent depends on social support. The article raises a following issue – how the first stages of becoming a single mother – such as pregnancy and a perinatal period – can influence a single woman and her openness for a newborn baby. It also discusses the principles of accompanying a single mother in her weighty life decisions, which sometimes oscillate around the doubts whether to accept a child in her life or place him or her for adoption.
Journal
Year
Issue
5
Pages
65-84
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Adamski F., Współczesne zagrożenia rodziny, „Ateneum Kapłańskie” 1995, 516, 217–226.
 • Andzelm T., Rola położnej w zaspokajaniu potrzeb psychicznych kobiety rodzącej, w: A. Biela, C. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992, 267–271.
 • Bielawska-Batorowicz E., Ciąża i poród w świetle badań psychologicznych, „Przegląd Psychologiczny” 1987, 3, 679–695.
 • Blaim A., Biomedyczne problemy rozwoju dziecka, w: M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1986, 74–92.
 • Cekiera C., W trosce o matkę i dziecko, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1985, 1, 98–103.
 • Dyczewski L., Kobieta w rodzinie i w społeczeństwie, „Ethos” 1995, 29, 89–108.
 • Dyczewski L., Lachowska B., Lachowski S., Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie, „Ateneum Kapłańskie” 1988, 474, 219–257.
 • Dyczewski L., Rodzina polska w okresie transformacji systemowej i kierunki rozwoju polityki rodzinnej, „Ateneum Kapłańskie” 1995, 516, 195–216.
 • Fijałkowski W., Poród naturalny w ekologii rozrodu, „Ginekologia Polska” 1984, 12, 925–930.
 • Fijałkowski W., Rodzicielstwo zgodne z naturą, Poznań 1999.
 • Fijałkowski W., U progu rodzicielstwa, Wrocław 1992.
 • Hanc K., Rola położnej w kształtowaniu więzi matki z dzieckiem, w: A. Biela, C. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992, 273–277.
 • Kohnstamm R., Praktyczna psychologia dziecka, Warszawa 1989.
 • Kończewska Z., Wpływ czynników egzogennych i endogennych na rozwój psychofizyczny dziecka w okresie prenatalnym, w: A. Biela, C. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992, 245–248.
 • Kończewska-Murdzek Z., Kształtowanie postaw wobec dziecka w okresie prenatalnym, w: K. Pospiszyl (red.), Rodzina jako system interakcji, Lublin 1988, 49–54.
 • Kornas-Biela D., Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie jego rozwoju, w: A. Biela, C. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992, 249–259.
 • Kornas-Biela D., Obraz siebie i poczucie wsparcia społecznego u kobiet oczekujących narodzenia dziecka, w: E. Bielawska-Batorowicz, D. Kornas-Biela (red.), Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, Lublin 1992, 89–102.
 • Kornas-Biela D., Rozwój psychiczny dziecka przed narodzeniem w ujęciu psychologii fizjologicznej, „Nowiny Psychologiczne” 1986, 8–9, 18–43.
 • Kornas-Biela D., Wokół początków życia ludzkiego, Warszawa 1993.
 • Kornas-Biela D., Z zagadnień psychologii rodziny w okresie ciąży, w: B. Chazan (red.), Rodzina i prokreacja, Warszawa 1994, 37–52.
 • Kosińska-Dec K., Ci, którzy zostają, w: A. Podhorecka (red.), Rozwód? Czy się rozwodzić, jak się rozwodzić, co po rozwodzie, Warszawa 1986, 62–89.
 • Kościelska M., Trudne macierzyństwo, Warszawa 1998.
 • Krężel M., Wybrane problemy opieki nad samotnymi matkami, „Psychologia Opiekuńczo-Wychowawcza” 1987, 10, (308–313) – wykładka.
 • Lewandowska E., Stosunki z rodziną i najbliższym otoczeniem dziewcząt oczekujących dziecka w Domach dla Samotnych Matek, w: K. Pospiszyl (red.), Rodzina jako system interakcji, Lublin 1988, 194–201.
 • Łepecka-Klusek C., Tereszkiewicz H., Bokiniec M., Obawy związane z ciążą i porodem, „Problemy Rodziny” 1983, 3, 26–30.
 • Łuczak J., Pisarski T., Stan psychiczny kobiet w ciąży po dwóch i więcej niepowodzeniach położniczych, „Ginekologia Polska” 1991, 2, 264–267.
 • Marianowski L., Pawłowska A., Próba oceny kontaktu matki z noworodkiem bezpośrednio po porodzie, „Problemy Rodziny” 1985, 6, 8–12.
 • Michałkiewicz W., Podręcznik położnictwa dla studentów, Warszawa 1977.
 • Motyka M., Niektóre aspekty pracy psychologa w ginekologii i położnictwie, w: I. Heszen-Niejodek (red.), Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych, Warszawa 1990, 143–158.
 • Neugebauer M., Karmienie piersią wyrazem kobiecości i miłości, w: E. Kowalewska (red.), Międzynarodowy Kongres „Godność macierzyństwa” – Warszawa 6–7 czerwca 1998, Warszawa 1998, 203–206.
 • Nitecka E., Dialog z dzieckiem w wewnątrzłonowej fazie życia, w: A. Biela, C. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992, 261.
 • Pertyński J., Psychika ciężarnych, „Pielęgniarka i Położna” 1978, 10, 10–31.
 • Petryński J., Zagadnienia psychologicznego podejścia do ciężarnych i rodzących, w: (brak redaktora), Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Łódź 1976, 17–27.
 • Pschyrembel W., Dudenhausen J.W., Praktyczne położnictwo, Warszawa 1990.
 • Rosik S., Sytuacja rodziny w dzisiejszym świecie i jej podstawowe zadania, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1988, 3, 73–92.
 • Sawulicka-Oleszczuk H., Rozwój więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem w okresie noworodkowym, w: A. Biela, C. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992, 279–282.
 • Sendecka A., Wpływ przygotowania w szkole rodzenia na karmienie naturalne, w: A. Biela, C. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992, 305–309.
 • Sęk H., Psychologiczne problemy ginekologii i położnictwa, w: M. Jarosz (red.), Psychologia lekarska, Warszawa 1988, 409–421.
 • Stokowski F., Wieczorek M., Społeczno-demograficzne uwarunkowania przebiegu ciąży według rezultatu ich zakończenia – zróżnicowanie międzygeneracyjne, „Problemy Rodziny” 1983, 5, 3–17.
 • Teusen G., Pierwsze dziecko zmienia wszystko, Warszawa 1995.
 • Tyszkowa M., Badania psychologiczne wewnątrzrodzinnej socjalizacji. Implikacje praktyczne, w: Z. Tyszka (red.), Badania nad rodziną a praktyka społeczna, (Socjologia 18), Poznań 1991, 79–90.
 • Wacław-Rudnicka L., Rola położnej w tworzeniu się więzi matki z dzieckiem niepełnosprawnym, w: A. Biela, C. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992, 283–291.
 • Winnicott D.W., Dziecko, jego rodzina i świat, Warszawa 1993.
 • Wiśniewska-Roszkowska K., Ciąża radość czy nieszczęście?, Marki 1997.
 • Zazzo R., Przywiązanie. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 1978.
 • Zielonka U., Sendecka A., Ocena psychofizycznego przygotowania do porodu w badaniach porównawczych, „Wiadomości Lekarskie” 1985, 8, 561–565.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78c92e99-12a3-4a75-bdec-d05295875b5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.