PL EN


2018 | 18 | 1 | 75-92
Article title

Application of the circular economy in the power sector of Małopolska Region – benefits and challenges

Content
Title variants
PL
ZASTOSOWANIE GOSPODARKI CYRKULACYJNEJ W SEKTORZE ENERGETYCZNYM REGIONU MAŁOPOLSKIEGO – KORZYŚCI I WYZWANIA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Circular economy (CE) is a new trend in balanced development, directed at limiting consumption of resources and minimising waste production. In consideration of the European Commission’s (EC) postulates of the CE implementation, the article aims at verifying whether coal power plants in Małopolska Province are aware of the CE notion, ready to think and act in compliance with its rules, and to show how their present activities align with this new trend. The results of the study present the energy sector in the context of transformation from linear economy to circular economy and formation of the bases for further development as well as for intensification of activities related to the implementation of the CE.
PL
Gospodarka obiegu zamkniętego (cyrkulacyjna) jest nowym trendem w rozwoju zrównoważonym, skierowanym na ograniczanie zużycia zasobów oraz minimalizację produkcji odpadów. Uznając postulaty Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej, autorki stawiają sobie za cel stwierdzenie czy elektrownie działające na terenie Województwa małopolskiego są świadome pojęcia gospodarka obiegu zamkniętego, czy są gotowe myśleć i działać w zgodzie z jej regułami, oraz jak udowadniają że ich obecne działania wpisują się ten nowy trend. Wyniki niniejszego opracowania ukazują sektor energetyczny w kontekście przechodzenia z gospodarki liniowej do cyrkulacyjnej oraz kształtowania się podstaw dla dalszego rozwoju, jak również intensyfikacji działań związanych z wdrażaniem gospodarki obiegu zamkniętego.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
75-92
Physical description
Dates
published
2018-03-01
Contributors
 • AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
 • AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
 • Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
author
 • Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
References
 • Dong S, Wang Z., Li Y., Li F ., Li Z, Chen F., Cheng H., (2017), Assessment of Comprehensive Effects and Optimization of a Circular Economy System of Coal Power and Cement in Kongtong District, Pingliang City, Gansu Province, China, Sustainability nr 9(5), 787; doi:10.3390/su9050787 Accessed 19 December 2017.
 • Energetyka (2016), Energtyka cieplna w liczbach ‒ 2016, Available at: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/cieplo/energetyka-cieplna-w-l/7171,2016.html Accessed 19 December 2017.
 • European Commission (2014), Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 2.7.2014 COM (2014), 398final.
 • European Commission (2015) Closing the loop-An EU action plan for the Circular Economy, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 2.12.2015, COM (2015) 614final.
 • GUS (2015), Bank Danych Lokalnych GUS, Available at:https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, Accessed 19 December 2017.
 • Kalundborg symbiosis, http://we-economy.net/case-stories/kalundborg-symbiosis.html, Accessed 09 March 2018
 • Kledyński Z., Szarek Ł.(red.), (2016), Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, seria Monografie Circular Economy, OWPW, Warszawa.
 • Lelek Ł., Koneczna R (2012) ,Sposoby ograniczenia i instrumenty wsparcia redukcji emisji CO2 w energetyce Małopolski, Polityka Energetyczna 15(2).
 • Lieder M., Rashi A., (2016), Towards circular economy implementation: a comprehensive review in context of manufacturing industry, Journal of Cleaner Production 115.
 • Mapa drogowa, (2016), Mapa drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (konspekt do prac Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym), Projekt z dnia 21 grudnia 2016 r. ,https://www.mr.gov.pl/media/31893/MapaGOZ.pdf
 • Szczygielski T., Niewiadomski M., (2017), Zarys modelu biznesowego dla energetyki Bezodpadowa Energetyka Węglowa (BEW), Materiały ze spotkania grupy roboczej Circular Economy in Poland, 25 maja 2017, Warszawa.
 • Szyja P., (2016), Istota, zakres i praktyka kształtowania gospodarki okrężnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 453.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78d1e0d8-4926-4656-a8b8-ea7fc2f03b6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.