PL EN


2020 | 6 (58) | 449-459
Article title

The Constitutional Grounds for the Implementation of the “Green Deal” in the Republic of Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Konstytucyjne podstawy wdrażania “Zielonego Ładu” w Rzeczypospolitej Polskiej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Dynamic changes in the European climate policy are aimed at a drastic reduction of CO2 emissions. The Union’s policy has several social, economic, and political consequences. Therefore, it is subject to assessment from the perspective of the legal order, including the constitutional order of the Member States. Therefore, a question arises as to the compliance of the “Green Deal” policy with the Polish constitution. It can be very troublesome to answer them positively. The EU policy is not only implemented in the interest of the whole world, and its effectiveness is uncertain, if only due to the need for cooperation of the entire international community. An additional challenge may be the quite evident departure from the principle of sustainable development in favor of climate protection. Although the given questions are troublesome, they deserve attention and noticing an apparent collision.
PL
Dynamiczne zmiany w europejskiej polityce klimatycznej, zmierzają do drastycznego ograniczenia emisji CO2. Polityka Unii rodzi szereg konsekwencji społecznych, gospodarczych i politycznych. Podlega w związku z tym ocenie z perspektywy porządku prawnego, w tym porządku konstytucyjnego Państw Członkowskich. Pojawia się w związku z tym pytanie o zgodność polityki „Zielonego Ładu” z polską konstytucją. Pozytywna odpowiedź na nie może być bardzo kłopotliwa. Unijna polityka nie tylko jest realizowana w interesie całego świata, a jej skuteczność jest niepewna, choćby z uwagi na konieczność współdziałania całej społeczności międzynarodowej. Dodatkowym wyzwaniem może okazać się dość ewidentne odejście od zasady zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony klimatu. Powyższe pytania pomimo, iż są kłopotliwe zasługują za uwagę i dostrzeżenie wyraźnej kolizji.
Year
Issue
Pages
449-459
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
author
 • Gdansk University of Physical Education and Sport
References
 • Boeker E., van Grondelle R., Fizyka środowiska, Warsaw 2002.
 • Cloots E., National Identity in EU Law, Oxford University Press, 2015.
 • Drzewicki K., Prawo do rozwoju. Studium z zakresu praw człowieka, Gdańsk 1988.
 • Dudała J., Transformacja energetyczna może się okazać katastrofą społeczną i ekonomiczną, https://www.wnp.pl.
 • Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 5, [in:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016.
 • IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, eds. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, https://www.ipcc.ch.
 • Jeevananda Reddy S., Climate Change: Myths and Realities, Hyderabad 2008.
 • Piechowiak M., Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa, 2020.
 • Sommerville R.C.J., Politics and Public Perceptions of Climate Change, [in:] Climate Change: Inferences from Paleoclimate and Regional Aspects, eds. A. Berger, F. Mesinger, D. Sijacki, Springer 2012.
 • Surówka A., Bezpieczeństwo ekologiczne a gospodarowanie odpadami w świetle prawa konstytucyjnego, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, No. 4.
 • Weston B.H., Human Rights, “Human Rights Quarterly” 1984, vol. 6, No. 3.
 • Witkowska-Chrzczonowicz K.M., Konstytucyjnoprawny wymiar członkowstawa Polski w Unii Europejskiej, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. Z. Witkowski, Toruń 2013.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78d49838-9ef3-474f-a013-6957a996ed83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.