PL EN


2015 | 4 (357) | 47-57
Article title

Organizacje non-profit jako beneficjenci procesu integracji europejskiej na przykładzie działalności „Fundacji Jagniątków”

Content
Title variants
EN
Non-Profit Organisations as Beneficiaries of the Process of European Integration on the Example of Jagniątków Foundation’s Activity
RU
Некоммерческие организации в качестве бенефициаров процесса европейской интеграции на примере деятельности фонда «Jagniątków»
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie organizacji non-profit jako beneficjentów procesu integracji europejskiej na przykładzie działalności Fundacji Jagniątków. Analizie poddano projektową działalność fundacji w latach 2009-2013. Do jej realizacji zastosowano indywidualny wywiad pogłębiony oraz analizę dokumentów. W świetle przedstawionych wyników, Fundacja Jagniątków pełni rolę beneficjenta bezpośredniego i pośredniego, a organizacje non-profit rolę beneficjentów ostatecznych, co ukazano na podstawie faktycznie osiągniętych korzyści, głównie merytorycznych i społecznych. W wyniku realizacji projektów wzrosła m.in. liczba NGO, a tym samym liczba i zakres podejmowanych przez nie działań. Fundusze strukturalne odgrywają obecnie znaczącą rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, społecznego dialogu i społecznych kompetencji. Artykuł należy do kategorii case study.
EN
An aim of considerations is to present non-profit organisations as beneficiaries of the process of European integration on the example of activities carried out by the Jagniątków Foundation. The analysis covered the project activities of the foundation in 2009-2013. To perform it the author used applied an individual indepth interview and an analysis of documents. In the light of the presented findings, the Jagniątków Foundation fulfils the role of direct and indirect beneficiary, while non-profit organisations – the role of final beneficiaries, what is presented on the grounds of actually achieved benefits, mainly substantial and social. In result of projects implementation, there grew, inter alia, the number of NGOs, hence the number and scope of activities being undertaken thereby. The structural funds currently play a significant role in development of the civic society, social dialogue and social competences. The article belongs to the case study category.
RU
Цель рассуждений – представить некоммерческие организации в качестве бенефициаров процесса европейской интеграции на примере деятельности фонда «Jagniątków». Провели анализ проектной деятельности фонда в период 2009-2013 гг. Для его осуществления применили индивидуальное углубленное интервью и анализ документов. В свете представленных результатов фонд «Jagniątków» выполняет роль непосредственного и косвенного бенефициара, а некоммерческие организации – роль конечных бенефициаров, что указали на основе действительно достигнутых выгод, в основном по существу и социальных. В результате реализации проектов повысилось, в частности, чи- сло неправительственных организаций и, тем самым, число и диапазон предпринимаемых ими действий. Структурные фонды в настоящее время играют значительную роль в развитии гражданского общества, социального диалога и общественных компетенций. Статья относится к категории анализа отдельных проблем (англ. case study).
Year
Issue
Pages
47-57
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
  • Godek K. (2008), Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  • Kundera J. (2003), Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • MRR (2009), Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje
  • pozarządowe w roku 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/analizyraportypodsumowania/documents/informacja_o_ wykorzystaniu_funduszy_ue_przez_ngo_w_2008.pdf [dostęp: 10.03.2014]. MRR (2010-2013), Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w roku 2009, 2010, 2011, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx#strona=1&zakladka=4 [dostęp: 11.03.2014].
  • Szymańska A. (2011), Jak przygotować dobry wniosek, czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, (Dz.U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658), http://www.bramabeskidu.pl/slownik [dostęp: 12.03.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78d4e039-03c5-46fe-b9fd-984d0009c3c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.