PL EN


2009 | 19 | 119-142
Article title

Strategie edukacyjne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta a rynek pracy

Content
Title variants
EN
Educational strategies of the Lubuski Province Tri-city inhabitants and the labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących strategii edukacyjnych mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta (partnerstwo miast w województwie lubuskim). Zostały w nim zestawione odpowiedzi różnych uczestników rynku pracy. Po pierwsze, deklaracje przedsiębiorców na temat poszukiwania przez nich kandydatów posiadających określone kwalifi kacje, prowadzenia polityki kadrowej (organizowanie kursów i szkoleń) oraz współpracy z placówkami oświatowymi. Po drugie, prezentujemy działania podejmowane przez maturzystów i słuchaczy ostatnich lat studiów w celu zdobycia dodatkowych kwalifi kacji i znalezienia odpowiedniego miejsca pracy (kierunek kształcenia, plany zawodowe i edukacyjne, udział w kursach i szkoleniach). Po trzecie, odpowiedzi osób w wieku 18–65 lat na temat poziomu wykształcenia oraz sposobów podnoszenia lub zmiany kwalifi kacji zawodowych. Badania zostały zrealizowane w 2007 roku wśród mieszkańców powiatów nowosolskiego, Zielona Góra i zielonogórskiego.
EN
The aim of the article is to present the results of the research on educational strategies adopted by inhabitants of the Lubuski Province Tri-city (partnership of three cities in the Lubuski Province). The answers provided by various participants in the labour market have been tabulated in the paper. Firstly, entrepreneurs’ declarations about their search for candidates holding specifi c qualifi cations, about the personnel policy implemented (organizing courses and trainings) and about the cooperation with educational institutions are discussed. Secondly, the article presents actions taken by secondary school graduates and graduating students aimed at acquiring further qualifi cations and fi nding an appropriate job (fi elds of study, educational and vocational plans, partaking in courses and trainings). Thirdly, the answers of people aged between 18 and 65 to questions about the level of education and the ways of upgrading or changing vocational qualifi cations are presented. The research was carried out in 2007.
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bauman Z. 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa.
 • Domański H. 1996, Na progu konwergencji. Stratyfi kacja społeczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Drozdowski R. 2002, Rynek pracy w Polsce. Recepcja. Oczekiwania. Strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Drozdowski R., Ziółkowski M. 1999, Strategie inwestowania społeczeństwa polskiego końca lat dziewięćdziesiątych, „Europa Wschodu i Zachodu” nr 3.
 • Fromm E. 1996, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Kwiatkowski M. (red.), 2008, Niedopasowanie. Kwalifi kacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Markowski G. 2000, Jak odnieść sukces i pozostać uczciwym, w: Między rynkiem a etatem.
 • Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, red. M. Marody, Warszawa.
 • Słomczyński K.M., Domański H., Sawiński Z. 2007, Nowa klasyfi kacja i skale zawodów, IFiS PAN, Warszawa.
 • Ziółkowski M. 2000, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78d694f2-fd4f-4110-bd22-12a8626f150d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.